Milieueffectrapport omgevingsvisie provincie Utrecht 2050 

Foto: Publiek domein

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie Utrecht te verduidelijken welke doelstellingen centraal staan en welke alternatieven er zijn om deze doelstellingen te bereiken. Dat bepaalt immers welk omgevingsbeleid de provincie tot 2050 wil voeren.

De omgevingsvisie

Het groeiende aantal inwoners, de aantrekkende economie, de bereikbaarheid, de energietransitie, de transitie in de landbouw en de noodzakelijke aanpassingen vanwege klimaatverandering. Dat zijn thema’s die de komende decennia om goede oplossingen vragen. De provincie wil deze opgaven zó oppakken, dat zij aantrekkelijk blijft en haar inwoners een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving biedt. De provincie Utrecht wil hiertoe een Omgevingsvisie vaststellen voor de periode tot 2050. Voordat de Staten besluiten over de Omgevingsvisie worden de gevolgen daarvan voor de leefomgeving onderzocht in een milieueffectrapport. De Omgevingsvisie en het milieueffectrapport worden gelijktijdig en in onderlinge samenhang opgesteld. De provincie heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Het advies

De Commissie vindt het belangrijk dat duidelijk is wat de verhouding is tussen de Omgevingsvisie (en het bijbehorende milieueffectrapport) en andere plannen die in de provincie worden gemaakt, zoals het Landbouweffectrapport en de Regionale Energie Strategieën. Wat wordt waar onderzocht en wanneer wordt waar over besloten? Dit is van belang omdat al deze plannen omgevingseffecten hebben en het behalen van de provinciale doelen beïnvloeden. De Commissie adviseert voorts om duidelijk te zijn welk nieuw beleid de Omgevingsvisie gaat omvatten. Ook adviseert zij om terug te kijken op de effectiviteit van het bestaande beleid. Het milieueffectrapport moet antwoord geven op de vraag of de doelstellingen van de provincie gehaald worden met de optelsom van het bestaande en nieuwe beleid. Tot slot adviseert de Commissie om in het rapport goed uit te leggen wat het behouden en verbeteren van de Utrechtse kwaliteiten, precies inhoudt. De provincie geeft namelijk aan dat deze kwaliteiten de te maken milieukeuzes in de provincie bepalen.

Reacties