De meivakantie komt er aan!

Foto: BNG

De vakantie is weer in zicht. De officiële data voor de meivakantie is van 22 tot en met 30 april, maar scholen zijn vrij om de meivakantie met een week uit te breiden. Check voor de zekerheid de website van de school.

Het komt vaak voor dat ouders eerder met vakantie willen vertrekken, of later van vakantie willen terugkomen. Zeker als de kinderen op verschillende scholen zitten, waar de vakantie verschillend gepland is. Regelmatig krijgen schoolhoofden de vraag of dit mag. Wij willen uw vakantiepret niet bederven, maar de Leerplichtwet is hier heel duidelijk in: hiervoor mag een schoolhoofd géén toestemming geven.

Sancties
Als blijkt dat een leerling niet op school is en het vermoeden bestaat dat er sprake is van ‘luxe vakantie verzuim’ dan moet het hoofd van de school dit melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in. Als blijkt dat er ongeoorloofd verzuimd is van school, dan zal de leerplichtambtenaar passende maatregelen treffen. Er kan dan een proces-verbaal opgemaakt worden.

Informatie
Meer informatie over de Leerplichtwet staat op de website van de gemeente Amersfoort. U kunt ook contact opnemen met het hoofd van de school, of met de gemeente Amersfoort, telefoon 14 033.

Reacties