Regionale Ruimtelijke Visie gereed  

Foto: Bert, wikimedia

De  Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV) is gereed! Deze wordt nu formeel bij alle 9 gemeenteraden van Regio Amersfoort in procedure gebracht met het verzoek om hier voor  22 december 2017 mee in te stemmen.

In april 2017 is de concept-RRV opgeleverd. Tot 10 juli 2017 was er gelegenheid om hierop te reageren.
Er is door 22 partijen gereageerd, waaronder de 9 gemeenteraden van de regio en de provincies Utrecht en Gelderland. Alle reacties die zijn binnengekomen zijn inmiddels beantwoord in de Nota van Beantwoording RRV (NvB), die is vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Wonen van Regio Amersfoort. In de NvB is aangegeven op welke wijze een reactie al dan niet heeft geleid tot een wijziging in de RRV.

Beide rapporten zijn te vinden via deze linken:

De achterliggende analyse die in 2016 is opgesteld (Atlas) is hier te raadplegen.

Regio Amersfoort is een aantrekkelijke en vitale regio. De RRV biedt een leidraad voor de ruimtelijke ontwikkeling van Regio Amersfoort, zodat deze ook op langere termijn aantrekkelijk en vitaal kan blijven. Meer concreet gaat het om het vinden van een goede balans tussen de ruimtevragers in de regio (zoals groen, wonen, werken, detailhandel, voorzieningen, groen, verkeer, energie).

In de visie zijn 12 kwalitatieve voorwaarden geformuleerd. De visie kent daarnaast twee hoofdprincipes, die helpen om de kwaliteiten te borgen, ook als de druk op woningmarkt toeneemt. Het eerste principe is dat de groei zoveel mogelijk wordt opgevangen in bestaand bebouwd gebied. Het tweede principe is dat er ruimte wordt geboden voor beperkte groei om de dorpen vitaal te houden en dat de groei waarvoor nu nog geen locaties zijn aangewezen, maar die wel noodzakelijk is, wordt opgevangen in het regionale hart (Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Soest). Dit blijft de verantwoordelijkheid van de 9 gemeenten.

In de visie worden geen woningbouwlocaties aangewezen, omdat dit nu nog niet aan de orde is. Monitoring moet uitwijzen of en wanneer het tekort aan locaties zich voordoet. En omdat planontwikkeling tijd kost, wordt 10 jaar voordat dit tekort zich voordoet aan de raden voorgesteld om te starten met een locatieverkenning.

De RRV is onderwerp van gesprek geweest in meerdere regionale raadsledenbijeenkomsten. Op 11 oktober  2017 is in de laatste regionale raadsledenbijeenkomst over de RRV een toelichting gegeven op de binnengekomen reacties en de verwerking daarvan. Hier is weer waardevolle inbreng geleverd voor de afronding van het proces.

De  RRV wordt nu formeel bij alle 9 gemeenteraden van Regio Amersfoort in procedure gebracht met het verzoek om hier voor 22 december 2017 mee in te stemmen. De RRV geldt daarna als één van de bouwstenen voor de gemeentelijke Omgevingsvisies en wordt ingebracht bij de provincies Utrecht en Gelderland voor hun Omgevingsvisie. Het maakt ook naar Rijk en maatschappelijke partners en samenleving duidelijk waar de samenwerkende gemeenten van Regio Amersfoort voor gaan: behoud en versterking van vitaliteit en kwaliteit. Met de RRV worden krachten gebundeld; de regio is meer dan de som der delen!

Reacties