Plan voor beperking ongelukken met gevaarlijke stoffen vastgesteld

De uitvoering van externe veiligheid is voor 2018 gewaarborgd met het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid. Aandachtspunt is het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in de provincie Utrecht. Er gaan meer transporten met gevaarlijke stoffen over het spoor dan is toegestaan. Het Rijk werkt aan maatregelen.

Extern veiligheidsbeleid
Het externe veiligheidsbeleid is gericht op het beperken van ongelukken met gevaarlijke stoffen waarbij dodelijke slachtoffers vallen. De risicobronnen zijn inrichtingen, transport van gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en door buisleidingen, vuurwerk bij evenementen en het gebruik van luchthavens.

Personeel en vervoer
Er is voldoende goed opgeleid personeel beschikbaar om regelgeving en beleid uit te voeren op het gebied van vergunningverlening, handhaving van vergunningen en in ruimtelijke plannen. Er is een provinciedekkend gemeentelijk routenet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Uitvoeringsprogramma
In 2015 is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015-2018 vastgesteld. Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd. Het doel van het programma is te zorgen voor een goede uitvoering van externe veiligheidsregelgeving.

Samenwerking
Het programma wordt uitgevoerd door de provincie met de omgevingsdiensten, de gemeenten en de Veiligheidsregio.

Landelijke stuurgroep
De provincie zal zich net als in 2017, in 2018 namens de provincies inzetten in de landelijke Stuurgroep Basisnet om er voor te zorgen, dat de risicoruimte die voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is vastgelegd, door het Rijk en de vervoerders worden nageleefd.

Reacties