Ruimte in Amersfoort voor sport en bewegen

Foto: Gemeente Amersfoort

Amersfoort groeit. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige vraag naar sportvoorzieningen in de stad. De gemeente heeft hier onderzoek naar laten doen. Voor de korte termijn volstaat het huidige aanbod aan binnen- en buitensportaccommodaties in de stad. Het onderzoek laat echter ook zien dat het voor de toekomst van belang is om keuzes te maken en besluiten te nemen over in- of uitbreiding, renovatie en/of vervanging van sportvoorzieningen. Zodat het aanbod van sportvoorzieningen zowel kwalitatief als kwantitatief op niveau blijft.

Het college informeert op 28 september de gemeenteraad over de uitkomsten van het rapport, zodat de raad zich een beeld kan vormen van de huidige situatie en mogelijke maatregelen voor de toekomst. Dit onderzoek heeft de bestaande capaciteit en knelpunten in beeld gebracht en vormt de basis voor verdere visievorming en het opstellen van een investeringskader voor sportaccommodaties in de stad. De invloed van maatschappelijke trends en ontwikkelingen en de toekomstige functie van sportaccommodaties voor de stad zijn hier belangrijke onderdelen bij. Naast de gemeenteraad zullen ook onze partners in de stad nauw bij dit traject betrokken worden. Op basis daarvan kunnen keuzes en voorstellen voor investeringen in sportvoorzieningen op de korte, middellange en lange termijn aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Samenwerking

Bij de opdracht en begeleiding van het onderzoek werden vertegenwoordigers van de Amersfoortse Sportfederatie (ASF) en sportbedrijf SRO betrokken en zij hebben het onderzoeksbureau en de gemeente van de nodige adviezen en aandachtspunten voorzien. Diverse instituten, sportbonden, verenigingen, ASF en SRO leverden – naast de gemeente zelf – voor het onderzoek input. Voor een deel van het onderzoek werd informatie opgehaald bij sport- en beweegaanbieders en enkele inwoners/initiatiefnemers, die in de aanloop naar het onderzoek kenbaar hebben gemaakt mee te willen denken.

Bron: gemeente Amersfoort