Provincie: ontwerp-inpassingsplan kantoren in 2018 ter inzage

Foto: Provincie Utrecht

Met het Provinciaal Inpassingsplan Kantoren wordt voorkomen dat er te veel kantoren worden bijgebouwd op niet-toekomstbestendige plekken. Daarmee sluiten de overgebleven nieuwbouwmogelijkheden beter aan op de toekomstige behoefte en wordt verdere leegstand tegengegaan.

Het inpassingsplan Kantoren wordt naar verwachting medio 2018 ter inzage gelegd. De vaststelling van het definitieve inpassingsplan kan dan eind volgend jaar plaatsvinden. Dit is later dan voorzien vanwege een bepaling in de, begin dit jaar in werking getreden, Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 (Herijking 2016).

Het voorontwerp van het inpassingsplan is op 1 september 2016 ter inzage gelegd. Op basis van dit voorontwerp-inpassingsplan is wettelijk vooroverleg gevoerd en konden inspraakreacties worden ingediend. Daarnaast zijn de betrokken gemeenteraden in december 2016 door Provinciale Staten gehoord. De volgende stap in de procedure is het ontwerp-inpassingsplan.

Procedure
Het ontwerp-inpassingsplan zou half augustus 2017, anderhalf jaar na vaststelling van de Thematische Structuurvisie Kantoren 2016-2027 (TSK), ter inzage worden gelegd. Daarmee hadden initiatiefnemers eerst nog anderhalf jaar de tijd om ongebruikte bouwmogelijkheden te benutten en zo de geplande reductie te voorkomen. Recentelijk is gebleken dat de begin dit jaar in werking getreden Provinciale Ruimtelijke Verordening dit voor een aantal van de in de TSK benoemde locaties met indirecte bouwtitels niet meer mogelijk maakt. Daarom moet de werking van dit artikel voor deze locaties worden opgeschort, tot het moment waarop het ontwerp-inpassingsplan ter inzage wordt gelegd. Op korte termijn wordt hiervoor een correctie van bovengenoemde verordening in procedure gebracht. Het ontwerp-inpassingsplan wordt medio 2018 ter inzage gelegd. Dan hebben initiatiefnemers anderhalf  jaar de gelegenheid gehad hun bouwmogelijkheden te benutten, voordat het inpassingsplan plancapaciteit reduceert.

Kantorenaanpak: twee sporen
In 2014 hebben Provinciale Staten de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand vastgesteld. Deze aanpak is gericht op enerzijds transformatie en herbestemming van bestaande leegstaande kantoorgebouwen. Aan de andere kant wordt gestuurd op het verminderen van nieuwbouwmogelijkheden op plekken waar geen of weinig behoefte is. Dit laatste spoor heeft betrekking op gronden gelegen in de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, De Ronde Venen, Houten, Leusden, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Veenendaal, Woerden en Zeist. In 2016 is in de TSK 2016-2027 al aangegeven in welke gebieden overcapaciteit wordt teruggebracht door middel van een inpassingsplan.

Bron: provincie Utrecht

Reacties