Samenvatting collegebesluiten 11 januari 2022

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Aantrekken vaste geldlening van €100 miljoen euro

De gemeente gaat een vaste, langlopende geldlening aan van €100 miljoen euro om bepaalde investeringen de komende jaren mogelijk te maken, zoals de bouw van een nieuw stadhuis. Doorgaans kiest de gemeente voor kortlopende leningen omdat de daaraan gekoppelde rentes het meest gunstig zijn. Er wordt nu echter gekozen voor een vaste langlopende lening vanwege de huidige lage rentestand.

Wijkperspectief Liendert

De gemeente heeft samen met inwoners, organisaties en ondernemers aan het Wijkperspectief Liendert gewerkt. Het doel is een gezamenlijk beeld over de toekomst van de wijk, de onderwerpen die belangrijk zijn voor de wijkbewoners en duidelijke richtingen voor toekomstplannen. Het gaat onder meer over wonen, nieuwbouw, ontmoetingsplekken, winkels en andere voorzieningen, activiteiten en ondersteuning voor jongeren, bedrijvigheid, veiligheid, duurzaamheid, aandacht voor kwetsbare groepen en samenleven. Het wijkperspectief helpt iedereen met een initiatief, project of idee voor de wijk om breder te kijken dan alleen zijn of haar eigen onderwerp. Dat is beter voor de wijk én het plan.

Hamerstukken

Grondruil Bruispad tbv nieuwbouw appartementen en schoolgebouw

In Schothorst zijn verschillende schoolgebouwen toe aan vervanging. De nieuwbouw van kindcentrum de Kei aan het Bruispad 1 als vervanging voor obs de Zevensprong en obs de Weesboom is het allereerste nieuwbouwproject. Op het perceel ernaast, Bruispad 2-4, gaan Omnia Wonen en LATEI woningbouw realiseren op de plek van het voormalig buurtcentrum. Voor een goede inpassing van deze ontwikkelingen, is grondruil nodig. De gemeente gaat daarom een stuk grond ruilen met Stichting Meerkring.  

Onderhandelaarsakkoord Cao Gemeenten 2021-2022

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden in de sector gemeenten hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten met betrekking tot de Cao Gemeenten 2021- 2022. Het betreft onder meer afspraken over verlof, thuiswerk- en coronacompensatie en salaris. Het onderhandelaarsakkoord wordt nu ter instemming aan de leden van de VNG en de vakbonden voorgelegd. De gemeente Amersfoort stemt in met het onderhandelaarsakkoord.  

Zienswijze ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu uit voor elf gemeenten en de provincie Utrecht. Op basis van deze ontwerp Kadernota 2023 kan de RUD Utrecht in 2023 deze taken uitvoeren. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten kunnen een zienswijze indienen op de voorgestelde ontwerp Kadernota 2023. De gemeente Amersfoort ondersteunt het door de RUD voorgestelde beleid omdat de gevolgen van de ontwikkelingen zoals de invoering van de Omgevingswet, Samen op Weg en organisatieontwikkelingen goed zijn geduid en leiden tot een reële bijdrage van de gemeente Amersfoort. Daarbij vraagt Amersfoort wel aandacht voor toezicht op energiebesparing door bedrijven.  

Vaststelling uitgangspunten Meerjaren Programma Grondexploitatie (MPG) 2021

De gemeente Amersfoort heeft in het verleden gronden en vastgoed aangekocht voor de ontwikkeling van de stad. Voor de gronden en het vastgoed dat in ontwikkeling is, zijn diverse grondexploitaties opgesteld. Via de grondexploitaties monitort de gemeente de financiële voortgang in de projecten. Eenmaal per jaar vindt een herziening van alle grondexploitaties plaats. Bij deze herziening worden alle kosten en opbrengsten aangepast aan het dan geldende prijspeil. Daarnaast maakt de gemeente dan een inschatting van het te verwachten verloop van de kosten en opbrengsten in de komende jaren. Ter voorbereiding op deze herziening stelt het college een aantal uitgangspunten vast. Deze parameters zijn de verwachtingen van opbrengststijging, kostenstijging en rentes. De gemeente vraagt hierover een extern advies. Op basis van dat advies zijn de parameters voor de herziening in 2022 positiever geworden dan ze waren in 2021, op een aanpassing van de rente na. Tegelijkertijd wordt de gemeentelijke grondprijs voor maatschappelijke initiatieven en sociale woningbouw vastgesteld. Dit gebeurt omdat we hiermee duidelijkheid creëren wat de grondprijs voor toekomstige kopers is.  

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een voertuigenstalling

ProRail wil naast de Verkeersleiding Post, locatie Stationsplein 303, een nieuwe voertuigenstalling bouwen voor materieel bij incidenten op het spoor. De locatie grenst aan het spoorwegemplacement met railinzetplaats voor oefeningen en de naastgelegen Verkeersleiding Post. Volgens het geldende bestemmingsplan mag op deze gronden niet gebouwd worden. Om de bouw mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig. maken. Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen. Na akkoord wordt een ontwerp omgevingsvergunning samen met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen zes weken ter inzage gelegd.  

Deelname aan Centrale stemopneming

Gemeente Amersfoort wil tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gebruik maken van een centrale stemopneming (CSO). Deze manier van stemmen tellen draagt bij aan transparantie van het verwerken van de stemmen, een verbeterde controleerbaarheid en een grotere betrouwbaarheid van de uitslag. Veiligheid bij de stemming én het tellen staat steeds voorop. Het is een extra hulpmiddel om het tellen corona-veilig in te richten. Gemeente Amersfoort heeft goede ervaring opgedaan bij de vorige verkiezingen in 2021 met het experiment centrale stemopneming.

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen