Samenvatting collegebesluiten van 13 juli 2021

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Stand van zaken Wijkperspectief en Vitale Wijkaanpak

Soesterkwartier Het Soesterkwartier krijgt een wijkperspectief en een uitvoeringsplan Vitale Wijken. Een werkgroep en stuurgroep die bestaan uit mensen uit de wijk en mensen van de gemeente, zorgen ervoor dat wijkbewoners, organisaties en ondernemers breed worden betrokken; en zij nemen die inbreng mee in het wijkperspectief en uitvoeringsplan. Daarvoor wordt een uitgebreid programma aan activiteiten opgezet zodat mensen op verschillende manieren kunnen meedenken en meepraten. In het wijkperspectief gaat het over de huidige wijk en de toekomst. Welke plannen en ambities zijn er voor het Soesterkwartier? En hoe denken inwoners over onderwerpen die belangrijk zijn voor hen? Dat kan gaan over onder meer wonen en woningbouw, ontmoeten, werken en ondernemen, activiteiten in de wijk, gezondheid, verkeer, klimaat, groen en onderwijs. De provincie heeft in het programma Vitale Wijken een subsidie beschikbaar gesteld om bij te dragen aan het versterken van het Soesterkwartier.

Voortgangsrapportage woningbouwopgave 2021-1

De vraag naar woningen is groot in Amersfoort. De gemeente werkt samen met corporaties, bouwbedrijven en ontwikkelaars aan het bouwen van passende en betaalbare woningen om de woningnood te verkleinen. De ambitie is om tot 2030 gemiddeld 1000 woningen per jaar te bouwen. De halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de woningbouw laat zien dat Amersfoort met ruim 700 opgeleverde woningen in de eerste helft van het jaar, ondanks de coronacrisis op schema ligt. De rapportage laat ook zien wat de aandachtspunten van de Amersfoortse woningbouwopgave zijn.

Herijking maatregelen betaalbaarheid van ondersteuning en zorg

Amersfoort wil inwoners die dat nodig hebben nu en in de toekomst goede ondersteuning en zorg blijven bieden. In het beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad 2021-2026 staan de doelen opgenomen voor de inclusieve stad: hoe versterk je als stad gelijke kansen van inwoners en hoe bied je degenen die dat nodig hebben hulp of zorg. Om de ondersteuning ook op termijn betaalbaar te houden, wil gemeente Amersfoort dit anders en slimmer organiseren. Samen met organisaties en zorgaanbieders in de stad werkt de gemeente aan vijftien maatregelen, waarvan de effecten gemonitord worden. Op basis van evaluaties met uitvoerende partners en actuele gegevens over het gebruik van ondersteuning en zorg, heeft het college de financiële verwachtingen bijgesteld.

Meerjarige verwerking taakmutaties meicirculaire 2021

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van gemeenten en komt van het Rijk. Jaarlijks worden gemeenten via de zogenoemde meicirculaire geïnformeerd over hoeveel geld beschikbaar is in het gemeentefonds, hoeveel geld iedere gemeente krijgt uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en of en welke taken de gemeenten erbij krijgen. Onlangs is de gemeentelijke begroting 2021-2024 gewijzigd naar aanleiding van de effecten van de meicirculaire op het jaar 2021. Om de middelen uit het gemeentefonds ook goed onderbouwd te verdelen na 2021, is nu gekeken naar de effecten over meerdere jaren.

Hamerstukken

Aanstelling manager Amerena

In opdracht van de gemeente stelt SRO een manager Amerena aan. Deze is verantwoordelijk voor het stimuleren van de samenwerking tussen de partijen in Amerena, de implementatie van nieuwe ideeën, het vertalen van de behoefte van de klant naar concrete acties en het binnenhalen en organiseren van nieuwe activiteiten en evenementen in Amerena. Hierdoor wordt Amerena niet alleen voor verenigingsactiviteiten gebruikt, maar is het ook een levendige ontmoetingsplek voor de inwoners van Amersfoort waar (sport)evenementen plaatsvinden en waar een breed sporten beweegaanbod bestaat voor de ongebonden sporter. Deze actie komt voort uit het advies van een extern bureau KokxDeVoogd voor een betere aansturing van Amerena

Wijkperspectief Liendert – stand van zaken

De gemeente maakt samen met inwoners, organisaties en ondernemers een wijkperspectief voor Liendert. Het doel is een gezamenlijk beeld over de toekomst van de wijk, de onderwerpen die belangrijk zijn voor de wijkbewoners en duidelijke richtingen voor toekomstplannen. Het gaat onder meer over wonen, voorzieningen, veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid, aandacht voor kwetsbare groepen, samenleven, etc. Het wijkperspectief helpt iedereen met een initiatief, project of idee voor de wijk om breder te kijken dan alleen zijn of haar eigen onderwerp. Dat is beter voor de wijk én het plan.

Startnotitie Uitvoering- en handhavingsstrategie regio Utrecht

In de provincie Utrecht voeren twee omgevingsdiensten de complexe(re) milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht uit. De Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht werken samen met de omgevingsdiensten aan een gezamenlijke strategie voor de uitvoering van deze taken.

Vaststellen vernieuwde subsidieregeling Sportkader Jeugd

Met de nieuwe subsidieregeling Sportkader Jeugd kunnen sportverenigingen subsidie aanvragen voor het verder opleiden van trainers. Voorheen kon de subsidie alleen worden ingezet voor het technisch opleiden van de jeugd trainers, maar nu ook voor het opleiden op didactisch vlak. Daarmee kan een vereniging ook het aanbod uitbreiden voor bijvoorbeeld jeugd die extra begeleiding nodig heeft bij het sporten. Zo stimuleren we dat iedereen in Amersfoort mee kan doen. Daarnaast is het aanvragen en afhandelen van de subsidie vereenvoudigd.

Beleidsregel huurkorting niet-maatschappelijke huurders

De gemeente komt als verhuurder van gemeentelijk vastgoed huurders tegemoet die door de coronamaatregelen inkomsten missen. Voor de maatschappelijke huurders zoals wijkcentra en culturele instellingen gebeurt dat met steunpakketten vanuit de beleidsprogramma’s. Voor de niet-maatschappelijke huurders zoals horeca en zakelijke dienstverlening maakt de gemeente huurkorting tot maximaal 50% van de huurbetaling voor de periode van oktober 2020 – juli 2021 mogelijk. De gemeente hoopt hiermee ook andere verhuurders te inspireren coulant om te gaan met oplopende huurachterstanden. Het college stelt nu de regels vast die bepalen of een huurder in aanmerking komt voor de huurkorting en wat de hoogte ervan is. De hoogte van de huurkorting hangt af van het omzetverlies en de (nog te) ontvangen tegemoetkoming vaste lasten.

Financiële eindafrekening en verantwoording vernieuwbouwproject Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

Na een grote verbouwing is het gebouw van het Johan van Oldenbarnevelt gymnasium aan het Thorbeckeplein 1 sinds oktober 2019 weer in gebruik. Door de vondst van asbest en veranderingen in de bouwsector tijdens de looptijd van het project, liep de verbouwing vertraging op en vielen de kosten hoger uit dan ingeschat. Met het vaststellen van de financiële eindafrekening en verantwoording is het vernieuwbouwproject afgerond.

Vaststellen gewijzigde Beleidsregels Tijdelijke overbruggingsregeling noodzakelijke kosten (TONK)

De overheid verlengt de TONK-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling noodzakelijke kosten) tot 1 oktober 2021. Deze regeling is er voor inwoners die door de coronacrisis in financiële problemen komen en hun vaste woonlasten niet meer kunnen betalen. De gemeenten voeren deze regeling uit. Om meer Amersfoorters te kunnen helpen zijn de voorwaarden om gebruik te maken van de TONK-regeling versoepeld. Dat betekent dat het percentage van 25% inkomstenderving is vervallen en de vermogensgrens is verlaagd. Inwoners kunnen tot 31 oktober 2021 een aanvraag indienen. Alle eerder afgewezen aanvragen worden opnieuw beoordeeld.

Ontwikkelingen duurzaam bouwen

Amersfoort groeit. Om zo toekomstbestendig en duurzaam mogelijk te groeien zijn duidelijke richtlijnen en prestatie-eisen nodig, met aandacht voor klimaatbestendig, energieneutraal en circulair bouwen. Hiervoor werkt Amersfoort samen met regio gemeenten, provincie, Rijk, bouwbedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties. Voor de bouwsector ontstaat zo een gelijk speelveld en investeringszekerheid. Hierover worden op provinciaal en stedelijk niveau gezamenlijke afspraken en richtlijnen voorbereid. Deze zullen na de zomer worden vastgelegd in een convenant Duurzaam Bouwen.

Principebesluit Koedijkerweg 24 voor het realiseren van 5 woningen ter vervanging van de agrarische bebouwing en de landschappelijke verbetering van de omliggende agrarische percelen

Giza Vastgoed B.V. heeft een planvoorstel ingediend voor het realiseren van 5 woningen binnen het agrarisch bouwvlak op het perceel Koedijkerweg 24. Door de sloop van alle overige bebouwing op het perceel zal er met de komst van de 5 woningen uiteindelijk veel minder bebouwd zijn. De gemeente ziet dit als een gewenste ontwikkeling omdat het bijdraagt aan het ‘ontstenen’ van het buitengebied. Ook worden in het voorstel de nieuwe woningen landschappelijk goed ingepast en met het herstel van de houtwallen, natuurvriendelijke oevers en lanen het landschap verbeterd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is een herziening van het ter plaatse geldende bestemmingsplan nodig. Deze procedure moet nog worden opgestart. De initiatiefnemer zal de buren informeren en met hen in gesprek gaan.

Afhandeling motie 2021-064: aangepaste definitief ontwerp voor de Zevenhuizerstraat

Conform een door de gemeenteraad aangenomen motie wordt de Zevenhuizerstraat tussen de Van Boetzelaerlaan en Kraailandhof een 30km-zone. Dit is een wijziging van het eerdere ontwerp voor de reconstructie van deze weg, waarbij was uitgegaan van 50km/u. De raad wil door de snelheidsverschillen tussen het gemotoriseerde verkeer en de fietsers te verkleinen de verkeersveiligheid verbeteren. Door de nutsbedrijven worden nu voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Hierop volgend wordt de reconstructie van dit deel van de Zevenhuizerstraat uitgevoerd.

Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling

Met het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling ondersteunt Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die meehelpen bij het creëren van een circulaire economie en CO₂-neutrale stad. Dit jaar ontvangen weer vier projecten een financiële bijdrage.

  • Bij zorginstelling De Koperhorst wordt met de Circ biodigester organisch afval straks omgezet in groen gas om het eigen pand te verwarmen en deels aardgas te vervangen. De vergister heeft daarnaast slimme software en leert van het soort afval zodat de catering het menu kan aanpassen om voedselverspilling tegen te gaan.
  • Land in Zicht is een zorgboerderij en leer-werkbedrijf en is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe locatie in Vathorst met ruim 1 hectare grond voor stadslandbouw. Ze willen duurzaam voedsel telen voor de stad en een ontmoetingsplek worden voor de buurt.
  • Stichting Bratelle wil vrouwen met borstoedeem en/of littekenweefselvorming na borstkanker helpen. Daarvoor hebben zij een bh ontwikkeld met slim textiel en een elastische modellering. Bratelle wil gebruik maken van circulaire garens en onderzoekt de toepassing van recyclede stoffen zodat er geen kankerverwekkende stoffen in de bh’s worden gebruikt.
  • You are a god-dess wil de duurzaamheid van kleding verbeteren door het beïnvloeden van consumentengedrag en het maken van tijdloze designs van de onder andere de natuurlijke stof hennep die een lange levensduur kent.

Deze projecten ontvangen in totaal 190.000 euro uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

Raadsinformatiebrief voornemen publieke samenwerking ter uitvoering van de nieuwe wet Inburgering

De gemeente werkt al meer dan 40 jaar samen met Stichting Integratiewerk om inburgeraars zo goed mogelijk te begeleiden. Het gezamenlijke doel van de Amersfoortse aanpak is dat iedere inburgeraar mee kan doen in onze samenleving. Per 1 januari 2022 verandert de Wet Inburgering. Om de samenwerking en de jarenlang opgebouwde expertise zo goed mogelijk te borgen en te voldoen aan de eisen die de nieuwe wet aan ons stelt, is het college voornemens om de samenwerking met Stichting Integratiewerk te intensiveren en juridisch vast te leggen.

Ophogen subsidieplafond regeling projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Vanuit het Rijk wordt vier ton extra subsidie beschikbaar gesteld voor de culturele sector. Dit is een aanvulling op de eerder ontvangen middelen, waarover stad en raad zijn geïnformeerd op 11 mei jl. Door een deel van de extra vier ton toe te voegen aan de bestaande subsidieregeling Professionele Kunst en Cultuur kunnen meer organisaties gebruik maken van deze regeling. De regeling ondersteunt de lokale cultuursector en is tot stand gekomen in samenspraak met het culturele veld in Amersfoort.

Proces van het onderwijshuisvestingsproject van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt 2009 – 2021

Na een grote verbouwing is het gebouw van het Johan van Oldenbarnevelt gymnasium aan het Thorbeckeplein 1 sinds oktober 2019 weer in gebruik. Het college informeert de gemeenteraad over het doorlopen proces en de financiële afwikkeling.

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

De gemeente biedt ondersteuning aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Op 1 januari 2022 gaat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in. Hierin is opgenomen dat gemeenten openstaande vorderingen op gedupeerde ouders en de toeslagpartners, kwijt kan schelden. De gemeente Amersfoort anticipeert hierop en start vooruitlopend op de wet met het kwijtschelden van schulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Het gaat om schulden voor 1 januari 2021, die gedupeerden hebben bij de gemeente. Dit kunnen schulden zijn bij de gemeentelijke belastingen en bij Werk en Inkomen. De mensen die een schuld hebben bij de gemeente worden verder geïnformeerd over het kwijtschelden van schulden. Mensen zitten al heel lang in de knel en onzekerheid. De gemeente hoopt zo gedupeerde ouders rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start te geven.

Rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Landelijk rapport 2021 Vervolgtoezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid publiceerden op 5 juli het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Landelijk rapport 2021 Vervolgtoezicht’ Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Landelijk rapport 2021 vervolgtoezicht | Rapport | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl). Dit inspectierapport is een vervolg op eerdere rapportages over tijdige hulp aan kinderen en ouders die te maken hebben met jeugdbescherming en jeugdreclassering en gaat in op de doorbraakaanpak. In deze aanpak is het de bedoeling dat professionals van SAVE, jeugdhulpaanbieders en gemeenten een doorbraak forceren voor kinderen die te lang moeten wachten. De belangrijkste conclusies in het regio rapport van Utrecht en Flevoland zijn:

  • De regio’s Utrecht en Flevoland zijn er grotendeels in geslaagd om tijdig een vaste jeugdbeschermer toe te wijzen aan elk kind met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel en tijdig een gedragen koers uit te zetten voor deze kinderen. De inspecties sluiten het toezichttraject voor wat betreft SAVE af.
  • De regio’s Utrecht en Flevoland is het niet altijd gelukt om tijdig passende hulp in te zetten voor elk kind met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel. In deze regio’s is er onvoldoende (hoog)specialistische hulp voor jeugdigen met een zeer complexe hulpvraag. Het vervolgtoezicht zal op een reguliere manier plaatsvinden. In onze regio Eemland herkennen we grotendeels de genoemde knelpunten en zien we ook dat de wachttijden toenemen. Tot nu toe stond er in de regio Eemland een relatief laag aantal casussen op de lijst van de doorbraakaanpak. We blijven de aantallen monitoren.

Deelsteps in Nadere regels vergunning deelmobiliteit

Amersfoort groeit. Het aantal inwoners neemt toe en daarmee ook het aantal voertuigen zoals auto’s, scooters en fietsen. Ook stijgt het aantal vervoersbewegingen in stad en regio. Met de ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn, zet Amersfoort onder andere in op schone mobiliteit en deelmobiliteit. Het aanbod van deelvoertuigen in de stad draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en verbetert de luchtkwaliteit. Sinds 1 januari 2021 moeten aanbieders van deel(bak)fietsen en deelscooters een vergunning aanvragen. Tot nu toe is 1 vergunning verleend, voor deelscooters. Vanaf half juli 2021 kunnen ook aanbieders van deelsteps en bromfietsen een vergunning aanvragen. De deelsteps mogen alleen aangeboden worden als ze van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de weg op mogen. Om het aanbod van de deelmobiliteit goed in de stad te organiseren zijn regels opgesteld. We doen hiermee een proef van twee jaar.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Aanpak van bijstandsmijders in Amersfoort
  • Oneerlijke biedingsproces op woningen moet transparanter
  • Zorgen om bescherming persoonsgegevens gemeente Amersfoort

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken?

Bekijk deze op Notubiz (Vergadering Besluitenlijst: College van B. & W. 13-07-2021 Gemeente Amersfoort (notubiz.nl).

Bron: gemeente Amersfoort

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen