Meer woningen mogelijk in De Hoef-West

Foto: Google Street View

Bij de transformatie van De Hoef-West in Amersfoort kunnen meer woningen worden gebouwd dan waar de gemeente vanuit gaat. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. Als er meer woningen komen dan gepland, worden de milieugevolgen mogelijk onderschat. De gemeente Amersfoort had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Om te voldoen aan haar woningbouwopgave wil de gemeente Amersfoort het gebied De Hoef-West, ook bekend als Hoefkwartier, veranderen van kantorengebied naar een gemengd woon- en werkgebied. Hiervoor komt een nieuw bestemmingsplan. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Het rapport beschrijft helder wat de mogelijke gevolgen voor de omgeving van de transformatie zijn. Met het nemen van extra maatregelen zijn deze gevolgen te verminderen. In het plan wordt nu uitgegaan van 5.000 werkplekken en maximaal 2.500 nieuwe woningen. Maar het lijkt aannemelijk dat er veel meer woningen en werkplekken in het gebied komen. De Commissie zegt dat hierdoor de effecten op onder andere mobiliteit en de woon- en leefomgeving mogelijk worden onderschat.

De gemeente heeft een aantal ambities voor het gebied. Zo moet het een duurzame en goed bereikbare wijk worden, met oog voor biodiversiteit. In het rapport wordt niet beschreven wanneer deze ambities bereikt zijn en wat de minimale eisen zijn waaraan ze moeten voldoen. Hierdoor is het niet duidelijk of de verschillende ambities wel met elkaar te realiseren zijn.

Het advies van de Commissie is om het milieueffectrapport eerst aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over De Hoef-West. Hieruit moet blijken wat de gevolgen voor de omgeving zijn bij de komst van meer woningen en wat het beoogde en minimale niveau van de ambities is.

Reacties

Cookieinstellingen