Provincie investeert in duurzaamheid, natuur en nieuwe bedrijvigheid

Foto: Publiek domein

De provincie Utrecht wil volgend jaar extra investeren in zero-emissie openbaar vervoer, in natuur en gezonde lucht. Daarnaast ondersteunt ze nieuwe bedrijvigheid en gaat ze internationale bedrijven naar de provincie halen. Verder versterkt de provincie de slagkracht en kwaliteit van haar eigen organisatie.

De ruimte voor die extra investeringen is er. De provincie heeft nog meer vrije middelen, maar wil die niet allemaal inzetten zodat ook het volgende college financiële ruimte heeft. Dat blijkt uit de Kadernota 2019-2021 die Gedeputeerde Staten hebben voorgelegd aan Provinciale Staten. De kadernota is de voorloper van de begroting 2019 en geeft de kaders aan van die begroting van het laatste jaar van het huidige college. Die nota biedt ook een doorkijk in de provinciale financiën tot en met 2022. Belangrijke punten zijn:

Elektrische bussen

Zero-emissie openbaar vervoer in 2028 is het doel. Een belangrijk moment daarbij wordt de vervanging eind volgend jaar van 142 dieselbussen uit de concessie U-OV voor het openbaar vervoer. De provincie wil inzetten op 60 nieuwe uitstootvrije elektrische bussen, waaronder ook gelede bussen. Die bussen gaan rijden op enkele stadslijnen in Utrecht in 2019/2020. Daarvoor wordt vijf miljoen euro opgenomen. Ook gaat de provincie het gesprek aan met het Rijk voor aanvullende financiering om meer elektrische bussen aan te schaffen.

Natuur en gezonde lucht

De provincie Utrecht zet in op versterking van de biodiversiteit. Zij neemt daarom maatregelen om dieren en planten te behouden en hun leefomgeving te verbeteren. Daarvoor wordt in 2019 een bedrag van 1,9 miljoen euro opgenomen. Samen met partners werkt de provincie hard om de lucht schoner te maken. Daarvoor maakt zij in 2019 en 2020 extra geld vrij. Daarnaast maakt de provincie extra middelen vrij om gezamenlijk met alle betrokken eigenaren, overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers de ambities van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug vorm te geven.

Economische kansen verzilveren

De economische kansen die Utrecht dankt aan zijn centrale positie, zijn vestigingsklimaat en bijzondere leefomgeving, worden verzilverd. Voor 2019 maakt de provincie geld vrij om farmaceutische bedrijven naar Utrecht te halen die zich vlakbij het toekomstige Europese Medicijnen Agentschap willen vestigen. Ook ondersteunt zij nieuwe bedrijvigheid met business developers. De Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) krijgt meer middelen om de transformatie van bedrijventerreinen en kantoren mogelijk te maken.

Versterking slagkracht organisatie 

De ambities van de provincie en de kracht van haar organisatie zijn de afgelopen jaren steeds verder uiteen gaan lopen. Daarnaast vragen een aantal taken die verder aan belang toenemen, zoals de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, informatieveiligheid, financieel toezicht en openbaar vervoer, om een kwaliteitsimpuls van de organisatie. Daar maakt de provincie 2,9 miljoen voor vrij. Aan de andere kant denkt ze daarmee 1 miljoen te besparen op de inhuur van tijdelijk personeel.

Provinciale Staten besluiten over de Kadernota en de voorjaarsnota in de vergadering van 9 juli 2018.

Bron: provincie Utrecht

Reacties