40 miljoen voor versteviging Nederlands erfgoed

Erfgoeddeal
Foto: Provincie Utrecht

Hoe maak je historische stads- en dorpskernen energieneutraal? Hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Minister Van Engelshoven trekt € 20 miljoen uit om met behulp van erfgoed oplossingen te zoeken voor dit soort uitdagingen. Provincies en gemeenten verdubbelen dit bedrag tot een totaal van 40 miljoen euro. De minister bekrachtigde dit op 21 februari met de Erfgoed Deal in Madurodam. Mariëtte Pennarts, gedeputeerde provincie Utrecht, ondertekende de deal namens het Interprovinciaal Overleg (IPO).

‘De Erfgoed Deal helpt ons om cultuur en erfgoed een stevige positie te geven in de grote ruimtelijke transities waar we in Nederland voor staan’, aldus Pennarts. ‘De energietransitie, klimaatadaptatie, de woningbouw- en mobiliteitsopgaven: het zijn óók ontwerpopgaven. En daaraan kunnen cultuur en erfgoed een belangrijke bijdrage leveren: erfgoed omdat cultuurhistorische waarden in het landschap randvoorwaarden creëren en een inspiratiebron zijn, cultuur omdat creativiteit, kunst en vormgeving helpen om het eindresultaat aantrekkelijk en acceptabel te maken.’

Fysieke leefomgeving

‘De provincies hebben in IPO-verband meegedacht over de opzet van de Erfgoed Deal en we zijn klaar om aan de slag te gaan’, vervolgt Pennarts. ‘Als provincies hebben we bij uitstek een rol in de fysieke leefomgeving en dat is precies waar deze deal over gaat. We hebben dat ook aangegeven in onze input voor de beleidsbrief ‘Erfgoed telt’ – en dat schept ook verplichtingen. Ik vind dat een spannend proces; het betekent namelijk ook dat we in de provinciale organisaties meer dwarsverbanden moeten gaan leggen tussen verschillende beleidsterreinen.’

Hoger kwaliteitsniveau

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen OCW, BZK, IenW, LNV, IPO, VNG, FIM, FGM, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK). In de Erfgoed Deal worden afspraken gemaakt op het raakvlak van erfgoed en de grote ruimtelijke opgaven van dit moment: energietransitie, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp. De Erfgoed Deal sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven. Met de investeringen worden de initiatieven naar een hoger kwaliteitsniveau getild. Initiatieven die raken aan de hoofdthema’s kunnen worden ondersteund.

Bron: provincie Utrecht

Reacties