Het nieuwe waterdenken start met Blauwe Omgevingsvisie 2050

Foto: Benno Wonink

Woensdag 20 februari presenteert Waterschap Vallei en Veluwe de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050). Met deze visie in de hand gaat het waterschap samen met partners zoals gemeenten en provincies aan de slag om water te verankeren in de plannen voor onze leefomgeving.

De visie is ontwikkeld in de geest van de nieuwe Omgevingswet en sluit daarmee aan op het kabinetsperspectief van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) waarin de noodzaak voor regionale visies benadrukt wordt. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: ‘De druk op de ruimte in Nederland neemt op meerdere manieren toe. En dan bedoel ik zowel boven als onder de grond. Water is een ruimte-ordenend principe. Wij kijken daar als waterschap met een 3D-bril naar. Volgens ‘het nieuwe waterdenken’ vormen bodem en ondergrond één ruimtelijk systeem met de bovengrond, met water als leidend principe.’

In de Blauwe Omgevingsvisie 2050 staan grote maatschappelijke thema’s zoals de klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, hervorming landbouw, natuuropgave en verstedelijking centraal. De Blauwe Omgevingsvisie biedt kansen om met deze thema’s om te gaan. ‘Hittegolven en piekbuien, het zijn voorbeelden van ons nieuwe klimaat. We moeten samenwerken om onze leefomgeving waardevol te houden en gevaar te beperken. Grensontkennend ‘3dimensionaal’ samenwerken is wat mij betreft noodzakelijk‘, aldus Klip-Martin. Het waterschap nodigt dan ook graag maatschappelijke partners uit om hierover in gesprek te gaan en de kennis en krachten te bundelen.

Website en Panorama Nederland Tentoonstelling

Om te inspireren hoe water een plaats kan krijgen in ruimtelijke plannen voor de leefomgeving ontwikkelde het waterschap de websitewww.bovi2050.nl. Daarnaast opende Dijkgraaf Tanja Klip-Martin de tentoonstelling Panorama Nederland. Deze tentoonstelling is ontwikkeld door het College van Rijksadviseurs en geeft een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het gedachtegoed van de BOVI2050 sluit hier naadloos bij aan. De tentoonstelling staat opgesteld tot 9 maart in het waterschapshuis van Waterschap Vallei en Veluwe. De tentoonstelling is opengesteld voor publiek op de dagen  27 februari en 4 maart tussen 12:00 en 16:00 uur. Lees er meer over op <link> bovi2050.nl/panoramanederland.

Reacties