Samenvatting collegebesluiten 26 oktober 2021

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling Langs Eem en Spoor Gemeente Amersfoort – Provincie Utrecht

Langs Eem en Spoor is een grootschalige woningbouwlocatie. In de Samenwerkingsovereenkomst Langs Eem en Spoor maken de gemeente en provincie verdere afspraken over het met elkaar optrekken in de totale gebiedsontwikkeling. Voor alle kwalitatieve aspecten, zoals betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid is samenwerking nodig. Dat geldt ook voor de grote investeringsopgave waarbij samenwerking met andere overheden noodzakelijk is om die te realiseren. Deze Samenwerkingsovereenkomst maakt die samenwerking tussen gemeente, provincie en andere overheden mogelijk.

Bezwaar met betrekking tot weigering opheffing geheimhouding delen verslag besloten Ronde 9 maart 2021

In maart heeft een journalist verzocht om openbaarmaking van het verslag van een besloten Ronde over het geschil tussen de gemeente en Vahstal. De raad heeft in juni 2021 besloten de geheimhouding niet op te heffen. De journalist heeft tegen dat besluit een bezwaar ingediend. Het college stelt nu voor aan de gemeenteraad om dat bezwaar af te wijzen en de geheimhouding niet op te heffen.

Begrotingswijziging n.a.v. de septembercirculaire gemeentefonds

Jaarlijks ontvangt de gemeente vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een mei-, september- en decembercirculaire. In die circulaires informeert het ministerie over de ontwikkeling van de middelen die de gemeente van het Rijk kunnen verwachten via de algemene uitkering uit het gemeentefonds, naar aanleiding van de groei of krimp van de rijksuitgaven, maar ook naar aanleiding van taken die gemeenten erbij krijgen of niet meer uit hoeven te voeren; de ‘taakmutaties’. Op 21 september 2021 is de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds verschenen. Deze circulaire bevat informatie over de hoeveelheid middelen die we de komende jaren van het Rijk verwachten te ontvangen via het gemeentefonds en of we extra taken krijgen en hoeveel geld we daarvoor krijgen.

Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2022-2025

In het ‘meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025’ staat welke projecten voor groot onderhoud en vervanging de gemeente in de komende vier jaar uit wil voeren in de openbare ruimte. Daarbij gaat het om wegen, groen, verlichting, kunstwerken, baggeren en riolering. De projecten zijn er allereerst op gericht om de fysieke kwaliteit, veiligheid en functionaliteit van de openbare ruimte in stand te houden. Daarnaast geven we concrete invulling aan andere beleidsdoelstellingen zoals verduurzamen, klimaatbestendig maken, toegankelijk maken en vergroenen van de stad.

Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Gemeente Amersfoort 2022

Het college heeft voor 2022 de tarieven vastgesteld voor ondersteuning van inwoners van Amersfoort vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Hamerstukken

Grotere afvalbakken in de binnenstad

Uit onderzoek blijkt dat we zwerfafval in de binnenstad kunnen tegengaan door grotere prullenbakken te plaatsen. Daarom gaan we 50 bakken in een aantal drukke winkelstraten omruilen voor bakken met een groter formaat. Daarnaast gaan MBO- studenten Handhaver Toezicht en Veiligheid van het ROC Midden Nederland met de winkeliers in gesprek om ze te stimuleren hun steentje bij te dragen aan het verminderen en voorkomen van zwerfafval. De studenten gebruiken het traject om vaardigheden te oefenen en leerdoelen te behalen.

Ontwerp locatieplan voor 11 ondergrondse containers in het Leusderkwartier, Vermeerkwartier en Zonnehof

Voor een betere afvalscheiding in Amersfoort gaat de stad over op een nieuwe manier van inzamelen. Bewoners van laagbouw zamelen aan huis de grondstoffen PMD, oud papier en karton en groente-, fruit- en tuinafval in. En restafval brengen zij naar ondergrondse verzamelcontainers. Deze verzamelcontainers plaatsen we op loopafstand van de woning. In het Leusderkwartier, Vermeerkwartier en Zonnehof konden we elf van dit soort containers niet plaatsen. We hebben daar nu tien nieuwe locaties voor gevonden. Deze locaties willen we nu vaststellen. Het ontwerp locatieplan voor de nieuwe containerlocaties ligt zes weken ter inzage waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben om zienswijzen in te dienen.

Zienswijze op ontwerp omgevingsvisie gemeente Soest

In een brief reageert het college op de omgevingsvisie van de gemeente Soest. Het college onderschrijft de visie en geeft aan dat de gemeente Amersfoort de bestaande samenwerking met de gemeente Soest graag verder uitbreidt naar de opgaven rond groen, recreatie en toerisme.

Ondertekening intentieverklaring voorstel Datagedreven Ecosysteem Mobiliteit en Smart City (DEMS)

Ondersteunen van het DEMS-voorstel van het I&W voor een bijdrage uit het Nationale Groeifonds draagt bij aan het oplossen van de grote maatschappelijke opgaven rond duurzame verstedelijking, waaronder mobiliteit (MaaS en parkeren). Het programma moet resulteren in het toegankelijker en deelbaar maken van databronnen, wat een belangrijke randvoorwaarde is voor het ontwikkelen en opschalen van data-gedreven beleid en slimme toepassingen voor duurzame verstedelijking. Ook versterkt het de positionering van Earth Valley in Amersfoort, het beoogde nieuwe ecosysteem van Geodata bedrijven in de regio Amersfoort.

Opnieuw aan te wijzen van F.D.P. tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Het college besluit de heer F.D.P. opnieuw aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van gemeente Amersfoort. Het vaststellen van een straatnaam op het voormalige manegeterrein aan de Leusderweg Op het terrein van de leegstaande manage aan de Leusderweg 320 worden woningen gebouwd. De nieuwe straatnaam voor de weg die daar aangelegd wordt, is Velddorp. Velddorp was een voormalige boerderij die vlak bij het bouwterrein lag. Het was één van de 26 boerderijen die hoorden bij de eeuwenoude marke van de Leusderberg.

Omgevingsvergunning Van Asch van Wijckstraat 11 in stand houden tot 2027

Magis Vastgoed heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de transformatie van kantoorpand Van Asch van Wijckstraat 11 tot woningbouw (40 woningen). Deze vergunning wordt/is in september 2021 verleend. De huidige huurder Kwintes heeft het gebouw tijdelijk in gebruik voor de huisvesting van 40 van hun cliënten in het concept Wijckwonen. De gemeente heeft bijgedragen aan dit innovatieve concept. Het huurcontract dat Kwintes met Magis heeft loopt binnenkort (na 5 jaar) af. Er zijn geen (harde) afspraken over verlenging. Magis en Kwintes hebben financiële overeenstemming over het voortzetten van het huurcontract voor nog eens 5 jaar. Magis Vastgoed heeft gevraagd of de gemeente bereid is de aan te vragen vergunning voor transformatie voor een periode van 5 jaar in stand houden (tot ca. 2027).

Herbenoeming stadsbouwmeester

De gemeente Amersfoort heeft een stadsbouwmeester die iedere twee jaar opnieuw wordt benoemd. De stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit brengen advies uit over aanvragen voor bouwprojecten en andere aspecten die voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad van belang zijn. De eerste benoemingsperiode van de huidige stadsbouwmeester, Micha de Haas, loopt medio november 2021 af en zal worden verlengd met twee jaar.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • help statushouders aan het werk;
  • teken het manifest om softdrugs te legaliseren.

Meer informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort