Korte samenvatting collegebesluiten dinsdag 12 december 2017

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Huisvestingsverordening 2018

De actualisatie van de huisvestingsverordening zorgt voor het beter reguleren van de woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen, waardoor de sociale huurwoningen in het woningaanbod zoveel mogelijk terecht komen bij de juiste doelgroepen. Amersfoort kent een tekort aan sociale huurwoningen. Ten opzichte van de huidige situatie vergroten we het aanbod voor de reguliere woningzoekenden door aanscherping van de voorwaarden van urgentie na echtscheiding en door het uitsluiten van urgenten bij woningen die verloot worden. We hebben aandacht voor bijzondere doelgroepen door directe bemiddeling als instrument te kunnen inzetten en we voorkomen dreigende dakloosheid bij kinderen door dakloosheid in overmachtsituaties als grond voor urgentie toe te voegen.

Vaststelling parameters grondexploitatie 2017

Om te kunnen berekenen hoe projecten waarbij de gemeente grondeigenaar is er financieel voorstaan, werkt de gemeente met grondexploitaties. In de grondexploitaties wordt gebruik gemaakt van percentages van toename of afname van kosten en opbrengsten voor de komende jaren. De gemeente heeft deze percentages, ook wel parameters genoemd, opnieuw laten berekenen en inschatten door een gespecialiseerd bureau en stelt deze nu vast. Over het algemeen geldt dat de verwachte opbrengsten licht stijgen omdat de woningbouwmarkt weer hersteld is en het goed gaat met de bedrijvenmarkt.
De vervolgstap is dat de grondexploitaties op basis van deze parameters worden herzien en aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Hamerstukken

Aanbesteding Stadsberichten en Raadspagina’s

De gemeente Amersfoort informeert haar inwoners onder andere via de Stadsberichten en raadspagina’s in huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort. Het gaat dan zowel om informatie die wettelijk verplicht is om te publiceren als om informatie over wat er speelt en leeft in de stad. Het contract met De Stad Amersfoort loopt op 31 maart 2018 af. De vormgeving, druk en bezorging van de pagina’s worden daarom opnieuw aanbesteed.

Keerkring 118

In de afgelopen maanden is verschillende keren met de Weggeefwinkel en de Natuurtuin overlegd over hoe deze  initiatieven hun activiteiten voort kunnen zetten op het terrein aan Keerkring 118, dat van de gemeente is. Aan beide partijen is nu een voorstel gedaan voor een meer bestendige continuering van hun activiteiten op deze lokatie voor de komende jaren. Deze voorstellen worden momenteel verder uitgewerkt. Het streven is om dit  in het eerste kwartaal van 2018 af te ronden.
Het college geeft hiermee invulling aan een motie van de gemeenteraad uit 2014.

RIB Samenwerking mediapartijen

Het college heeft verkend of lokale en regionale mediapartijen meer kunnen samenwerken. Na diverse gesprekken met mediapartijen concludeert het college dat daar momenteel onvoldoende basis voor is. Het blijft beperkt blijft tot ad hoc samenwerking. Het college vindt samenwerking van belang voor een sterk lokaal medialandschap. Lokale media zorgen voor Amersfoorts nieuws aan inwoners en hebben een belangrijke waakhondfunctie richting de gemeente.

Subsidies voorschoolse educatie 2018

De gemeente verzorgt de voorschoolse educatie voor kinderen met het risico op een ontwikkelings- en/of taalachterstand. De GGD stelt vast welke kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar een dergelijk risico lopen en geeft voor deze kinderen een VVE indicatie af. De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende plaatsen in de stad zodat alle kinderen met een VVE indicatie een plek kunnen krijgen. Het college besluit hiervoor SKA Kinderopvang, Partou B.V., Peuteropvang Bijdehandjes, Kindercentrum Panta Rhei B.V., Peuter Plekkey B.V.  subsidie te geven.

Besluit omgevingsvergunning bouw afscheidshuis Ringweg Dorrestein 9

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een afscheidshuis op het perceel Ringweg Dorrestein 9. Momenteel is Monuta gevestigd in de op ditzelfde perceel gelegen voormalige Ontmoetingskerk. Deze kerk voldoet niet meer aan de wensen die nabestaanden tegenwoordig hebben ten aanzien van opbaring en afscheid nemen. Het afscheidshuis waarvoor deze procedure wordt doorlopen, voldoet aan deze wensen.
De bouw van het afscheidshuis past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan ‘Leusderkwartier 2008’. Daarom is een plan in procedure gebracht op basis waarvan de bouw van het afscheidshuis mogelijk wordt gemaakt. De zienswijzen die tijdens de procedure zijn ingediend, hebben er niet toe geleid de omgevingsvergunning alsnog te weigeren.

Argawijzigingen 2017-6 reparatie derde WW-jaar en wijziging loopbaanadvies

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente verandert per1 januari 2018. Met de veranderingen wordt de versobering in de Werkloosheidswet gerepareerd en kunnen medewerkers vaker een loopbaanadvies aanvragen dan voorheen.

Omgevingsvergunning milieu voor het Emplacement Amersfoort

Met het verlenen van de omgevingsvergunning Milieu voor het Emplacement Amersfoort wordt de vergunningsituatie van het Emplacement geactualiseerd. Alle wijzigingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden worden daarmee in één nieuwe vergunning gevat. De regels die volgens de nieuwe vergunning voor het Emplacement gelden zijn van belang voor nieuwbouwkansen op de Wagenwerkplaats, een onderdeel van het Emplacement.

Subsidieregeling ondersteuning wijkcentra Amersfoort

Vijf wijkcentra in Amersfoort krijgen een subsidie voor de komende twee jaren: De Nieuwe Sleutel, De Neng, Het Klokhuis, Het Middelpunt en de Groene Stee. Afgelopen jaar hebben deze wijkcentra en betrokken partijen onderzoek gedaan naar het verlagen van de kosten en het verhogen van de inkomsten. Dit leverde verschillende scenario’s op. Er is voor een scenario met ondersteuning gekozen en dat is uitgewerkt in deze subsidieregeling.

Aanpassing Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2018 gemeente Amersfoort

Er is vanaf 1 januari een nieuwe wet minimumloon en daarom moet het tarief voor huishoudelijke hulp (HH1) voor het persoonsgebonden budget worden verhoogd met 0,23 cent per uur.Dit vergt een aanpassing van het Financieel Besluit 2018. Het college heeft het aangepaste besluit vastgesteld.

Concept Tweede Bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht

De RUD Utrecht stelt in de concept Tweede Bestuursrapportage 2017 een aantal begrotingswijzigingen voor. Het college ziet in de begrotingswijzigingen geen aanleiding om de gemeenteraad hierover een zienswijze in te laten dienen.

Initiatiefvoorstel Samenwerken aan een Leusderweg die veiliger, toegankelijker en beter bereikbaar is

Op initiatief van de fracties van Groen Links en de VVD is in de Ronde de mening gepeild over het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming van de Leusderweg. Er zijn verschillende verkeersmaatregelen bedacht om de verkeersveiligheid en uitstaling van de Leusderweg te verbeteren en de doorstroming voor alle verkeer te waarborgen. Het maatregelenpakket is mede tot stand gekomen na raadpleging van winkeliers, ondernemers, aan- en omwonenden en de Fietsersbond. Als de raad instemt met het voorgestelde maatregelenpakket wordt in samenspraak met de belanghebbenden het pakket verder uitgewerkt.

Stand van zaken voortgang nieuwe afvalinzameling

In december 2016 heeft de raad besloten voor een nieuwe manier van afvalinzameling: de service op het scheiden van grondstoffen (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD), papier en groente, fruit en tuinafval (GFT)) wordt verhoogd. Restafval wordt met ondergrondse verzamelcontainers ingezameld, op loopafstand van de woning. Na aanbesteding is de combinatie Vconsyst/Bammens gecontracteerd voor het leveren en plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers. Nieuwland is de eerste wijk in Amersfoort waar de nieuwe manier van afvalinzameling wordt ingevoerd. Op 5 december 2017 is het Ontwerp locatieplan voor Nieuwland vastgesteld. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen gedurende een periode van 6 weken. Nadat het definitieve locatieplan is vastgesteld, worden betreffende ondergrondse containers geplaatst. De verwachting is dat, als er geen zienswijze komen, in februari 2018 de eerste ondergrondse containers in Nieuwland geplaatst kunnen worden.

RIB initiatiefvoorstel houtrook

Half december start een bewustwordingscampagne om inwoners te informeren over de nadelen van het gebruik van een open haard of houtkachel. Het gebruik ervan kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, het milieu en overlast veroorzaken bij buurtbewoners. Het gaat om een online campagne, waarbij gebruik wordt gemaakt van social media, de website en reguliere media voor het geven van informatie.

Beantwoording Schriftelijke vragen

  • Aanvullend krediet nieuwbouw Vosheuvel
    Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van een raadsvoorstel voor aanvullend krediet voor de nieuwbouw van scholencomplex De Vosheuvel.
  • Veilig Thuis en Samen Veilig
    PvdA-fracties in meerdere gemeenten in Utrecht hebben vragen aan colleges gesteld over Veilig Thuis en Samen Veilig n.a.v. berichtgeving in de media. ook in Amersfoort.

Benieuwd
naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Reacties

Cookieinstellingen