Interactieve formatie in zes stappen

Foto: Provincie Utrecht

GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie hebben op woensdagavond 17 april in hun eerste gezamenlijke gesprek aangegeven dat zij een inhoudelijke verkenning en onderhandelingen gaan starten met als doel samen vanuit Provinciale Staten een college te formeren. Deze formatie wordt begeleid door de formateurs Bram van Ojik en Jan Jacob van Dijk. Tijdens het gesprek op 17 april is het proces besproken om tot een college en bijbehorend coalitieakkoord te komen.

Afgesproken is dat er met zowel coalitiepartijen als andere partijen uit de staten en allerlei belanghebbenden en geïnteresseerden vanuit de provincie een strategische agenda wordt opgesteld die als uitgangspunt dient voor de verdere onderhandelingen. In de agenda staat beschreven wat de belangrijkste opgaven zijn voor de provincie Utrecht, met de focus op de komende 4 jaar. Ook geeft de agenda op hoofdlijnen inzicht in de richting en sturingsfilosofie die de partijen voor de verschillende opgaven voor ogen hebben.

Interactieve sessies

In het oog springend onderdeel van het stappenplan (pdf, 114 kB) zijn de verschillende sessies die rondom de formatie worden georganiseerd. Zo organiseren de collegevormende partijen een gezamenlijke sessie met de onderhandelaars, onder leiding van de formateurs en met ambtelijke ondersteuning, om de opgaven te benoemen met de hoogste prioriteit en om de rol te bespreken die de provincie daarin zou moeten oppakken. Dit wordt verwoord in een concept strategische agenda.

Vervolgens worden op woensdag 8 mei themasessies georganiseerd met zowel de collegevormende- als niet-collegevormende fracties en externe partijen zoals gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties in de provincie. Het doel van de sessies is om alle dertien Statenfracties en verschillende externe partijen in de gelegenheid te stellen om feedback te geven op de strategische agenda en gericht hun visies en ideeën mee te geven aan de onderhandelaars.

Collegeakkoord

Na deze twee stappen volgen nog verdiepende onderhandelsessies. De formateurs en de beoogde coalitiepartijen streven ernaar het formatieproces eind mei of begin juni af te ronden met de presentatie van het collegeakkoord en de voorgedragen gedeputeerden. Tot die tijd zijn de ontwikkelingen rond het formatieproces te volgen via de website van de provincie Utrecht.

Bron: provincie Utrecht

Reacties