Corporaties blijven investeren in Amersfoort

Foto: Publiek domein

De drie corporaties, de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen, kunnen hun overeengekomen samenwerking voor de sociale huurwoningmarkt in Amersfoort voortzetten en blijven investeren in meer betaalbare huurwoningen.

Dit is mogelijk nu de Alliantie en Portaal een ontheffing van de minister hebben gekregen om buiten hun zogeheten kerngebied ook in Amersfoort vastgoed aan te kopen of nieuw te bouwen. Deze gezamenlijke inzet is noodzakelijk voor de grote woningbouwopgave van Amersfoort. Voor Omnia Wonen was het niet nodig een ontheffing aan te vragen. Door met 15 gemeenten uit de regio Amersfoort, regio Noord-Veluwe en Zeewolde een woningmarktregio te vormen, valt Amersfoort binnen de kernregio van Omnia Wonen. Omnia had daarmee reeds de toestemming om in Amersfoort te blijven investeren.

Meer sociale huurwoningen
Monique Govers, bestuurder corporatie Omnia Wonen, heeft waardering voor de afwegingen van de minister: ” zijn besluit is in lijn met het convenant voor de komende 5 jaar tussen de drie corporaties waarin een goede taakverdeling is afgesproken  voor de enorme opgave in het realiseren van nieuwe huizen voor Amersfoortse woningzoekenden.”

De gemeente Amersfoort wil op de langere termijn ongeveer 4400 extra sociale huurwoningen realiseren. Voor de aankomende 5 jaar is een verdeelsleutel afgesproken voor 2000 woningen die door de drie corporaties zullen worden gebouwd.

Wethouder Fleur Imming is blij met het nieuws over de verleende ontheffingen: “De Alliantie en Portaal zijn de afgelopen jaren onmisbare partners geweest in het maken en realiseren van plannen om de sociale woningbouwopgave gezamenlijk op te pakken en de wijken te versterken. Als zij niet meer in Amersfoort in nieuwbouw zouden mogen investeren, zou dat ons als stad voor een zwaardere opgave stellen. Niet alleen omdat de behoefte aan sociale huurwoningen groot is, maar we zouden in dat geval ook de verbondenheid die beide corporaties met de stad hebben, kwijtraken. Nu zij samen met Omnia Wonen in de Amersfoortse woningmarkt mogen blijven investeren, zijn de prestatieafspraken die we afgelopen december hebben vastgelegd, een zekerheid. Dat betekent dat we de plannen voor meer sociale huurwoningen kunnen waarmaken.”

Zie ook het gezamenlijke nieuwsbericht over de prestatieafspraken van 15 december 2016.

Portaal: investeren in een goed en betaalbaar (t)huis
De kernregio van woningcorporatie Portaal is Utrecht. Portaal heeft een ontheffing gekregen voor 5 gemeenten, waaronder Amersfoort. Portaal heeft in Amersfoort ruim 5600 woningen.
Bestuursvoorzitter Dirk Jan van der Zeep van Portaal is blij met het besluit van de minister. “Wij zijn al meer dan 100 jaar actief als woningcorporatie in Amersfoort. Op dit moment kampt de stad met een groot tekort aan sociale huurwoningen en lange wachtlijsten. Ook groeit de behoefte aan een ander soort woning. Er zijn steeds minder grote eengezinswoningen nodig en steeds meer kleine woningen. Dat betekent veel woningen bijbouwen, maar ook woningen vervangen. Daarnaast willen we bestaande woningen sterk verbeteren zodat ze energiezuiniger of zelfs energieneutraal worden. Daar zijn grote, langdurige investeringen voor nodig. Wij kunnen en willen die investeringen in Amersfoort doen. Het is goed dat Portaal nu, samen met de gemeente, de Alliantie en Omnia, voortvarend verder kan om te zorgen voor een goed en betaalbaar thuis voor huidige en toekomstige huurders.”

De Alliantie: meer betaalbare huurwoningen in prettige buurten
De kernregio voor de Alliantie is Metropoolregio Amsterdam. De Alliantie heeft in Amersfoort bijna 13.000 huurwoningen en is daarmee de grootste corporatie in de stad. Met ruim 70 jaar kennis van en ervaring in de Amersfoortse woningmarkt is de lokale verankering bij de corporatie goed geborgd.

De Alliantie staat voor continuïteit in het huisvesten van huishoudens met een bescheiden inkomen in leefbare buurten. Naast het bouwen van extra betaalbare woningen, legt zij een belangrijke focus op het gebied van duurzaamheid. Zo past de Alliantie de komende jaren ruim 1500 huishoudens aan naar energie-index 1,36 (voorheen energielabel B). En biedt zij 200 huishoudens in 2017 aan om zonnepanelen te plaatsen. Huurders van de Alliantie krijgen dankzij deze energiezuinige maatregelen een comfortabeler huis en een lagere energierekening.

Koos Koolstra, directeur de Alliantie regio Amersfoort: “Wij zijn heel blij dat de minister het belang van de sociale woningbouw in Amersfoort erkent. Gezien de grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Amersfoort, de stevige lokale verankering en de grote investeringskracht van de Alliantie, naast die van Omnia en Portaal, is de Alliantie onmisbaar in het belang van het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen”.

De Alliantie maakt bestaande afspraken, zoals de bouwopgave van onder andere ook middeldure huur- en koopwoningen binnen het programma Amersfoort Vernieuwt in de periode tot 2025 af. Amersfoort Vernieuwt is een doorlopende verbetering van buurten en wijken, dit kost veel geld en vraagt een langdurige investering van de Alliantie.

De Woningwet en de woningmarktregio’s
De Woningwet schrijft voor dat er woningmarktregio’s moeten worden gevormd. Deze woningmarktregio is de kernregio waarbinnen een corporatie vastgoed mag aankopen of nieuwbouw mag realiseren. Dat mogen zij niet buiten hun kerngebied, tenzij zij daar een ontheffing voor hebben. Zowel de Alliantie als Portaal hebben veel sociale huurwoningen in Amersfoort en investeringsplannen voor meer sociale woningbouw. Maar omdat zij in andere regio’s groter zijn dan in Amersfoort, hebben zij deze andere regio’s als hun kerngebied. Dit zou er voor Amersfoort toe leiden dat alleen Omnia Wonen actief kan blijven. De drie corporaties en de gemeente erkennen het belang van meerdere investerende corporaties voor de woningbouwopgave van Amersfoort. Daarom hebben de Alliantie en Portaal bij het ministerie een ontheffing aangevraagd en gekregen om zo bij te blijven dragen aan de woningbouwopgave in Amersfoort.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties