112

Meer diversiteit betekent kwalitatief betere politie

Foto: Politie.nl

‘Er is de afgelopen dertig jaar te weinig bereikt als het gaat om het diverser maken van de politie. De toenemende polarisatie in de samenleving zie ik ook om mij heen. Dat is een extra reden om echt werk te maken van meer diversiteit binnen het korps.’ stelt korpschef Akerboom. ‘Bij mijn aanstelling vorig jaar constateerde ik al dat wij eigenlijk weer opnieuw beginnen met ons landelijk diversiteitsbeleid.’

Akerboom herkent veel van wat Max Daniel, hoofd Operatiën van de Eenheid Noord-Nederland, en de leden van de onafhankelijke diversiteitsdenktank Pharresia benoemen.

Beweging
Hierbij staat voor Akerboom kwaliteit voorop: ‘Een divers politiekorps is een operationele noodzaak. Meer diversiteit brengt ons extra competenties die wezenlijk zijn voor het politiewerk, juist om een politie voor iedereen te blijven en niet het vertrouwen en respect van grote groepen in de samenleving te verliezen. Allochtoon, autochtoon, lager en hoger opgeleiden, man vrouw, hetero’s, homo’s, transgenders. Je ziet meer, je hoort meer en je begrijpt het beter. Daar worden we een betere politie van. Meer diversiteit zal ook leiden tot een betere dialoog binnen het korps over zaken als etnisch profileren. Het leidt tevens tot een verandering in de politiecultuur zoals we ook zagen bij de vele vrouwen en zijinstromers die inmiddels in ons korps werken. Ik heb dit onderwerp naar mij toegetrokken vanwege het grote belang. Er is nu beweging en die beweging gaan we versnellen.’

Verdubbeling
De korpschef heeft afgelopen november Peter Slort, voormalig lid van de eenheidsleiding Oost-Nederland, volledig vrijgemaakt om het politiebeleid in daden om te zetten: ‘Beïnvloeding van de politiecultuur vraagt om doorbraken en Peter Slort heeft nu de handen vrij om dat te gaan doen. Ik zie inmiddels dat onze inspanningen van de afgelopen jaren voorzichtig vruchten beginnen af te werpen. Op dit moment heeft één op de vijf nieuwe politiemensen een bi-culturele achtergrond. Dat is nog onvoldoende, maar wel een verdubbeling ten opzichte van twee jaar terug.’

Breed palet
De politie zet volgens de korpschef in op het tegengaan van etnisch profileren door te investeren in vakmanschap. ‘Verder is er ons landelijke programma De Kracht van het Verschil en ontwikkelden wij de Bondgenotenaanpak, waarbij ervaringen zoals genoemd door Pharresia breed besproken worden. Talentvolle bi-culturele collega’s gaan een belangrijke rol spelen op alle niveaus in de organisatie. Het gaat niet om één of twee initiatieven, maar om een breed palet aan initiatieven die overal binnen de organisatie bewustwording en omslag in denken teweeg moeten brengen. Mijn doel is om over drie jaar de diversiteit binnen de politie fors te hebben vergroot en daarmee het korps kwalitatief beter te hebben gemaakt. Daarbij is de inbreng van Pharresia en Max Daniel van grote waarde.’

Bron: politie.nl

Reacties