Samenvatting collegebesluiten 12 oktober 2021

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Peilnota parkeren

De gemeenteraad bespreekt de uitgangspunten voor de nieuwe parkeervisie. De groei van de stad vraagt om kritisch naar de invulling van de openbare ruimte te kijken. Om de ambities te kunnen verwezenlijken en de stad ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden zijn keuzes over de verdeling van de schaarse ruimte noodzakelijk. Dat vraagt om een visie op parkeren voor de toekomst van Amersfoort. Deze nieuwe visie moet gaan bijdragen aan het verminderen/voorkomen van parkeeroverlast en aan betere leefbaarheid in de woonwijken en het stadscentrum in 2035. Aan de hand van de peiling zal het college een parkeervisie opstellen en die in januari aan de raad aanbieden.

Richting voor de Omgevingsvisie Amersfoort

De Omgevingsvisie Amersfoort geeft richting aan hoe de stad zich kan ontwikkelen tussen nu en 2030. Ook beschrijft het de belangrijkste doelen en ambities voor de ruimtelijke beleidsthema’s zoals wonen, werken en groen. Als tussenstap in het opstellen van de Omgevingsvisie, heeft het college zes ontwikkelopgaven benoemd. Deze zes ontwikkelopgaven legt het college nu in een peiling voor aan de gemeenteraad. Bij het uitwerken van de richting in gebieden en inhoudelijke onderwerpen, betrekken we opnieuw inwoners en overige stakeholders. Op verschillende plekken in de stad gaan we met mensen in gesprek over wat de gekozen richting betekent voor hun wijk/deel van de stad. Door te bespreken wat de richting betekent voor hun wijk/ deel van de stad toetsen we de richting en halen we aandachtspunten op voor de uitwerking in een concept ontwerp omgevingsvisie.

Uitwerkingsvoorstel Hogeweg 261

De locatie Hogeweg 261 heeft op dit moment een bedrijfsbestemming. Grondeigenaar Smink heeft ontwikkelaar Habitoo gevraagd om de locatie te transformeren naar een woon-werklocatie. Met het realiseren van dit uitwerkingsplan wordt de Hogeweg op deze locatie op een goede wijze vernieuwd, passend in de doelstelling van het bestemmingsplan Woon- werkzone Bloeidaal (2014). De nu leegstaande bedrijfskavel wordt ingevuld met een duurzame mix van 20 woningen en een nieuwe manier om dicht bij huis te werken. Daarmee draagt het bij aan de woningbouwopgave van de stad, maar versterkt het ook de transformatie van de Hogeweg naar een goed overgangsgebied tussen bedrijventerrein De Wieken enerzijds en de natuur van Bloeidaal anderzijds.

Subsidie Retourboulevard

Gemeente Amersfoort werkt aan een CO2-neutrale en afvalloze stad. Daarvoor is een ander gebruik van grondstoffen nodig. Een manier om dit te doen, is het aantrekkelijker te maken voor inwoners om hergebruikte producten te kopen en circulair te winkelen. Daarvoor werken we vanaf 2019 samen met een groep circulaire makers en bedrijven om te komen tot een professionele ‘Retourboulevard’. Inmiddels is de Stichting Retourboulevard opgericht en is een locatie gevonden aan de Brabanstestraat 14 in Amersfoort en is de basis gelegd om verder te ontwikkelen en de relatie te leggen met onderwijs en sociale werkplaatsen. Om te komen tot de realisatie van de Retourboulevard wordt door de gemeente een eenmalige subsidie aan de Stichting Retourboulevard verleend.

Peiling dilemma’s t.a.v. zendmachtigingsprocedure en bepalen richting zendmachtiging

De aanvraagprocedure voor een nieuwe zendmachtiging voor een lokale omroep in Amersfoort, is bijna afgerond. De gemeente ontving twee aanvragen voor de nieuwe machtiging voor de komende vijf jaar. De aanvragende partij die het beste beoordeeld wordt, heeft meer geld nodig voor de uitvoering dan dat er budget beschikbaar is. Deze partij heeft bovendien het voornemen om een multimediaal platform op te zetten. Omdat deze vorm afwijkt van wat gebruikelijk is voor een zendgemachtigde partij, is meer juridisch uitzoekwerk nodig. Het college vraagt de raad door middel van een peiling hoe zij tegenover uitstel staat om op zoek te gaan naar extra budget.

Hamerstukken

Structurele inzet van MaaS bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

De gemeente Amersfoort werkt aan een duurzame, gezonde, bereikbare en aantrekkelijke stad. Tegelijkertijd staan we voor een grote bouwopgave: tot 2030 zullen er in de stad ruim 1000 woningen per jaar moeten worden bijgebouwd om aan de vraag naar woningen voor onze huidige en toekomstige bewoners te voldoen. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de keuze om bij woningbouw nieuwe vormen van mobiliteit te stimuleren, zoals deelauto’s en deelfietsen. Deelmobiliteit die men eenvoudig kan gebruiken en die naar behoefte van de bewoners aanwezig is. De stad blijft daardoor bereikbaar en op diverse plaatsen in de stad hoeven daardoor minder parkeerplaatsen en minder infrastructuur te worden aangelegd, zodat er meer ruimte overblijft voor groen, spelen of ook meer woningen.

Inkoop jeugdhulp en Wmo 2023 regio Amersfoort

De gemeenten in de regio Amersfoort gaan per 2023 hulp en ondersteuning (jeugdhulp en Wmo) opnieuw inkopen. Op dit moment heeft de regio contracten met vierhonderd aanbieders. In de nieuwe inkoopplannen wordt voorgesteld om met enkele contractpartners een contract te sluiten. Dat kan een samenwerkingsverband zijn, een hoofdaannemer of een coöperatie. Het werken met enkele contractpartners maakt het voor de gemeenten mogelijk om een intensieve samenwerkingsrelatie op te bouwen voor een langere termijn en betere afspraken te maken over goede, passende en betaalbare hulp en ondersteuning voor alle inwoners die dat nodig hebben. De plannen voor de inkoop van jeugdhulp en Wmo per 2023 komen voort uit het beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad en de regiovisie Specialistische jeugdhulp en de regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Meer informatie: www.amersfoort.nl/inkoop2023.

Definitief locatieplan ondergrondse containers Vathorst en Hooglanderveen

De gemeente Amersfoort voert een andere wijze van afvalinzameling in die moet leiden tot meer afvalscheiding. De service op inzameling van papier, plastic, metaal en drankkartons (PMD) en groentefruit- en tuinafval (GFT) wordt verhoogd, terwijl voor restafval ondergrondse containers in de wijken worden geplaatst. Voor Vathorst en Hooglanderveen heeft het college het definitieve locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval vastgesteld. Twee locaties zijn gewijzigd naar aanleiding van inspraakreacties. Tegen het besluit over dit Definitieve locatieplan kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het Ontwerp locatieplan – gedurende een periode van zes weken – beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ondergrondse restafvalcontainers in Vathorst en Hooglanderveen zullen binnenkort worden geplaatst. Na plaatsing van de ondergrondse containers start de nieuwe afvalinzameling in Vathorst en Hooglanderveen. Voor Vathorst-De Laak geldt dat uitvoering van het locatieplan pas plaatsvindt op het moment dat inwoners in De Laak GFT apart kunnen inzamelen.

Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel

Per 1 januari 2022 wordt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Dit regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt voor jeugd. Het huidige woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats van de gezagsdrager van een jongere. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jongere zelf staat ingeschreven op het moment dat de hulp wordt aangevraagd. Samen met betrokken partijen is er een convenant met afspraken opgesteld. De afspraken zijn bedoeld om de financiële overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen zonder dat de jongere er last van heeft én om de administratieve lasten voor gemeenten en aanbieders zo laag mogelijk te houden. Het convenant ligt ter ondertekening ligt bij alle gemeenten.

Overeenkomst herverdeling vergunninghouders gemeente Utrechtse Heuvelrug

In december 2020 heeft gemeente Utrechtse Heuvelrug het aanbod gedaan om voor de korte termijn opgave 100 extra asielzoekers in het asielzoekerscentrum (azc) in Leersum op te vangen. Daarbij is de afspraak gemaakt met andere gemeenten in de regio om dit te vereffenen over een langere periode. Voor de gemeente Amersfoort betekent dit dat zij in de periode 2022-2024 3 extra vergunninghouders gaat huisvesten. De bijbehorende kosten worden betaald uit de reguliere begrotingsbudgetten.

Verlenen vijf bedrijfsvergunningen t.b.v. AIJV

De gemeente zorgt ervoor dat de Amersfoortse IJsvereniging (AIJV) straks weer gebruik kan maken van de extra parkeerruimte die in 2014 langs de Rubensstraat is gerealiseerd. Doordat de gemeente in 2019 vergunningparkeren op de Rubensstraat heeft ingesteld, kon AIJV hier geen gebruik meer van maken. Door vijf parkeervergunningen aan AIJV uit te geven kunnen de vrijwilligers en instructeurs straks weer van deze parkeerplaatsen gebruik maken.

Vervanging bosje Neerzelderseweg voor bedreigde grutto

Om het leefgebied van de weidevogels verder te vergroten gaat Collectief Eemland in 2021 en 2026 het bosje langs de Neerzeldertseweg vervangen door lagere beplanting. Hierdoor kunnen roofvogels de hoge bomen niet als uitkijkpunt gebruiken om de weidevogels te vangen. De kievit, grutto, scholekster en tureluur hebben hier baat bij. De nieuwe beplanting is inheems en biodivers zodat bijen, vlinders en vogels hier ook van profiteren.

Ontwerpbestemmingsplan Leusderweg 320

Ontwikkelaar Habitoo heeft voor het voormalige manegeterrein aan de Leusderweg 320 een woningbouwplan ontwikkeld. In dit project is een bijzondere vorm van participatie toegepast: de ‘Samenwerkingstafel’. Hierbij is in overleg en samen met buurtbewoners en andere belanghebbenden tot haalbare ontwikkelingen gekomen, vanuit gedeelde waarden. Om de woningbouw mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan wordt binnenkort ter inzage gelegd. Het plan omvat de bouw van ruim 50 woningen, waarvan 35% sociale huurwoningen. De bebouwing wordt landschappelijk goed ingepast, waarbij rekening wordt gehouden met de gedeeltelijke ligging van het plangebied binnen het Natuur Netwerk Nederland.

Bestuursovereenkomst ZON fase 2

Amersfoort doet samen met andere gemeenten en provincies mee aan het programma Zoetwater Oost-Nederland. Het is een werkprogramma dat onderdeel is van het Deltafonds. In dit fonds is geld beschikbaar voor het nemen van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. In de 1e fase richtte het programma zich op ‘Wel goed water geven’. Nu start de 2e fase: ‘Wel goed water vasthouden’. Amersfoort vraagt als deelnemer een subsidie van € 90.000,- voor het nemen van klimaatmaatregelen zoals het afkoppelen van regenwater van verhard oppervlak naar bergings- of infiltratievoorzieningen.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • autoluwe binnenstad;
  • toename woningaantallen Langs Eem en Spoor en effect daarvan op de verkeersdrukte.

Meer informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen