Samenvatting collegebesluiten 2 en 9 november 2021

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken 2 november 2021

Beleidsregels toepassing parkeernormen 2021

Om woningbouw te stimuleren en de stad leefbaar te houden, wordt projectontwikkelaars de mogelijkheid geboden om deelmobiliteit (deelauto’s en deelfietsen) in te zetten in ruil voor een verlaging op het aantal aan te leggen parkeerplaatsen. Dit geldt alleen bij woningbouw bij OV-knooppunten.

Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2022-2025

In het ‘meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025’ staat welke projecten voor groot onderhoud en vervanging de gemeente in de komende vier jaar uit wil voeren in de openbare ruimte. Dat gaat over wegen, groen, verlichting, kunstwerken, baggeren en riolering. De projecten zijn erop gericht om de fysieke kwaliteit, veiligheid en functionaliteit van de openbare ruimte in stand te houden en geven daarnaast invulling aan beleidsdoelstellingen zoals verduurzamen, klimaatbestendig maken, toegankelijk maken en vergroenen van de stad.

Ontwerpvisie op de Amersfoortse Heuvelrugzone

Aan de zuidkant van Amersfoort ligt de Amersfoortse Heuvelrug. Een natuur- en recreatiegebied waar de druk flink toeneemt. Dat komt door nieuwe ontwikkelingen die zich aandienen en een aanzienlijke stijging van recreatie en betreding. Om ervoor te zorgen dat deze druk niet té groot wordt, is een integrale visie opgesteld waarin nieuwe contouren en ambities zijn geformuleerd. De opgave is om op een andere manier om te gaan met recreatie en beheer. Ook zijn nieuwe ontwikkelingen straks slechts toegestaan in een beperkt deel van het gebied. En dan alleen onder voorwaarde dat die ontwikkelingen een meerwaarde creëren voor het gebied.

Bestuursopdracht participatieproces zonnevelden Over de Laak

In het coalitieakkoord 2018-2022 is het gebied Over de Laak benoemd als groen-recreatief gebied dat gecombineerd gaat worden met goed ingepaste zonnevelden. Samen met bewoners, grondeigenaren, potentiële zonnepark exploitanten en eventuele andere belanghebbenden gaan we nu verkennen op welke locatie(s) zonnevelden het beste passen in het gebied Over de Laak en welke voorwaarden gesteld moeten worden om de groen-recreatieve visie en de realisatie van zonnevelden goed samen te laten gaan.

Hamerstukken

Inkoop Ondersteuning en zorg Sociaal Domein regio Amersfoort 2022

Gemeenten in de regio Amersfoort maken contractafspraken met alle aanbieders van ondersteuning en hulp binnen het sociaal domein. Deze ondersteuning en hulp kopen de gemeenten in de regio gezamenlijk in.

Voor 2022 stelt het college voor om een subsidie te verstrekken voor een inloop-GGZ. Hier kunnen inwoners die daar behoefte aan hebben binnenlopen, hun verhaal kwijt en lotgenoten ontmoeten. Daarnaast worden de indexpercentages vastgesteld voor de tarieven van de levering van jeugdhulp en Wmo voor 2022. Indexering van de tarieven is bedoeld voor de dekking van de loon- en prijsstijgingen bij aanbieders. Hiermee blijven de tarieven van de aanbieders op een reëel niveau. Ieder jaar nemen de colleges van de gemeenten in de regio Amersfoort een besluit over de regionale inkoop van ondersteuning en hulp binnen het sociaal domein, voor het komende jaar. Daarmee waarborgen de gemeenten hulp voor inwoners die dat nodig hebben.

Regionaal Mobiliteitsprogramma 1.0

In het landelijke Klimaatakkoord (28 juni 2019) is afgesproken dat elke provincie een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) opstelt. Het Utrechtse Verkeer en Vervoer beraad (UVVB) heeft op 11 oktober een eerste pakket aan maatregelen gepresenteerd om mobiliteit in de provincie Utrecht duurzamer te maken. Het RMP1.0 is een verzameldocument van bestaande maatregelen en beleid om mobiliteit duurzamer te maken, zoals het waterstofconvenant dat dit voorjaar is gesloten, de snelfietsroutes die in de hele provincie worden gepland, en de plannen voor zero emissie busvervoer. Daarnaast gaat het RMP1.0 in op mogelijke toekomstige samenwerkingen.

Vaststellen parkeerverordening 2022 en Verordening parkeerbelasting 2022

De parkeerverordening en de verordening parkeerbelasting worden jaarlijks vastgesteld. Deze verordeningen vormen de juridische basis voor de uitgifte van parkeervergunningen en het heffen van parkeergeld. Dit jaar wordt alleen de jaarlijkse indexering van de tarieven doorgevoerd.

Pilot centraal aftelmoment 2021

De gemeenteraad diende in 2018 een motie in voor onderzoek naar de mogelijkheden van een centrale vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling. Het college heeft de raad aangegeven geen mogelijkheden te zien voor een centrale vuurwerkshow. Wel heeft het college aangegeven zich voor te stellen dat bij de jaarwisseling 2020/2021 een centraal aftelmoment mogelijk is. Het college wil samen met de stad actief onderzoek doen naar de mogelijkheden en financiering hiervan. Door corona is een centraal aftelmoment in 2020 niet mogelijk geweest. De opgave om dit te verkennen is daarmee verschoven naar de jaarwisseling 2021.

Projectsubsidieregelingen sport en bewegen

In 2021 konden sportverenigingen en organisatoren van sportevenementen voor het eerst een subsidie aanvragen uit de subsidieregelingen voor activiteiten en investeringen sport en bewegen. De regelingen blijken een succes. Daarom hebben de nieuwe regelingen een looptijd van vier jaar. Het jaarlijks beschikbare subsidiebedrag is afhankelijk van de begroting die de gemeente jaarlijks vaststelt. Voor 2022 is voor zowel activiteiten als investeringen elk € 270.000 beschikbaar.

Denktank Inclusieve Stad

Gemeente Amersfoort wil ervaringen van meer inwoners gebruiken bij het verbeteren van beleid en de uitvoering daarvan. Daarom is de Denktank Inclusieve Stad in het leven geroepen. Daarin denken mensen mee die weten wat er leeft op het gebied van sociale thema’s. Zij delen hun ervaringen met elkaar en de gemeente en nemen initiatief om andere inwoners te betrekken en thema’s op de agenda te zetten. Ze denken mee over nieuw beleid of beslissingen die genomen moeten worden. Zo draagt deze denktank bij aan een inclusieve stad, waar iedereen op zijn eigen manier mee kan doen en er passende hulp is als dat nodig is. Binnenkort start de werving van leden voor de Denktank Inclusieve Stad.

Ontwerp locatieplan voor twee ondergrondse containers in De Berg

In de wijk rondom de Westerstraat/Joannes Tolliusstraat en de Van Campenstraat/Van Bemmelstraat/Verhoevenstraat op de Berg, zijn twee nieuwe locaties aangewezen voor ondergrondse afvalcontainers. Dit maakt onderdeel uit van het omgekeerd afval inzamelen, en is daarmee een volgende stap op weg naar een afvalloos Amersfoort in 2030. Doordat de openbare ruimte in dit deel van de Berg beperkt is, voldoen de twee nieuwe locaties niet volledig aan de plaatsingscriteria. Voor sommige huishoudens liggen de containers verder weg dan de gebruikelijke 150 meter. De inwoners krijgen daarom de keuze hoe ze hun restafval willen scheiden. Bewoners kunnen gebruikmaken van de ondergrondse container in de buurt, of zij kunnen de minicontainer aan huis blijven gebruiken, bijvoorbeeld de afstand tot de ondergrondse container te ver voor hen is. Het ontwerplocatieplan voor de twee nieuwe containerlocaties ligt zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Aanwijzen Binnenstad, Eemplein en omgeving Graaf Janlaan als gebied waar het verboden is om (brom)fietsen langer dan 21 dagen te stallen

Fietsen die langer dan 21 dagen niet gebruikt worden (weesfietsen) in de Amersfoortse binnenstad, het Eemplein en de omgeving Graaf Janlaan worden door handhaving geruimd. De fietsen vervuilen het straatbeeld en kunnen voor onveilige situaties zorgen (geblokkeerde trottoirs, geblokkeerde doorgangen etc.). Daarnaast zorgt het ervoor dat een deel van de stallingscapaciteit continu bezet is.

Bespreekstukken 9 november 2021

Vervolgproces Toekomst Stadhuis: afronding schetsontwerpfase en investeringskrediet

In de toekomst wil Amersfoort een duurzame, inclusieve stad zijn met voldoende woningen, waar in 2040 zo’n 180.000 inwoners zich thuis voelen. Een Huis voor de Stad moet hieraan bijdragen en daarin het goede voorbeeld geven. Daarom ontwikkelt de gemeente samen met de stad een toekomstbestendig Huis voor de Stad, dat duurzaam, gezond, circulair, klimaatadaptief, makkelijk aanpasbaar en budgetneutraal is. Een toegankelijk gebouw met een Amersfoortse uitstraling waar ambtenaren samen werken en waar alle inwoners (graag) komen voor dienstverlening van ons en onze maatschappelijke partners, maar ook voor ontmoeting, samenwerking en debat.

Het schetsontwerp voor het Huis voor de Stad is klaar. Inwoners, medewerkers van de gemeente, partners en gemeenteraadsleden hebben op verschillende manier input gegeven om te komen tot dit schetsontwerp. De gemeenteraad wordt gevraagd dit schetsontwerp vast te stellen en eenmalig een financieel krediet van ruim 100 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de grond en voor de benodigde ontwerp- en bouwwerkzaamheden. Als alles volgens plan verloopt is het gebouw eind 2025 klaar voor gebruik.

Een belangrijk stap in de realisatie is de aankoop van de Trapeziumlocatie waarop het Huis voor de Stad gebouwd gaat worden. We zijn verheugd over de constructieve manier waarop we met de eigenaren op hoofdlijnen overeenstemming hebben kunnen bereiken over de verwerving van de Stadhuiskavel. De gemeente verkrijgt zowel het deel van het terrein waar het Huis voor de Stad komt als ook het resterende deel voor het bouwen van woningen.

Wijziging grondexploitatie Puntenburg – Eemkwartier

Het college stelt de raad voor om de grondexploitatie Eemkwartier Puntenburg te wijzigen. Dit kan zonder extra kosten gebeuren. Na deze wijziging kan gestart worden met een onderzoek om de resterende kavel van de trapeziumlocatie, naast het Stadhuis, om te zetten in woningbouw.

Hamerstukken

Intentieverklaring Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

De daling van het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden in Nederland stagneert. Het wordt steeds drukker op de weg, er komen nieuwe voertuigen bij, ouderen blijven langer mobiel en innovatieve technologieën zorgen voor meer afleiding in het verkeer. Al deze ontwikkelingen vragen om een gezamenlijke aanpak van alle wegbeheerders, de politie en het Openbaar Ministerie. Op 15 november 2021 wordt tijdens het Utrechts Verkeer- en Vervoer Beraad (UVVB) een Intentieverklaring Verkeersveiligheid door alle bestuurders (gemeenten, politie, OM, provincie, waterschap) ondertekend waarin het streven wordt vastgelegd om als regio gezamenlijk te werken naar het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers in de provincie Utrecht.

Compensatie SRO voor exploitatieverliezen zwembaden 2020

De gemeente compenseert SRO voor de exploitatieverliezen in 2020 bij Bosbad en Amerena als gevolg van de landelijke corona maatregelen. Hiermee blijven de financiële gevolgen voor SRO en specifiek deze zwembaden beperkt en is de continuïteit van Bosbad Amersfoort en Amerena gewaarborgd. Verenigingen en inwoners kunnen zo gebruik blijven maken van het Bosbad en Amerena. De gemeente Amersfoort maakt gebruik van de compensatieregeling van de rijksoverheid om deze verliezen te compenseren.

Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Corona – Flitsimpuls 2021

Omdat culturele instellingen door de coronamaatregelen inkomsten misten heeft de gemeente Amersfoort een steunpakket ontwikkeld in samenspraak met het culturele veld in de stad. Het Rijk stelde hiervoor middelen beschikbaar. Een van de ondersteuningsregelingen is de subsidieregeling Corona Flitsimpuls 2021. Wegens groot succes was het subsidieplafond eerder bereikt dan voorzien. Daarom wordt met extra Rijksgeld het subsidieplafond van de regeling eenmalig opgehoogd, zodat we nog meer makers en talenten kunnen ondersteunen bij hun projecten.

Terinzagelegging Chw ontwerpbestemmingsplan Hart van Soesterkwartier

De eigenaar van de Emmaüskerk aan de Noordewierweg 131 heeft samen met andere initiatiefnemers het plan Hart van Soesterkwartier ontwikkeld voor de bestaande kerk. In dit plan blijft de kerk behouden en wordt toekomstbestendig gemaakt. De zijvleugels worden vervangen door nieuwbouw van 3 bouwlagen. Hierin komen 20 appartementen, een kinderdagverblijf en een sociaal-cultureel wijkgebouw. Van de 20 appartementen is minimaal 35% bestemd als sociale huur en minimaal 20% als middenhuur. Na publicatie in de Stadsberichten en de Staatscourant hebben mensen zes weken de gelegenheid hierop te reageren. Halverwege de terinzagelegging organiseert de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst voor de omgeving.

Benoeming lid Raad van Toezicht van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

In de Raad van Toezicht van Stichting Onderwijsgroep Amersfoort ontstaat per 1 januari 2022 een vacature door het eindigen van de ad interim benoeming van één van de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht draagt de heer Sundaram voor als lid per 1 januari 2022. De kandidaat brengt ruime bestuurlijke en politieke ervaring mee en beschikt over algemene deskundigheid en competenties die voor deze positie benodigd zijn. Stichting Onderwijsgroep Amersfoort biedt met acht scholen openbaar voortgezet onderwijs aan in de stad.

Raadsvoorstel Zienswijze bij Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU

De GGD regio Utrecht (GGDrU) wil een aantal wijzigingen doen in de begroting voor 2021. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is tussen 26 gemeenten, kunnen gemeenteraden in de regio een zienswijze indienen op de begrotingswijziging. De wijzigingen hebben met name te maken met toegenomen kosten door de coronapandemie en indexering van loonkosten. De extra kosten die de GGDrU maakt voor de pandemie worden volledig betaald door het RIVM en het Rijk. De hogere loonkosten hebben invloed op de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Amersfoort aan de GGDrU en daar was al rekening mee gehouden in de begroting van de gemeente. Het college stelt aan de raad voor om geen zienswijze in te dienen, omdat deze wijzigingen voorzien zijn en vallen binnen de gemaakte afspraken en beschikbare budgetten.

Kaders voor Inhoud en Proces Amsterdamseweg 122

Ontwikkelaar Rovase wil de locatie Amsterdamseweg 122 herontwikkelen. De bedoeling is om de bestaande bedrijfsbebouwing te slopen en te vervangen door een woontoren van circa 65 meter met werkfuncties op de begane grond van het gebouw.

Rovase heeft met belanghebbenden gesproken en er zijn over en weer ideeën uitgewisseld. Op basis van deze gesprekken, gemeentelijk beleid en een beoordeling van de mogelijkheden op deze plek zijn de concept kaders voor inhoud en proces opgesteld. Deze kaders vormen de basis voor de verdere uitwerking van het plan. Nadat de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen zijn ze definitief. Buurt en belanghebbenden worden nauw bij de uitwerking van het plan betrokken.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Aanvalsplan dakloosheid
  • ALTA
  • Ruimtelijke ontwikkeling projecten-gemeentelijke capaciteit
  • Zonnevelden Vathorst Noord
  • TenneT

Meer informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort