Provincie stelt subsidieregeling kennisoverdracht landbouwondernemers open

Foto: Provincie Utrecht

De subsidieregeling voor kennisoverdracht aan landbouwondernemers in de provincie Utrecht is opengesteld. Deze subsidie is bedoeld voor aanbieders (organisatoren) van kennisoverdracht. Het gaat daarbij om projecten die nieuwe kennis en innovatieve maatregelen onder de aandacht brengen van grote groepen landbouwondernemers via trainingen, workshops, ondernemers coaching en demonstraties.

Met de subsidie wil de provincie bijdragen aan een bredere kennisverspreiding. De subsidieregeling valt onder het thema innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). In het totaal is voor deze subsidieregeling € 600.000,= beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen tot en met 25 augustus 2018 worden ingediend.

Kennisoverdracht

De activiteiten kunnen bestaan uit trainingsprogramma’s met workshops of individuele coachingstrajecten van ondernemers waarin ook maatwerkadviezen worden geboden. Ook demonstratie-activiteiten op het boerenerf behoren tot de mogelijkheid om invulling te geven aan kennisdeling. Een combinatie van deze activiteiten binnen één projectaanvraag behoort ook tot de mogelijkheden. Aanvragen dienen betrekking te hebben op nieuwe kennis, effectief te zijn in het bereiken van landbouwondernemers en gericht te zijn op een goede organisatie en uitvoering. Mogelijke onderwerpen zijn:

  • behoud en versterking van een economisch rendabele bedrijfsvoering;
  • afstemming op de kwaliteit van het landschap in geval van schaalvergroting van landbouwbedrijven;
  • versterking van de duurzaamheid en een aantrekkelijke leefomgeving;
  • versterking van de relatie tussen platteland en stad.

Ook onderwerpen als circulariteit (bijvoorbeeld kringlooplandbouw), klimaatverandering, natuur-inclusieve landbouw (biodiversiteit in landbouwgebieden) en omgaan met bodemdaling in het veenweidegebied zijn actueel in de provincie.

Nadere informatie

Utrecht ontvangt voor de uitvoering van het provinciale meerjarenprogramma voor het landelijk gebied, Agenda Vitaal Platteland, Europese subsidies uit het POP3-programma. Het programma richt zich op vijf thema’s: versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht; jonge boeren; natuur en landschap; verbetering van waterkwaliteit; en LEADER (Europees subsidieprogramma dat de regionale ontwikkeling stimuleert).

Het POP3-programma maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het draagt bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en aan een leefbaar platteland.

POP3 Makelaars

Voor vragen met betrekking tot een subsidieaanvragen kan men contact opnemen met één van de POP3 makelaars. Voor Utrecht West is dat Dhr. Bart Soldaat ([email protected]) en voor Utrecht Oost is dat Mevr. Paulien Keijzer ([email protected]).

Bron: Provincie Utrecht

Reacties