Bewonerscommissies in goed gesprek met Alliantie

Foto: De Alliantie

Tijdens het regulier voorjaarsoverleg van de Alliantie met de bewonerscommissies zijn goede stappen gezet om de leefbaarheid in de Amersfoortse wijken te verbeteren.

Thema’s die op de agenda stonden waren onder andere herstructurering, dure scheefheid, woningtekort, energieneutraal, segregatie en leefbaarheidsproblematiek.

Bert Bosman, manager wonen Amersfoort: ‘Het is goed om aandacht te besteden aan belangrijke onderwerpen die onze huurders raken. Deze thema’s zijn allemaal onderdeel van de prestatieafspraken die huurdervertegenwoordigers, corporaties en gemeenten met elkaar maken. Samen met de bewonerscommissies kunnen we de problemen in de wijk inventariseren en oplossingen inbrengen. De commissies zijn onmisbaar en zorgen ervoor dat de stem van onze huurders wordt gehoord.’

De bewonerscommissies spraken hun waardering uit naar zowel de gemeente als de Alliantie voor de inzet om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Ook deden ze een oproep voor meer stimulerende maatregelen om doorstroming te bevorderen en scheefheid tegen te gaan en werd de zorg uitgesproken over de sociale kwaliteit in buurten. Verder informeerde de Alliantie de aanwezigen over de stand van zaken in Hogekwartier, Schuilenburg en de Ganskuijl. Deze laatste drie projecten maken onderdeel uit van Amersfoort Vernieuwt, een samenwerking tussen de gemeente Amersfoort en de woningcorporaties de Alliantie en Portaal. Het doel is om het leven in de wijken op veel gebieden prettiger te maken. Het wonen bijvoorbeeld, maar ook het samenleven en de voorzieningen in de wijk.

Bewonerscommissies
Huurders hebben recht op inspraak. Omdat de Alliantie niet met iedere individuele huurder aan tafel kan zitten, hebben we in Amersfoort bewonerscommissies die de huurders vertegenwoordigen. De Alliantie overlegt met de commissies over de voorzieningen in en om de woning en de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dit overleg vindt in ieder geval twee maal (voor- en najaarsoverleg) plaats. Tijdens het overleg worden de nodige voorstellen tot verbetering ingebracht en worden andere belangrijke zaken besproken. Naast dit reguliere overleg heeft de Alliantie tussentijds regelmatig contact met de commissies.

Reacties