Provinciale visie tegen leegstand in de binnenstad

Foto: Publiek domein

In de Utrechtse binnensteden, dorpscentra en andere centrumgebieden zal er in de toekomst minder winkelruimte nodig zijn, ook nu de economie flink is aangetrokken.

De belangrijkste reden hiervoor is het steeds groter worden aandeel van de verkoop via internet. Vitale centra met een gezond winkelbestand en het behoud van de fijnmazige detailhandelsstructuur in de provincie vragen om heldere keuzes en acties van gemeenten, eigenaren en ondernemers. Dit staat in de provinciale Retailvisie die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld.

Deze visie is tot stand gekomen in nauw overleg met gemeenten en marktpartijen. Provinciale Staten zullen naar verwachting tijdens de vergadering op 5 februari over de Retailvisie besluiten.

Rol van de provincie in de retailvisie

In deze visie is de belangrijkste rol van de provincie het creëren van samenwerking tussen partijen, het helpen benutten van kansen voor bestaande centrumgebieden en het creëren van een gelijk speelveld voor nieuwe ontwikkelingen door het stellen van ruimtelijke regels.

Wat doet de provincie op het gebied van retail?

In het retailbeleid houdt de provincie vast aan de regels zoals ze zijn vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening (Herijking 2016), om ongewenste uitbreiding van het aantal winkels tegen te gaan. Daarnaast zijn door de provincie verschillende gesprekken georganiseerd tussen gemeenten, eigenaren en ondernemers. Ook voert de provincie samen met gemeenten en andere provincies regelmatig koopstromenonderzoeken uit. Bovendien is de provincie vanuit het Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling in 2017 met verschillende gemeenten gestart met het uitwerken van een aanpak van het centrumgebied. Deze acties zullen de komende jaren worden voortgezet en uitgebreid.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties