Rekenkamer start onderzoek naar bescherming persoonsgegevens

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

De rekenkamer van de gemeente Amersfoort gaat onderzoek doen naar de bescherming van persoonsgegevens van Amersfoortse inwoners door de gemeente.

Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht. Het belang van privacy komt duidelijk tot uiting in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), die sinds 2018 van kracht is en die als doel heeft om privacy van burgers beter te beschermen.

Het onderzoek

De rekenkamer wil met het onderzoek in kaart brengen hoe de gemeente de persoonsgegevens van haar inwoners beschermt; en met name hoe derden, aan wie de gemeente de uitvoering van beleid heeft uitbesteed (denk bijvoorbeeld aan GGD, Veiligheidshuis en sociale wijkteams) dat doen. Daarnaast wordt gekeken of de in de AVG vastgelegde regels en procedures in het gemeentelijk beleid zijn verwerkt en door medewerkers worden nageleefd.

Het plan van aanpak van het onderzoek is te vinden op de website van de rekenkamer, http://www.amersfoort.nl/rekenkamer. Voor de uitvoering van het onderzoek is onderzoeksbureau PBLQ in de arm genomen.

De rekenkamer

De gemeentelijke rekenkamer is een onafhankelijk orgaan en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende en kaderstellende rol. De rekenkamer voert onderzoeken uit naar beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan en doet aanbevelingen hierover aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit over deze aanbevelingen. De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar onder andere het vestigingsbeleid in Amersfoort, de effectiviteit van het integratiebeleid van de gemeente Amersfoort en Jeugdhulp in Amersfoort. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar handhaving in de openbare ruimte en naar parkeergarages en fietsenstallingen.

Reacties