Deltaplan biedt ambitieus maatregelenpakket voor de woningbouwopgave

Amersfoort is een aantrekkelijke inclusieve woonstad en dat moet zo blijven. Om te zorgen voor zowel voldoende als verschillende typen woningen, die aansluiten bij de behoefte van woningzoekenden, heeft het college van B&W een Deltaplan opgesteld. Vanuit een duidelijke visie is een ambitieus maatregelenpakket gemaakt waarbij blijvende aantrekkelijkheid, leefbaarheid en duurzaamheid voorop staan. De gemeenteraad bespreekt binnenkort het Deltaplan.

Tot 2030 groeit Amersfoort met ongeveer duizend woningen per jaar. De bouw van nieuwe woningen, gecombineerd met andere maatregelen uit het Deltaplan, moet ervoor zorgen dat Amersfoort een inclusieve stad blijft waar voor iedereen plek is; voor starters, gezinnen en ouderen. Ook is er oog voor de kwetsbaarste groepen; mensen met de laagste inkomens of met een zorgbehoefte.

Voorlopig blijft de krapte op de woningmarkt bestaan, tegelijk worden forse maatregelen genomen om te zorgen dat er goede sociale huurwoningen en woningen in het middensegment worden gebouwd. Bij nieuwe woningbouwprojecten blijft gelden dat ten minste 35% bestaat uit sociale huurwoningen. Daarnaast dient ieder project voor minimaal 10% uit woningen voor het lagere middensegment te bestaan en voor 10% uit het hogere middensegment.

Bij al deze ambities is het uitgangspunt dat de leefbaarheid en duurzaamheid voorop staan. Stenen stapelen is nog geen wonen. Amersfoort blijft herkenbaar Amersfoort. De grootschalige binnenstedelijke groei wordt geconcentreerd in gebieden waar een stedelijk woonmilieu met hoge dichtheid passend is en met een goede ontsluiting per openbaar vervoer: Langs Eem & Spoor en De Hoef West. Er is onder woningzoekenden ook behoefte aan eengezinswoningen in een groen-stedelijk woonmilieu. Om te kunnen voorzien in deze behoefte wordt onderzocht onder welke voorwaarden Vathorst Bovenduist hieraan een bijdrage kan leveren. In de bestaande wijken staat wijkgericht bouwen voorop, rekening houdend met het huidige woonmilieu.

Om de ambities in het deltaplan te realiseren is samenwerking met andere partijen zoals de corporaties en ontwikkelaars noodzakelijk. Om deze samenwerking te versterken organiseert de gemeente een structurele overlegtafel.

Reacties