Meer dan 1000 inwoners uit de provincie denken mee over nieuwe commissaris van de Koning

Foto: Provincie Utrecht

De commissaris van de Koning (cdK) van Utrecht gaat in 2019 met pensioen. Daarom is de provincie op zoek naar een nieuwe commissaris.

Als onderdeel van deze zoektocht heeft zij ook haar inwoners gevraagd naar wat voor persoon gezocht moet worden. Wat zijn volgens hen belangrijke eigenschappen voor de nieuwe commissaris? En aan wat voor persoon denken zij wanneer zij de nieuwe commissaris voor zich zien? Meer dan 1000 inwoners hebben hun mening gegeven op de stellingen op www.mijnutrechtsecommissaris.nl
Stellingen

Uit de stellingen blijkt dat de inwoners van provincie Utrecht de nieuwe commissaris zien als iemand die zichtbaar is voor inwoners, bijvoorbeeld door bij evenementen aanwezig te zijn. Maar ook door zich te laten zien in de wijken en dorpen en benaderbaar te zijn. Hierbij vinden inwoners het belangrijk dat de commissaris beschikt over een informele houding en anderen aan het woord laat. De inwoners van de provincie Utrecht geven het meest uitgesproken aan dat de nieuwe commissaris vooruitstrevend moet zijn. Deze vooruitstrevendheid uit zich zowel in de eigenschappen van de bestuurder (vernieuwer) als in de thema’s waar de commissaris zich voor inzet (duurzaamheid). Beide aspecten komen ook terug in de open antwoorden die door inwoners zijn gegeven.

Als ik denk aan de nieuwe commissaris…

Ruim één derde van de deelnemers aan het onderzoek gaf antwoord op de open vraag: Als ik denk aan de nieuwe commissaris, dan zie ik iemand die…

In de open antwoorden is het vaakst genoemd dat de nieuwe commissaris hart moet hebben voor de provincie. Hieronder onder wordt verstaan dat de commissaris begaan is met inwoners, bedrijven en gemeenten binnen de provincie Utrecht. Iemand die ‘serieus trots is op de provincie’. Vanuit deze betrokkenheid vertegenwoordigt de nieuwe commissaris de provincie als boegbeeld en zorgt voor verbinding. Waarbij de sociaal zwakkeren niet worden vergeten. En waardoor de provincie “het voorbeeld wordt voor heel Nederland”. Daarnaast is in de open vraag door relatief veel inwoners aangegeven dat de nieuwe commissaris een vrouw moet zijn. Invullers vinden het hierbij belangrijk dat het bestuur een betere afspiegeling vormt van de inwoners van de provincie. Als ik denk aan de nieuwe commissaris, dan zie ik iemand die… “Betrokken is bij provincie Utrecht, geen woorden maar daden, weet wat er speelt en vooral anderen kan laten schitteren in hun functie.”

categorieen
Door middel van analyse zijn de open antwoorden geclusterd tot een negental categorieën die door veel inwoners zijn genoemd.

Verdere procedure

De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het maken van de profielschets voor de nieuwe commissaris. Dit is een overzicht van eigenschappen en ervaring waar de nieuwe commissaris aan moet voldoen. Op basis van de input van inwoners en gesprekken met verschillende maatschappelijke organisaties en bestuurders in Utrecht, wordt de profielschets opgesteld en in de Statenvergadering van 11 juni vastgesteld door Provinciale Staten. Deze profielschets wordt dan aangeboden aan minister Ollongren. Vervolgens stelt de minister de vacature open en komt met kandidaten. De planning is dat in het najaar van 2018 bekend is wie de nieuwe commissaris wordt.
Download hier (pdf, 493 kB) het hele onderzoek.

Bron: provincie Utrecht

Reacties