Aantal jongvolwassenen met psychosociale problemen toegenomen

Foto: Pixabay

Uit gezondheidsonderzoek van de GGD regio Utrecht onder bijna 55.000 inwoners van 26 Utrechtse gemeenten uit 2020 blijkt dat het risico op angststoornissen en/of depressieve klachten en ernstige eenzaamheid is toegenomen bij de groep jongvolwassenen (18 tot 34-jarigen). Ook hebben jongvolwassenen het afgelopen jaar vaker stress ervaren. Bij de 45-plussers zien we juist een afname in deze problematiek.

Zes procent van de volwassenen (18-64-jarigen) en drie procent van de senioren in de provincie Utrecht hebben een hoog risico op angststoornissen en depressieve klachten. Groepen die een hoger risico op angststoornissen en depressieve klachten hebben zijn: jongvolwassenen (18-34-jarigen), maar ook inwoners met een laag opleidingsniveau, mensen met een laag inkomen, alleenstaanden, mensen met problematische schulden en mensen met weinig regie over hun eigen leven. Daarnaast hebben vrouwen vaker een hoog risico op angststoornissen en/of depressieve klachten dan mannen. Het percentage jongvolwassenen met een hoog risico op angststoornissen en depressieve klachten is toegenomen van 6% in 2016 tot ruim 8% in 2020.

Bijna een kwart van de 18 tot 29-jarigen ervaart (heel) veel stress

Bijna een kwart van de jongvolwassenen heeft aangegeven het afgelopen jaar op meerdere gebieden (heel) veel stress te hebben ervaren. Tegenover minder dan 10% van de 45-plussers. De gebieden die onder jongvolwassenen het vaakst naar voren komen zijn studie, werk, sociale contacten en geldzaken. Een derde van de jongvolwassenen heeft aangegeven dat ze door de coronacrisis meer stress hebben ervaren.

Ernstige eenzaamheid ook onder jongvolwassenen toegenomen

Door de coronacrisis is ruim één op de drie jongvolwassenen zich eenzamer gaan voelen. Het percentage jongvolwassenen dat ernstig eenzaam is, is de afgelopen jaren toegenomen. Van zes procent in 2016 naar tien procent in 2020. Ook is de emotionele eenzaamheid (mist hechte, intieme band met één of meerdere personen) onder deze doelgroep toegenomen. Vrouwen zijn vaker ernstig eenzaam en emotioneel eenzaam dan mannen. Maar mannen zijn weer vaker sociaal eenzaam (minder contact met andere mensen dan je wenst). Daarnaast zijn alleenwonenden, laagopgeleiden, mensen met weinig regie over hun leven en mensen met schulden vaker ernstig eenzaam. Volwassenen en senioren die (ernstig) eenzaam zijn, hebben ook vaker een hoog risico op angststoornissen en/ of depressieve klachten en hebben het afgelopen jaar ook vaker stress ervaren op meerdere dagelijkse activiteiten.

Invloed van de coronacrisis

Aan de inwoners van de regio Utrecht is ook gevraagd of ze zich door de coronacrisis angstiger zijn gaan voelen of depressiever zijn geworden. Ruim één op de vijf jongvolwassenen heeft aangegeven dat ze door de coronacrisis zich angstiger zijn gaan voelen en ruim één op de vijf geeft aan dat ze zich depressiever zijn gaan voelen. Naast angstiger en depressiever heeft een op de drie jongvolwassenen aangegeven door de coronacrisis meer stress te hebben ervaren en is ruim 40% eenzamer geworden.

Versterken mentale gezondheid

Bovenstaande cijfers bevestigen het beeld dat al langer leeft: specifieke aandacht voor gezondheidsbevordering bij jongvolwassenen op het gebied van mentale gezondheid is nodig. GGD regio Utrecht onderzoekt hoe er op de korte termijn stappen gezet kunnen worden om, in samenwerking met verschillende instanties en gemeenten, de mentale gezondheid van jongvolwassenen te versterken.

Meer onderzoeksresultaten

Het gezondheidsonderzoek onder 55.000 inwoners van de 26 Utrechtse gemeenten heeft, naast de genoemde cijfers rond mentale gezondheid, een schat aan informatie opgeleverd over allerlei onderwerpen. Andere thema’s die nagevraagd zijn betreffen onder andere gewicht en bepaalde voedingsgewoonten, bewegen, alcohol- en drugsgebruik, rookgedrag en financieel rondkomen.

De komende tijd zullen samen met diverse instanties nadere analyses gedaan worden op deze (regionale) cijfers, waarbij ook gekeken wordt naar mogelijke verklaringen in trends en verbanden tussen thema’s. In september worden de gemeenten geïnformeerd over hun lokale cijfers. Samen met onze gemeenten zullen we deze cijfers ook lokaal gaan duiden, zodat gemeenten en andere lokale instanties ze vervolgens kunnen gebruiken om hun (gezondheids)beleid erop aan te scherpen.

Reacties

Cookieinstellingen