Samenvatting collegebesluiten 30 november 2021

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Raadsvoorstel Kaderstellende Notitie De Nieuwe Stad

De Nieuwe Stad ontwikkelt zich in de komende jaren tot een unieke woon-werkrecreatielocatie, grenzend aan de binnenstad. Om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw Stedenbouwkundig Plan nodig. De eerste stap om tot een concrete uitwerking voor dit gebied te komen is het vaststellen door de raad van de kaderstellende notitie. De kaders gaan over inhoud, proces en participatie en vormen de basis van het Stedenbouwkundig Plan (Uitwerkingsvoorstel).

Concept aanvullende kaders Hoefkwartier

Het ontwikkelkader geeft duidelijkheid over de mogelijkheden om te bouwen in Hoefkwartier. Hierin is vastgelegd hoe de nieuwe stadswijk eruit komt te zien. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal woningen, verkeer en parkeren, duurzaamheid en leefbaarheid. Zodat Hoefkwartier een aantrekkelijke complete stadswijk wordt voor iedereen. Aanvankelijk was het plan om in Hoefkwartier niet meer dan 2.500 woningen te bouwen. Maar de behoefte aan nieuwe woningen in Amersfoort is groot. Daarom is het bouwen van meer dan 2.500 woningen wenselijk. Daarbij moet rekening gehouden worden metde leefbaarheid in de wijk, de variatie in woningtypen en verkeersdruk. Het bewaken van de balans tussen kwaliteit en haalbaarheid is belangrijk. Daarom zijn er aanvullende kaders nodig.

Ontwikkelkader Kop van Isselt

Begin 2020 tekenden grondeigenaren en de gemeente de intentieovereenkomst ‘Kop van Isselt’. Het doel van deze overeenkomst was om te komen tot een ontwikkelkader om van Kop van Isselt een levendig en stedelijk gebied te maken met ruimte voor wonen, werken en ontspanning. Dit kader ligt nu voor. Het is opgesteld met input van gebruikers, omwonenden en stakeholders, aan de hand van gemeentelijk beleid en een analyse van de mogelijkheden. Als de Raad het Ontwikkelkader vaststelt dan is de basis voor de verdere uitwerking van het plan af. Gebruikers van het gebied, omwonenden en andere belanghebbenden worden ook bij de  uitwerking van het plan betrokken.

Hamerstukken

Opheffing geheimhouding overeenkomst van grondexploitatie exploitatieplangebied Vinkenhoef

Op 9 november 2021 heeft het college besloten een overeenkomst van grondexploitatie exploitatieplangebied Vinkenhoef aan te gaan met Van de Mheen Planontwikkeling B.V.. Op dat besluit en de overeenkomst heeft het college geheimhouding opgelegd. Op 2 december is er een mondelinge behandeling bij de rechtbank Lelystad in het kader van de prijsvaststellingsprocedure voor de Wet voorkeursrecht gemeenten voor dit gebied. Daar moet vrij over de overeenkomst gesproken kunnen worden. Daarom heft het college de geheimhouding op.

Aanvraag investeringskrediet Rotonde 9 (Vathorst, nabij Podium)

Op locatie Vathorst Podium komen 440 woningen. Voor een goede doorstroming van het verkeer moet de nabij gelegen rotonde 9 aangepast worden naar een voorrangsplein. Aan de raad wordt gevraagd om het investeringskrediet van € 0,95 miljoen (bijdragen van Grondexploitatie BV Amersfoort en Heijmans) beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de rotonde. Het ontwerp van het voorrangsplein wordt verder uitgewerkt en voorgelegd aan belanghebbenden waarbij de kenmerkende treurwilg en kunstwerk De Slak op de rotonde worden behouden.

Raadsinformatiebrief ambtelijke verkenningen

Amersfoort staat voor grote opgaven rondom onderwerpen als wonen, duurzaamheid/klimaat, veiligheid en inclusieve stad. Deze opgaven brengen financiële uitdagingen met zich mee. In de Kadernota en Begroting 2022-2025 is daarom aangekondigd dat de gemeente verkent welke verschillende manieren er zijn om financiële middelen vrij te spelen. Zodat de grote opgaven ook de komende jaren gefinancierd kunnen worden. De nieuwe gemeenteraad en college kunnen met de opbrengsten van deze verkenning keuzes maken voor een nieuw raadsakkoord en de Begroting 2023-2026.

Subsidieregeling Verslavingspreventie Jongeren 2022

Met de ‘Subsidieregeling verslavingspreventie jongeren’ wil de gemeente activiteiten ondersteunen gericht op het voorkomen van maatschappelijke- en gezondheidsschade, veroorzaakt door tabak-, alcohol- en drugsgebruik en overmatig internetgebruik door jongeren. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend in de periode van 6 december 2021 tot en met 31 januari 2022.

Steunpunt Belastingdienst op Stadhuis Amersfoort

De gemeente Amersfoort ondersteunt de Belastingdienst om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Daarom stelt de gemeente twee dagen per week, en zoveel mogelijk op vaste dagen, een balie ter beschikking aan de Belastingdienst: het zogenaamde steunpunt Belastingen. De Belastingdienst is op deze dagen aanwezig om inwoners op afspraak te helpen met vragen over hun belastingzaken, zoals toeslagen, invorderingen of betalingen. Inwoners kunnen hiervoor een afspraak maken via de BelastingTelefoon 0800-0543. Gemeentelijke belastingen, zoals afvalstoffenheffing, voert de gemeente Amersfoort zelf uit. Voor vragen over gemeentelijke belastingen kunnen inwoners bij de gemeente terecht. Zie voor meer informatie: www.amersfoort.nl/belastingen.

Voorstel variant Ontmoeten uitwerken tot voorlopig ontwerp Varkensmarkt

In de visie Stadshart (2017) wordt de Varkensmarkt als een onoverzichtelijk en ongezellig plein beschreven. Met behulp van meerdere bijeenkomsten, een actieve klankbordgroep van inwoners en ondernemers en vragen via een online platform, wordt een nieuw ontwerp voor de Varkensmarkt gemaakt waarbij het thema ontmoeten centraal staat. Het voornemen is de afvalcontainers te verplaatsen en het fietsparkeren te verbieden. De Varkensmarkt is straks een veilig en toegankelijk ontmoetingsplein.

Nota Vastgoedstrategie 2021

Het college stelt de Nota Vastgoedstrategie 2021 vast. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met de 183 gemeentelijke gebouwen en gronden (exclusief de gebouwen en gronden die al opgenomen zijn in grondexploitaties en rioolgemalen). Met de strategie geeft het college invulling aan de doelen en ambities uit de Nota Vastgoedbeheer die het college in 2017 heeft vastgesteld. Eén van deze doelstellingen is het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed.

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Integratiewerk

In juli jl. heeft het college de raad geïnformeerd over het voornemen een publieke samenwerking aan te gaan met Stichting Integratiewerk in het kader van de nieuwe Wet Inburgering. Voor Stichting Integratiewerk heeft dit tot gevolg dat er een wijziging van de statuten en een aanbestedingsplicht komt. Met de wijziging van de statuten bij Stichting Integratiewerk krijgt de gemeente Amersfoort bevoegdheid om leden van de Raad van Toezicht B te benoemen op basis van een voordracht door de Raad van Toezicht. Het college besluit dhr. B.C. Mohr en mw. A. Houwing te benoemen als leden van de Raad van Toezicht.

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Amersfoort 2020

Op basis van actuele ontwikkelingen besluit het college om het volgende aan te passen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Amersfoort 2020:

  1. de dagactiviteiten voor ouderen vanaf 67 jaar die worden aangeboden door Indebuurt033, worden als algemene voorziening aangemerkt. Hiermee worden deze dagactiviteiten vrij toegankelijk;
  1. de wooninitiatieventoeslag wordt geschrapt. Sinds 1 januari 2021 is in de regio Amersfoort namelijk de subsidieregeling ‘Initiatieven Beschermd Wonen’ van kracht;
  2. de eigen bijdrage per zone regiotaxi wordt geïndexeerd van €1,00 naar €1,05 per zone. Dit is gebaseerd op de verwachte kostenstijging van zorg- en taxivervoer voor 2022.

Uitbreiden Bibob beleidslijn Amersfoort 2021

Door het vergroten van de reikwijdte van het Amersfoorts Bibob beleid (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is het mogelijk de Bibob op meer terreinen toe te passen. De Bibob is een middel waarmee de integriteit van een bedrijf of (rechts)persoon kan worden getoetst. Met de mogelijkheid van een Bibob toets voorkomt de gemeente ongewild criminaliteit te faciliteren en worden malafide partijen eerder geweerd. Door het vergroten van de reikwijdte van het Amersfoorts Bibob beleid (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is het mogelijk de Bibob op meer terreinen toe te passen. De Bibob is een middel waarmee de integriteit van een bedrijf of (rechts)persoon kan worden getoetst. Met de mogelijkheid van een Bibob toets voorkomt de gemeente ongewild criminaliteit te faciliteren en worden malafide partijen eerder geweerd.

Consultatie bij raadsvoorstel Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Amersfoort 2021

Op 31 augustus 2022 verstrijkt de ambtstermijn van burgemeester Lucas Bolsius. De burgemeester heeft aan de commissaris van de Koning laten weten graag voor herbenoeming in aanmerking te komen. De gemeenteraad heeft daarbij een belangrijke rol: de raad benoemt de leden van de vertrouwenscommissie die bestaat uit raadsleden.

De vertrouwenscommissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester. Met het vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie wordt de samenstelling, werkwijze en geheimhouding van de vertrouwenscommissie geregeld. Op de werkzaamheden van de commissie, de stukken over de herbenoeming en op alles dat besproken wordt in de commissie rust geheimhouding die niet opgeheven kan worden.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Een loopje met de wet nemen op de Leusderweg 320
  • ‘Operatie Steenbreek Groote Kreek’

Meer informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen