Rem op nieuwbouw kantoren in Amersfoort

Foto: Provincie Utrecht

Om de kantorenleegstand in de provincie Utrecht tegen te gaan, hebben Gedeputeerde Staten een inpassingsplan opgesteld. Hiermee wordt geplande nieuwbouw van zelfstandige kantoren in tien gemeenten teruggebracht.

De provincie wil daarmee bewerkstelligen dat nieuwbouw van kantoren alleen plaatsvindt op toekomstbestendige locaties en dat er bovendien geen onnodige nieuwbouw plaatsvindt wanneer de bestaande voorraad in ruimte kan voorzien. “Het tegengaan van kantorenleegstand bevordert de binnenstedelijke kwaliteit. We maken zo optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en behouden onze waardevolle landschappen. Dit draagt bij aan een gezonde kantorenmarkt en versterkt ons aantrekkelijk vestigingsklimaat”, aldus gedeputeerde Mirjam Maasdam. Het ontwerp-inpassingsplan ligt met ingang van 9 augustus ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl, in het Huis voor de Provincie en de gemeentehuizen van betreffende gemeenten.

Kantorenaanpak: twee sporen

De provincie Utrecht heeft, ook met de doorzettende economische groei, nog steeds teveel kantoorruimte. Daar bovenop is er nog teveel capaciteit beschikbaar in bestemmingsplannen voor nieuw te bouwen kantoren. Daarom hebben Provinciale Staten in 2014 de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand vastgesteld. Deze aanpak is enerzijds gericht op transformatie en herbestemming van bestaande (leegstaande) kantoorgebouwen.

Aan de andere kant wordt gestuurd op het verminderen van nieuwbouwmogelijkheden in bestemmingsplannen; planologische overcapaciteit. Dit laatste spoor is ingezet met de Thematische Structuurvisie Kantoren van februari 2016. In deze structuurvisie hebben Provinciale Staten aangekondigd op welke plekken in de provincie nieuwbouwmogelijkheden worden teruggebracht. Met het inpassingsplan, dat naar verwachting eind dit jaar definitief kan worden vastgesteld, wordt voorkomen dat er teveel zelfstandige kantoren worden bijgebouwd. De resterende nieuwbouwmogelijkheden sluiten daarmee beter aan op de bestaande behoefte.

Zes weken ter inzage

Het ontwerp “Inpassingsplan “Kantoren” heeft betrekking op gronden gelegen in de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, De Ronde Venen, Houten, Leusden, Stichtse Vecht, Utrecht, Veenendaal, Woerden en Zeist. Het ontwerp-inpassingsplan wordt nu ter inzage gelegd in het Huis voor de Provincie en de gemeentehuizen van betreffende gemeenten, met ingang van 9 augustus 2018 gedurende zes weken. Het plan is ook te raadplegen via deze website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.

Doorlopen procedure

Gedeputeerde Staten hebben op 1 september 2016 het voorontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Op basis hiervan is het wettelijk vooroverleg gevoerd en konden inspraakreacties worden ingediend. Daarnaast zijn de betrokken gemeenteraden in december 2016 door Provinciale Staten gehoord. Mede naar aanleiding van de ontvangen reacties is het ontwerp-inpassingsplan opgesteld.

Bron: provincie Utrecht

Reacties