Provincie stelt natuurbeheerplan 2019 vast

Foto: Provincie Utrecht

Provincie Utrecht heeft het Natuurbeheerplan 2019 vastgesteld. Het Natuurbeheerplan, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, geeft aan waar(voor) subsidie mogelijk is voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer in Utrecht. Nieuw in het plan dit jaar zijn extra  mogelijkheden voor weidevogelbeheer. Ook bevat het de meest actuele informatie over de natuurterreinen waarvoor beheersubsidie aangevraagd kan worden.

Het rijk heeft voor de periode 2019-2021 extra geld beschikbaar gesteld voor het weidevogelbeheer in de provincie Utrecht. Daarom bevat het Natuurbeheerplan 2019 een extra mogelijkheid voor weidevogelbeheer rondom bestaande weidevogelkerngebieden, de zogenaamde weidevogelrandzones. Op deze manier krijgen weidevogels meer kansen om succesvol hun kuikens groot te brengen.

Aanpak

De weidvogelrandzones  zijn aangewezen op basis van onderzoeken naar weidevogels en op voorstel van verschillende agrarische collectieven. Provincie Utrecht houdt de ontwikkelingen van de weidevogelstand in de gaten en evalueert de huidige aanpak over drie jaar op effectiviteit.

Daarnaast zijn er in de provincie Utrecht  nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor het beheer van kieviten, patrijzen, akkervogels en andere belangrijke vogelsoorten zoals steen- en kerkuil.

Wat en hoe Natuurbeheerplan

Het Natuurbeheerplan geeft op verschillende kaarten met een toelichting aan voor welke terreinen er subsidie mogelijk is voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer in Utrecht. Doel ervan is natuur te behouden en waar nodig uit te breiden en te versterken. Het Natuurbeheerplan is een concretisering van de Natuurvisie van de provincie Utrecht.

Bron: provincie Utrecht

Reacties