Provincie werpt een blik op de toekomst

Foto:

De provincie Utrecht heeft samen met inwoners, mede-overheden, ondernemers, belangenorganisaties en kennisinstellingen uitvoerig nagedacht over de provincie Utrecht van de toekomst. Met als resultaat de Horizon Utrecht 2050: een schets van de provincie Utrecht in 2050.

De Horizon is een doorkijk naar de provincie Utrecht in 2050 en de maatschappelijke opgaven en uitdagingen die daaruit voortvloeien, gericht op de fysieke leefomgeving: alles wat je voelt, ziet en ruikt. Dat vraagt om een evenwicht tussen het behoud van de karakteristieke waarden van het Utrechtse grondgebied en de toekomstige bevolkingsgroei en ontwikkelingen, die beslag leggen op de schaarse ruimte die er is. Denk bij die laatste aan ‘ruimtevragers’ zoals de energietransitie, een gezonde leefomgeving en klimaatadaptatie.

Voor het vinden van de juiste balans tussen groei en leefbaarheid mét behoud van het unieke karakter van steden, dorpen en landschappen zijn maatschappelijke opgaven geformuleerd. Hier moeten we in de komende maanden een gezamenlijk Utrechts antwoord op gaan vinden.

Breed gedragen participatietraject

“Iedereen die zich betrokken voelt, kon meedenken van januari tot en met mei 2018. De provincie is immers van ons allemaal”, aldus coördinerend gedeputeerde Mirjam Maasdam. “Veel mensen hebben hun inzichten gedeeld, trends en ontwikkelingen besproken en ideeën aangedragen over de provincie van de toekomst. Dit kon via een online enquête, bijeenkomsten en gesprekken op locatie. Zo hebben we gewerkt aan een gezamenlijke Horizon.”

Op weg naar de omgebingsvisie

De Horizon Utrecht 2050 is een belangrijke eerste stap richting de provinciale Omgevingsvisie. Die visie is nodig om de Omgevingswet straks goed te kunnen uitvoeren. In de komende maanden moeten richtinggevende keuzes worden gemaakt. Die keuzes krijgen vorm in de volgende stap naar de Omgevingsvisie: het Koersdocument dat eind 2018 door Provinciale Staten worden vastgesteld.

Samen vooruit

Bekijk het beeldverslag dat is gemaakt van de bijeenkomst Samen Vooruit op 30 mei met onder meer de gezette stappen tijdens het participatieproces. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de provincie Utrecht de Horizon Utrecht 2050 aan de circa 300 aanwezigen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over hoe de provincie zich voorbereidt op de Omgevingswet naar www.omgevingswetprovincieutrecht.nl.

Reacties