Vooruitzichten herstel visstand op Veluwe zorgwekkend

Foto: AWP

De vispopulaties in veel Nederlandse sprengen en beken herstellen zich nauwelijks van de extreme droogte van afgelopen zomer. Vooral vispopulaties op de hoge zandgronden van het land zijn zwaar getroffen door de droge zomer.

Een landelijke inventarisatie van AWP laat op het eerste gezicht een geruststellend beeld zien. Overal in de beken en sloten staat weer water. Toch is ondanks de natte start van maart het neerslagtekort door de droogte in februari weer opgelopen. Het droogteprobleem is niet onopgemerkt gebleven. Er wordt in sommige waterschappen zelfs overwogen om per april opnieuw beregeningsverboden in te stellen.

Reddingsoperaties op de Veluwe

Afgelopen zomer is van alle beken op de Veluwe de bovenloop drooggevallen. Hele populaties beekvissen zijn gestorven. Vissoorten als de beekprik, elrits en beekdonderpad waren al zeldzaam. Ook waterschap Vallei en Veluwe heeft afgelopen zomer geprobeerd een deel van deze vissen uit droogvallende beken en sprengen te redden. De AWP is sceptisch over die reddingsoperaties. “Er is weinig zicht op of die acties veel hebben opgeleverd. De kans is klein dat een vis zo’n reddingsoperatie überhaupt overleeft. Tot op heden zijn alleen nog algemene soorten en dan ook nog in kleine aantallen terug gezien”.

Duurzaam herstel

Het ecosysteem kan niet veel van dit soort klappen hebben. Voor de zeldzame populaties is in de eerste plaats duurzaam herstel van de habitat nodig. Dat gaat langzaam. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat de beken niet meer kunnen droogvallen. Dat is vanwege het huidige neerslagtekort een serieus risico. AWP juicht daarom de maatregelen toe die zijn vastgelegd in de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (www.BOVI2050.nl) van Waterschap Vallei en Veluwe. De BOVI is een nieuw visie voor het hele waterschapsgebied die uitgewerkt gaat worden in concrete plannen om droogte en wateroverlast aan te pakken. Zo zijn “blauwe motoren” bovenop de Veluwe ingetekend. Die moeten, als het ware, een spons vormen die water vasthoudt in natte perioden en weer afgeeft in tijden van droogte.

De BOVI2050 is vlak voor de waterschapsverkiezingen vastgesteld door het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe. De VVD probeerde het nog wel over de verkiezingen heen te tillen maar kreeg gelukkig geen bijval voor dit uitstel. Het is nu zaak daad bij woord te voegen en aan de slag te gaan voor een duurzame levensvatbaarheid van vis in de Veluwse beken en sprengen.

Weet op wie u stemt. Kies bewust. Kijk eens op www.AWP.nu

Reacties