Samenvatting collegebesluiten 5 oktober 2021

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Start verdere participatie over concept-schetsontwerp Huis voor de Stad Amersfoort

Het ontwerpteam van Kraaijvanger Architects heeft het schetsontwerp voor het Huis voor de Stad af. Het is een ontwerp op hoofdlijnen (gebouwvorm, omvang en passend op de locatie). Het is een uitwerking van het door de gemeenteraad in 2020 vastgestelde ambitiedocument. Daarin staan de ideeën en wensen van inwoners, belangengroepen, medewerkers van de gemeente en de gemeenteraad. Zij vinden de thema’s ontmoeting, toekomstbestendigheid en energieneutraal belangrijk. Net zoals ruimte voor samenwerking met maatschappelijke partners in het Huis voor de Stad, om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Ook horeca is een wens uit de stad.

Deze wensen en ambities vragen een grotere eenmalige investering dan eerder is voorzien. De jaarlijkse kosten en opbrengsten voor het nieuwe stadhuis blijven wel ongeveer gelijk aan het huidige stadhuis. Dat komt doordat we de kosten over een langere periode kunnen spreiden. Het nieuwe stadhuis gaat 50 jaar mee, aanvankelijk was ingezet op 40 jaar. Daarnaast halen we rendement uit zonnepanelen, hoogwaardige isolatie, warmtekoude opslag. En krijgen we opbrengsten uit de verhuur van ruimtes in het Huis van de Stad aan horeca en maatschappelijke partners. Kraaijvanger heeft de ambitie van de Raad om bewust te investeren in maatregelen, die zich zelf terugverdienen, dus uitstekend uitgevoerd.

Vanaf donderdag 7 tot en met 24 oktober kunnen inwoners via www.amersfoort.nl/stadhuis reageren op het schetsontwerp. De reacties worden meegenomen in de volgende ontwerpfase en gedeeld met de gemeenteraad. In november neemt de gemeenteraad een besluit over het schetsontwerp.

Financiële effecten Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging

Naar verwachting zullen op 1 juli 2022 de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. Deze stelselwijzigingen brengen een grote verandering teweeg in de wijze waarop gemeenten werken. Het college heeft laten onderzoeken wat de financiële effecten hiervan zijn. De gemeente betrekt dit onderzoek bij het opstellen van de kadernota voor de effecten vanaf 2023, en bij de vaststelling van de legesverordening in 2022.

Hamerstukken

Meerjarige subsidie marathon Amersfoort

Met de vaststelling van de Meerjarige subsidieregeling Marathon Amersfoort 2022 -2025 trekt de gemeente voor vier opeenvolgende jaren geld uit voor het mede mogelijk maken van de marathon in Amersfoort. Organisatoren kunnen tussen 3 november tot en met 1 december een aanvraag in te dienen. De best beoordeelde aanvraag ontvangt subsidie. De organisator van de marathon krijgt met de subsidie voor vier jaar duidelijkheid over de gemeentelijke bijdrage aan een stadsbreed loopevenement dat inwoners in beweging zet.

RIB Multimodale A1 Corridor

De bereikbaarheid van onze regio en de regio’s om ons heen staat onder druk, zowel over de weg als via het spoor. Dat blijkt oa uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het ministerie I&W. Eén van de belangrijkste verbindingen tussen de Randstad en Midden- en Oost-Nederland, de A1 corridor, scoort hierin slecht. De regio’s langs de A1, regio Amersfoort, Gooi en Vechtstreek, Foodvalley, Cleantech en Twente groeien allemaal hard en zijn economisch van groot belang. Een goed functionerende A1-corridor is van groot belang voor al die gebieden. De regio’s werken daarom samen om de infrastructurele maatregelen op zowel het hoofdwegennet als op het spoort in samenhang met de woningbouwopgave en andere ruimtelijke opgaven op deze corridor op nationaal niveau te onder de aandacht te brengen.

Snelfietsroute Amersfoort – Bunschoten

De snelfietsroute Amersfoort-Bunschoten is weer een stap dichter bij de uitvoering. Op 30 september ondertekenen de provincie Utrecht en gemeenten Amersfoort en Bunschoten de realisatieovereenkomst. Daarmee kan het voorlopig ontwerp verder worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De negen kilometer lange fietsroute moet in 2023 klaar zijn. Door bestaande fietsroutes met elkaar te verbinden en die te verbreden willen provincie en gemeenten het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer stimuleren. Het streven is het gebruik in 2023 met 10% te laten stijgen ten opzichte van 2019. Fietsen is goed voor de bereikbaarheid van de regio, goed voor de gezondheid én goed voor het milieu. Daarnaast neemt de fiets minder ruimte in beslag dan andere vormen van mobiliteit.

Fietsroute Laan der Hoven

De gemeente werkt aan een fietsvriendelijke stad. Daarom maken we in drie fasen een fietsstraat van de Laan der Hoven. In 2021 maken we het definitief ontwerp voor fase 1, het gedeelte binnen de Ring Kattenbroek inclusief de kruisingen met de Ring. Dat presenteren we binnenkort tijdens een openbare informatiebijeenkomst. Fase 1 willen we in 2022 aanbesteden en uitvoeren. Fase 2 (Het Masker – Ring Kattenbroek) en fase 3 (Ring Kattenbroek – Brinkenpad) pakken we op zodra het daarvoor benodigde budget beschikbaar is.

Besluit tot wijziging van de subsidieregeling programmering kleine podia

De subsidieregeling programmering kleine podia – Covid-19 is gewijzigd. Door deze wijziging kunnen ook meerjarig gesubsidieerde culturele instellingen hiervan gebruik kunnen maken. Dit was aanvankelijk onbedoeld niet in de regeling opgenomen. De regeling stimuleert werkgelegenheid en activiteiten van professionele en semiprofessionele artiesten, en daarmee de podiumkunstensector in Amersfoort.

Eindrapport inzake Onderzoek naar zelfbeheer bij wijkcentrum Het Klokhuis

Eerder dit jaar startte in opdracht van de gemeente een onderzoek naar het zelfbeheer bij wijkcentrum Het Klokhuis. De stichting die het wijkcentrum beheerde bleek niet in staat een kloppende verantwoording in te dienen. Het onderzoeksbureau heeft het onderzoek afgerond en adviseert het college in het rapport over de bedrijfskundige en financiële staat van de beheerstichting, over het functioneren van het centrum in de wijk en over de mogelijkheden om zelfbeheer van het wijkcentrum voort te zetten. Het college onderzoekt naar aanleiding van de bevindingen een doorstart van wijkcentrum Het Klokhuis. Het college wil er zo voor zorgen dat laagdrempelige ontmoeting in de wijk mogelijk blijft. Op het rapport zelf rust geheimhouding, omdat in het rapport personen die betrokken waren bij het beheer van het wijkcentrum met naam en functie worden genoemd.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Omwonenden van Vathorst aan de Laak niet geïnformeerd over een bouwweg langs de Laak

Meer informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen