‘MKB familiebedrijven verdienen aandacht’

Foto: Provincie Utrecht

Het CDA wil samen met SGP, 50PLUS, PvdA, SP en de VVD dat er meer aandacht en ondersteuning komt voor MKB-familiebedrijven. Provinciale Staten (PS) stemden hier maandag 5 februari mee in. Ook debatteerden PS over de Retailvisie en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Familiebedrijven

Familiebedrijven hebben een sterke regionale binding en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Echter, ongeveer 70 procent van de familiebedrijven overleeft een bedrijfopvolging, waarbij de oudere generatie het stokje overdraagt aan de jongere generatie, niet. Op dit moment is hier nauwelijks aandacht en ondersteuning voor. Om daar verandering in te brengen gaat de provincie Utrecht voor een periode van 3 jaar €35.000,- per jaar reserveren om de opvolgingsproblematiek bij MKB-familiebedrijven en andere MKB-bedrijven te verminderen.

Wat vooral gemist wordt in Utrecht, is een netwerk van familiebedrijven. Veel brancheorganisaties hebben hun eigen netwerken. De verbinding tussen deze netwerken specifiek voor familiebedrijven ontbreekt nog. Juist dit netwerk kan ondersteuning bieden bij de uitdagingen die spelen bij familiebedrijven. Daarin ontbreekt op dit moment nog een verbindende schakel. De provincie Utrecht kan als neutrale partner deze rol vervullen.

Retailvisie

In de toekomst zal er in provincie Utrecht minder winkelruimte nodig zijn, ook nu de economie flink is aangetrokken. De belangrijkste reden hiervoor is het steeds groter wordende aandeel van de verkoop via internet. Levendige centra met een gezond winkelbestand in de provincie vragen om keuzes en acties van gemeenten, eigenaren en ondernemers. Dit staat in de provinciale Retailvisie.

In de Retailvisie is de belangrijkste rol van de provincie het creëren van samenwerking tussen partijen, het helpen benutten van kansen voor bestaande centrumgebieden en het creëren van een gelijk speelveld voor nieuwe ontwikkelingen door het stellen van ruimtelijke regels. Hierbij gaven PS wel aan dat zij voor de zomer een uitwerking willen zien van welke mogelijkheden gemeenten hebben voor flexibiliteit en maatwerk binnen het winkelaanbod. Ook willen PS dat er aandacht bij gemeenten wordt gevraagd voor het inzetten van de leegstandsverordening waarmee zij maatregelen kunnen nemen tegen langdurige winkelleegstand.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Voor een goed functionerende economie is het belangrijk dat werkgevers voor hun vacatures geschikt personeel kunnen vinden. De provincie maakt zich zorgen over de manier waarop leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt en de wijze waarop het samenspel tussen onderwijs en het bedrijfsleven zich ontwikkelt. Om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren, gaat de provincie onder meer de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs versterken en participeren in het landelijke Techniekpact en Zorgpact. Ook is het belangrijk dat studenten, van welk niveau dan ook, gestimuleerd worden een passend opleidingsniveau te halen dat aansluit op het aanbod op de arbeidsmarkt.

Reacties