Waterschap Vallei en Veluwe wordt ‘klimaatschap’

Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe is in 2050 volledig circulair en draagt in alle projecten die zij uitvoert ook bij aan de verbetering van de leefomgeving. Dat zijn de belangrijkste keuzes die het algemeen bestuur van het waterschap maakt in de voorjaarsnota 2018-2022 met de titel ‘Meer waarde als watermerk’.

Anders dan gebruikelijk – en de naam doet vermoeden – is de voorjaarnota geen omvangrijk document met veel financiële gegevens, maar een compacte flyer waarin strategische keuzes voor de toekomst worden gemaakt. Deze keuzes krijgen handen en voeten in de begroting voor 2018 die het algemeen bestuur eind 2017 vaststelt.

“Klimaatverandering, de noodzaak om grondstoffen opnieuw te gebruiken en het opwekken van duurzame energie zijn maatschappelijke vraagstukken die richting geven aan het werk van het waterschap in de nabije toekomst”, zegt heemraad (dagelijks bestuurslid) Bert van Vreeswijk. “Het is niet voor niks dat in de voorjaarsnota het begrip ‘klimaatschap’ valt. We kijken steeds verder dan het beheer van water alleen. Van belang is dat we in alle projecten een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Het beste resultaat bereiken we door een intensieve samenwerking met iedereen die belang heeft bij ons werk – gemeenten, inwoners van ons gebied, bedrijven, natuurorganisaties, enzovoort. Ook die samenwerking is een van de uitgangspunten voor ons werk in de toekomst.”

Dijkverbeteringen
Als voorbeeld noemt heemraad Van Vreeswijk het verbeteren en onderhouden van dijken. “Door vroegtijdig met alle partijen om tafel te gaan, kunnen we bij toekomstige dijkverbeteringen zorgdragen voor een goede ruimtelijke kwaliteit. De manier waarop wij nu de verbetering van de Grebbedijk oppakken is daarvan een goed voorbeeld. Maar ook bij het dagelijks onderhoud van dijken gaan we meer plaats inruimen voor ecologie, landschap en recreatie.”

Hergebruik van materialen
Ook wil het waterschap dat in 2050 alles wat ze inkoopt van gerecycled materiaal is en na afschrijving weer gerecycled wordt. “Dan gaat het om kantoormeubilair en computers maar bijvoorbeeld ook om materialen waar oevers mee worden verstevigd. En natuurlijk gaan we alle waardevolle stoffen die in rioolwater zitten, eruit halen. Dat doen we al met fosfaat. In de toekomst willen we bijvoorbeeld ook cellulose en alginaat uit het rioolwater halen”, aldus de heemraad. Cellulose is een belangrijk bestanddeel van wc-papier dat de papierindustrie goed kan gebruiken maar zelfs in de wegenbouw wordt toegepast. Alginaat is een bindmiddel om bijvoorbeeld verf te maken.

Energieneutraal in 2025
“Met onze doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn, doen we dus een schepje op onze ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we over acht jaar evenveel energie produceren dan we zelf nodig hebben. Sterker nog: ik denk dat we meer energie maken en dat we die voor andere gebruikers beschikbaar stellen”, vervolgt Van Vreeswijk. Die energie wordt vooral opgewekt op de rioolwaterzuiveringen waar biogas wordt geproduceerd. Van Vreeswijk heeft de zuiveringstak in zijn portefeuille, waarin in 2018 80 miljoen euro omgaat, terwijl de totale begroting uitkomt op bijna 147 miljoen euro, zo blijkt uit de voorjaarsnota. In december 2017 stelt het algemeen bestuur van het waterschap de begroting voor 2018 vast, rekening houdend met de uitgangspunten die in de voorjaarnota staan genoemd. “Ja, dat is wel weer een ouderwetse begroting met veel cijferwerk”, lacht Van Vreeswijk, die tevens de financiën in zijn portefeuille heeft. “Maar dat is logisch want onze inwoners hebben er recht op precies te weten waar hun belastinggeld naar toe gaat.”

De voorjaarsnota is terug te vinden op www.vallei-veluwe.nl/organisatie

Reacties