Provincie debatteert over regionale zaken

Hoe gaat de provincie de luchtkwaliteit verbeteren? Hierover werd tijdens de commissievergadering gedebatteerd. Andere onderwerpen van discussie waren onder andere de Retailvisie en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Gezonde lucht

Commissieleden hebben vorig jaar Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om een plan op te stellen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Streven is naar advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze advieswaarden zijn strenger dan de Europese normen voor luchtkwaliteit, omdat ook onder de Europese normen nog sprake is van schade voor de gezondheid van mensen.

Het resultaat is de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht. Het merendeel van de commissie is tevreden over het gepresenteerde voorstel. Hierbij benadrukten de commissieleden wel dat de provincie in de bedrijfsvoering (wagenpark, gebouw) het goede voorbeeld geeft. Ook willen zij dat GS nagaan op welke manier de ontwikkeling van de kwaliteit van de lucht gemonitord kan worden.

De focus in de samenwerkingsagenda ligt op de bijdrage van landbouw en mobiliteit aan luchtkwaliteit. Ook wordt gekeken naar het beperken van overlast door houtrook. Daarnaast is er aandacht voor de luchtkwaliteit bij gevoelige bestemmingen zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen. Tevens is er aandacht voor slimme meters en betrokkenheid van inwoners bij het vergroten van de kennis over en bewustzijn van luchtkwaliteit. Tenslotte is het belangrijk dat op Europees en nationaal niveau besluiten worden genomen die de luchtkwaliteit verbeteren. Op Europees en nationaal niveau blijft de provincie daarom lobbyen.

Retailvisie

In de Utrechtse binnensteden, dorpscentra en andere centrumgebieden zal er in de toekomst minder winkelruimte nodig zijn, ook nu de economie flink is aangetrokken. De belangrijkste reden hiervoor is het steeds groter worden aandeel van de verkoop via internet. Vitale centra met een gezond winkelbestand en het behoud van de fijnmazige detailhandelsstructuur in de provincie vragen om heldere keuzes en acties van gemeenten, eigenaren en ondernemers. Dit staat in de provinciale Retailvisie die door de commissieleden positief is ontvangen.

In de Retailvisie is de belangrijkste rol van de provincie het creëren van samenwerking tussen partijen, het helpen benutten van kansen voor bestaande centrumgebieden en het creëren van een gelijk speelveld voor nieuwe ontwikkelingen door het stellen van ruimtelijke regels. Hierbij vroegen de commissieleden zich wel af in hoeverre er voor gemeenten nog ruimte is voor flexibiliteit en maatwerk binnen het winkelaanbod. GS antwoordden hierop dat er binnen de regels ruimte is voor maatwerk en dat zij hierover gesprekken blijven voeren met gemeenten.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Een goede balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is cruciaal voor een goed functionerende regionale economie. In de provincie nemen de zorgen toe over de manier waarop leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt en de wijze waarop het samenspel tussen onderwijs en het bedrijfsleven zich ontwikkelt. Om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren, wil de provincie onder meer de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs versterken en gaan participeren in het landelijke Techniekpact en Zorgpact. Ook wil de provincie bijdragen aan goede doorstroommogelijkheden voor alle opleidingsniveaus.

De commissie steunt de voorstellen van GS, maar plaatste nog wel een aantal kanttekeningen. Zo benadrukten de commissieleden dat er een groot tekort is aan MBO’ers. Niet iedereen kan en hoeft door te stormen naar het HBO. Verder gaf de commissie aan dat de zorg- en de agrarische sector ook de aandacht moeten krijgen, en niet onderbelicht blijven in de plannen.

Reacties