Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

Foto: Provincie Utrecht

De provincies, waaronder provincie Utrecht, liggen op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit blijkt uit de landelijke jaarlijkse voortgangsrapportage van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Ook in de provincie Utrecht ligt de realisatie van nieuwe natuur op schema en laat de kwaliteit van de natuur nu een licht herstel zien. “Let wel, we zijn er nog niet”, aldus gedeputeerde Mirjam Maasdam. “De inrichting van het Natuurnetwerk en de bescherming, behoud en versterking van de biodiversiteit in onze prachtige provincie vraagt onze nadrukkelijke en continue aandacht.”

Rapportage voor natuurpact
Het Rijk en de provincies hebben in het Natuurpact afgesproken dat de provincies tussen 2011 en 2027 minimaal 80.000 hectare natuur inrichten, bovenop de reeds bestaande 588.000 hectare natuur die er toen al lag. De provincies informeren het Rijk elk jaar over de voortgang. Tussen 2011 tot en met 2016 is er ruim 32.000 hectare natuur gerealiseerd. Dat is 40% van de nog resterende opgave. De totaal beoogde landelijke omvang van het Natuurnetwerk Nederland is 668.000 hectare, waarvan nu ruim 620.000 hectare gereed is. Het natuurnetwerk moet in 2027 klaar zijn.

2016
In de provincie Utrecht is vorig jaar 544 hectare nieuwe natuur ingericht, landelijk is dat 5.570 hectare. Daarnaast is in de provincie Utrecht 29 hectare grond via grondverwerving of een subsidie beschikbaar gekomen voor natuur. Landelijk was dat 2.290 hectare in 2016.

Natuurnetwerk Nederland
In Utrecht wordt het Natuurnetwerk Nederland gerealiseerd met rijksfinanciering (55%) en provinciale financiering (45%). Het gaat in totaal om 1.506 hectare nog te verwerven/om te vormen nieuwe natuur en 4.206 hectare in te richten natuur.
Deze afspraken worden binnen het Akkoord van Utrecht en met de daarbij betrokken partijen uitgevoerd. Daarnaast heeft Utrecht nog een opgave van 3.000 hectare

zogenoemde Groene Contour. Deze gebieden hebben een aparte status: als andere partijen hier natuur willen realiseren (omvormen en inrichten), zal de provincie deze gebieden begrenzen als (bestaande) natuur. Dan is het ook mogelijk om een beheervergoeding voor deze gronden te krijgen.

Wet Natuurbescherming
Met de vaststelling van de Natuurvisie in december 2016 anticipeerde de provincie Utrecht op de inwerkingtreding van de wet Natuurbescherming op 1 januari 2017. Sinds deze decentralisatie van het natuurbeleid zijn provincies verantwoordelijk voor de natuur in Nederland, waaronder de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Met deze wet is het decentralisatieproces van het natuurbeleid formeel afgerond en bepalen provincies voor hun eigen gebied wat wel en niet mag in de natuur en zijn zij verantwoordelijk voor alle vergunningen, ontheffingen en handhaving.

Bron: Provincie Utrecht

Reacties

Cookieinstellingen