Bomenkap voor verkeersveiligheid

Foto: live.andes.nl/prov_utrecht/screenprint

De provincie Utrecht is gestart met het kappen van 650 bomen langs provinciale wegen. Dat is nodig omdat de bomen een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Ze kunnen makkelijk omwaaien of er kunnen grote takken afbreken.

De werkzaamheden duren tot medio maart en geven enige hinder voor het verkeer. De te kappen bomen zijn zwak of ziek (o.a. de essentakkensterfte). Ze vormen een gevaar voor de verkeersveiligheid omdat het risico van omwaaien en takbreuk groot is.

Welke bomen?

Het merendeel van de bomen (540 stuks) staat in het oostelijk deel van de provincie. Via deze link kun je zien om welke locaties het gaat. Ook in Amersfoort wordt er flink gekapt.

Planning

De kap van de bomen vindt plaats op werkdagen van 9.00 uur tot circa 15.30 uur (dus buiten de spits).  Uiterlijk medio maart zijn de werkzaamheden afgerond.

Hinder voor het verkeer

Het is niet mogelijk om de kap geheel zonder verkeershinder uit te voeren. De provincie zorgt er echter wel voor dat deze hinder zo beperkt mogelijk blijft. Op het moment dat een boom gaat vallen, wordt het verkeer uiteraard even stilgelegd. Ook zal gedurende de werkzaamheden één rijstrook worden afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse beurtelings langs het werk geleid. Dit kan enige vertraging opleveren voor het doorgaande verkeer.

Herplant

Voor alle te kappen bomen worden in het najaar nieuwe bomen teruggeplaatst. Als het kan op dezelfde plaats, anders op een andere plek in de omgeving.

Snoeiwerkzaamheden

Na het rooien van de bomen vinden er tussen medio maart 2018 tot 1 september 2018 ook regelmatig snoeiwerkzaamheden aan bomen plaats, waarbij ook beperkte hinder kan optreden.

Regelmatige controle en onderhoud

Langs de provinciale wegen in Utrecht staan 47.000 bomen die de provincie jaarlijks laten inspecteren door een gespecialiseerd bureau. De inspectie is toegespitst op de kwaliteit en de stabiliteit van de bomen. Als een boom door ouderdom of door aantasting van een schimmel of insect zijn stabiliteit verliest, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor weggebruikers. Bij een stevige wind bestaat de kans dat zo’n boom omwaait of dat er zware takken breken uit de kruin. Bomen die grote risico’s opleveren, worden gekapt voordat ze ellende kunnen veroorzaken. De kap vindt altijd buiten het broedseizoen plaats.

Reacties