Samenvatting collegebesluiten 22 juni 2021

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Vaststellen bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunning bouwmarkt en tuincentrum Bauhaus Vathorst

Bauhaus wil op het bedrijvenpark Vathorst op de kavel naast IKEA een bouwmarkt en een tuincentrum bouwen. Om dit mogelijk te maken is het bestemmingsplan “Partiële herziening Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen Lübeckweg – bouwmarkt en tuincentrum” opgesteld. De formele procedure voor dit plan is in gang gezet en heeft geleid tot vijf zienswijzen. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om de gemeentelijke medewerking aan het bouwplan niet te verlenen. Daarom wordt het bestemmingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning voor de bouw van een bouwmarkt en een tuincentrum verleend.

Externe partners in Huis voor de Stad

Ons nieuwe Huis voor de Stad moet een plek voor iedereen worden, waar we als inclusieve stad ook onze dienstverlening laagdrempelig en dicht bij de mensen brengen. Daarom hebben we bekeken of we kunnen samenwerken met maatschappelijke partners in het Huis voor de Stad. Wij willen in het schetsontwerp 1500 m2 extra opnemen voor huisvesting en samenwerking met maatschappelijke partners. We kiezen daarbij voor onderdelen van het UWV (“werkcentrum”), Indebuurt033 (o.a. informatiewinkel), Stichting Sociale Wijkteams en Stadsring 51. We zien een samenwerking voor ons waarbij inwoners in de publiekshal niet alleen terecht kunnen voor paspoort, uitkering of vergunning, maar ook voor andere soorten vragen bijvoorbeeld over werk, financiën of zorg. Ook kunnen inwoners binnenlopen voor informatie of ondersteuning. De komende maanden onderzoeken we samen met deze maatschappelijke partners en het ontwerpteam van het nieuwe stadhuis hoe we dit verder kunnen invullen.

Hamerstukken

Verlenging contracten Beschermd Thuis 2022

Amersfoort verlengt de contracten met de aanbieders van Beschermd Thuis voor 2022. Beschermd Thuis is een vorm van beschermd wonen, maar dan thuis in de eigen woonomgeving met 24/7 bereikbaarheid/beschikbaarheid van hulpverleners. Beschermd Thuis zorgt ervoor dat minder mensen Beschermd Wonen met verblijf bij een instelling nodig hebben. Zij kunnen namelijk in hun eigen woonomgeving en netwerk blijven wonen. Daarnaast maakt Beschermd Thuis het gemakkelijker om de stap te maken van Beschermd Wonen bij een instelling naar wonen met ambulante ondersteuning. Dit sluit aan bij de visie uit het beleidskader Opvang en Bescherming ‘Moed Moet’ waarin de transformatie naar het afbouwen van verblijf, het vergroten van ambulante ondersteuning en het herstelgericht werken met inwoners wordt beschreven.

Afwijking parkeernorm t.b.v. nieuwbouw obs De Zevensprong

Obs De Zevensprong en kinderopvang De Kanjers (Bruispad 1 en 2) worden gesloopt en op deze locatie komt een nieuw schoolgebouw. Op dit moment gebruiken beide organisaties parkeerruimte in de openbare ruimte zonder daarvoor te betalen en dit kan ook in de nieuwe situatie. Zo behoudt het schoolplein ook haar buurtfunctie. Volgens de parkeernorm voor nieuwbouw, zouden er namelijk in de nieuwe situatie 19 parkeerplaatsen op eigen terrein moeten komen. Deze extra parkeerruimte is niet nodig en niet wenselijk. Daarom wordt afgeweken van de Beleidsregel toepassing parkeernormen 2020 door geen vergoeding van € 77.919 in rekening te brengen voor het gebruik van bestaande parkeerruimte in het openbaar gebied.

Jaarverantwoording 2020 handhaving Wet kinderopvang

Gemeenten houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Dit draagt er aan bij dat de kinderopvang in de stad voldoet aan de wettelijke eisen. Hoe de gemeente toezicht houdt en of de kinderopvangorganisaties aan alle wettelijke eisen voldoen, wordt vastgelegd in de jaarverantwoording van de handhaving Wet kinderopvang. Door de gevolgen van de coronacrisis voldoet de gemeente Amersfoort in 2020 niet op alle punten aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. De inspectienorm van 100% voor kindcentra is in 2020 niet behaald. Dit is een gevolg van de sluiting van de kinderopvang tijdens de lockdowns én van het feit dat de GGD een groot deel van de inspecteurs in heeft moeten zetten in het corona-bedrijf. Met 53% bezetting op de afdeling Toezicht kinderopvang van de GGD is 49% van de jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven en bso’s uitgevoerd. Tijdens de lockdowns zijn vinger-aan-de-pols onderzoeken uitgevoerd. Het ministerie van SZW heeft eerder al laten weten niet vast te houden aan de norm van 100%, maar maatwerk toe te passen bij de inspectie. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.

Verschuiving van middelen Beschermd Wonen

De verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen gaat geleidelijk over van centrumgemeente Amersfoort naar individuele gemeenten in de regio. Tegelijkertijd wordt Beschermd Wonen steeds meer een onderdeel van de specialistische zorg die via de Wmo wordt geboden. Het is daarom gewenst om de budgetten voor de reguliere Wmo en Beschermd Wonen in de toekomst te kunnen herverdelen. Om dit mogelijk te maken, voert het college een wijziging door in de begroting van de gemeente Amersfoort waarbij het budget voor Beschermd Wonen wordt ondergebracht bij het budget voor Specialistische Zorg.

Aanvullend krediet vernieuwbouw Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

Een aantal jaar geleden is het pand waar het JvO-gymnasium in zit verbouwd. De gemeente moet voor de financiële afwikkeling van de verbouwing nog een bedrag van 242.000 euro vergoeden aan Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. Dit bedrag betreft de stijging van bouwkosten over de periode oktober 2018 tot juli 2019 i.v.m. uitstel van sloop destijds van het middendeel van het schoolgebouw aan het Thorbeckeplein 1. Het college vraagt de gemeenteraad om hier mee in te stemmen.

Nota Bodembeheer Gemeente Amersfoort 2021-2031

De gemeente heeft een nieuwe nota gemaakt voor bodembeheer. Het college vraagt de raad de nota vast te stellen. In de nota grondbeheer staat welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen en hergebruiken van grond en baggerspecie. De nota bodembeheer geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van de bodem. Met de nieuwe nota kan grond makkelijker worden hergebruikt. Daardoor hoeft er bijvoorbeeld minder zand uit zandwinputten of grond van een grondbank te worden gebruiken en hoeft er minder transport plaats te vinden. Sommige regels zijn ook strenger geworden, bijvoorbeeld die voor het gebruiken van grond op onverharde kinderspeelplaatsen en moes- en volkstuinen.

Gewijzigd bestemmingsplan Leusderweg 249

Er ligt een plan om op de voormalige schoollocatie aan de Leusderweg 249 veertien sociale huurwoningen te bouwen. De veertien woningen worden gebouwd in twee rijen, bestaande uit één volledige laag en een kap. Woningbouw op deze locatie is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Daarom is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Leusderweg 249 vast te stellen en daarmee het bouwen van de veertien woningen mogelijk te maken.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • nieuwe brug over De Laak;
  • online volgen van Amersfoorters.

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen