Samenvatting collegebesluiten 21 september 2021

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Uitvoeringsagenda circulaire economie 2021-2022

Amersfoort wordt een afvalloze en CO₂-neutrale stad. Om dat te bereiken is een verandering van het huidige economische systeem naar een circulaire economie nodig; restproducten worden dan niet als afval maar als herbruikbare grondstoffen gebruikt. In maart 2018 is daarvoor het plan van aanpak “Versnelling circulaire economie Amersfoort” opgesteld. De uitvoeringsagenda Circulaire Economie voor 2021-2022 is gebaseerd op die aanpak. De focus van de uitvoeringsagenda ligt op de omschakeling naar een circulaire bouweconomie. Bij inkoop en aanbestedingen, bijvoorbeeld bij de bouw van het nieuwe stadhuis, gaan circulaire criteria gelden. Ook worden met ontwikkelaars in de regio afspraken gemaakt over circulair en duurzaam bouwen. Daarnaast wordt in samenwerking met lokale makers, kringlooppartijen en de afvalinzamelaar gekeken hoe consumptiegoederen zoals meubels, textiel, elektrische apparaten in Amersfoort vaker kunnen worden gerepareerd en hergebruikt.

Uitvoeringsprogramma Inclusieve Stad 2021-2022

Samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners werkt de gemeente Amersfoort aan het vergroten van de kansengelijkheid, aan preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Het college heeft hiervoor het Uitvoeringsprogramma Inclusieve Stad 2021-2022 vastgesteld, een reeks activiteiten die betrekking hebben op de thema’s preventie (inclusief gezondheidsbeleid), bestaanszekerheid en participatie, ouder worden en psychische kwetsbaarheid, en op de organisatie van het sociaal domein. Hierbij horen ook het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO), de Regenboogagenda, de Agenda Amersfoort toegankelijk en de Anti-discriminatie agenda. Deze uitvoeringsprogramma’s en -agenda’s hangen nauw met elkaar samen. Hiermee geeft het college uitvoering aan het Beleidskader Inclusieve Stad. Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat elke inwoner zich thuis voelt in onze stad, waarin iedereen op zijn eigen manier meedoet en waar er voor iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning en hulp is.

Hamerstukken

Resultaten onderzoek verplicht afkoppelen bij andere gemeenten

Een van de maatregelen om de gevolgen van klimaatveranderingen tegen te gaan is het afkoppelen van regenwater van het (vuilwater)riool. Amersfoort heeft laten onderzoeken of er gemeenten zijn die hun inwoners verplichten om hun regenpijp af te koppelen en of dit bijdraagt aan een versnelling van uitvoering van afkoppeling. Dit blijkt niet het geval. Maar 13% van de gemeenten heeft een verordening die verplichting mogelijk maakt. Toch kiezen die gemeenten veelal niet voor verplichting en zien zij meer in voorlichting, financiële prikkels en hulp bij de ontkoppeling. Dit sluit aan bij de werkwijze die de Amersfoort op dit moment hanteert.

Verklaring van geen bedenkingen Wijziging Parkeren Locatie Sportfondsenbad

Voor de bouw van 42 sociale huurwoningen aan de Bisschopsweg (locatie Sportfondsenbad) heeft de Rechtbank Utrecht in een tussenuitspraak geoordeeld dat 15 parkeerplaatsen te weinig aanwezig zijn. Daarom heeft Omnia Wonen een omgevingsvergunning aangevraagd om in afwijking van het uitwerkingsplan ‘Park Randenbroek, zwembadlocatie’ 15 extra parkeerplaatsen aan te leggen bij de nieuwe woningen.
De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de zienswijzennota en om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van 15 extra parkeerplaatsen.

Infiltratiekaart Amersfoort

Afkoppelen van de regenpijp om hemelwater in de grond op te vangen in plaats van in het riool, is niet in heel Amersfoort mogelijk. Dit heeft te maken met de bodem en grondwaterstanden. Met de infiltratiekaart kunnen inwoners zien welke gebieden geschikt zijn voor infiltratie van hemelwater en welke gebieden niet. Ook zijn er gebieden waar infiltratie in beperkte mate mogelijk is. Met de kaart kunnen zij een goede afweging maken of het zinvol is om de regenpijp af te koppelen.

Valutaboulevard 16 gebruiken ten behoeven van zelfstandig kantoor

Het bedrijf Simacan is sinds medio 2013 gevestigd aan de Valutaboulevard 16. Het bedrijf wil graag uitbreiden en heeft daarom meer kantoorruimte nodig. De uitbreiding kan mogelijk gemaakt worden bij een omgevingsvergunning. Burgemeester en wethouders hebben kenbaar gemaakt medewerking te willen verlenen.

Nieuwbouw ambulancepost Stichting Regionale Amubulance Voorziening provincie Utrecht (RAVU)

Vanwege het grote belang van spoedeisende hulp heeft de gemeente Amersfoort in de afgelopen jaren met de RAVU gezocht naar een geschikte vervangende locatie voor de ambulancepost ‘de Zonnehof’. Die is gevonden aan de Middelhoefseweg. De gemeente verkoopt de grond aan de RAVU zodat de RAVU een nieuwe ambulancepost kan realiseren. Op dit moment maakt de RAVU gebruik van een tijdelijke ambulancepost aan de Nijverheidsheidsweg, die voor maximaal twee à drie jaar beschikbaar is.

Verkenning maatregelen terugdringing kosten huishoudelijke hulp

Gemeente Amersfoort neemt op dit moment geen extra maatregelen om de uitgaven van de Wmo-huishoudelijke hulp terug te dringen. Zij wacht de landelijke ontwikkelingen af. Bij de nieuwe aanbesteding van de huishoudelijke hulp in 2022 (voor 1 januari 2023) gaat de gemeente in gesprek met cliënten, zorgaanbieders en bestuurders. Het doel is een aanbod dat past binnen de financiële kaders maar ook voldoet aan de uitgangspunten van gemeente Amersfoort. Ondersteuning en zorg moeten zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig zijn.

Inkoop jeugdhulp en Wmo 2023 regio Amersfoort

De raad gevraagd zich uit te spreken over plannen voor de inkoop van hulp en ondersteuning (jeugdhulp en Wmo) per 2023 door de gemeenten in de regio Amersfoort. Op dit moment heeft de regio contracten met vierhonderd aanbieders. In de nieuwe inkoopplannen wordt voorgesteld om per perceel (specialistische Jeugdhulp; Wmo ambulante begeleiding en time out plekken, Beschermd Thuis en Beschermd Wonen; Maatschappelijk Opvang en Vrouwenopvang) met één contractpartner een contract te sluiten. Het werken met enkele contractpartners maakt de samenwerking effectiever en moet zorgen voor betere afspraken over goede, passende en betaalbare hulp en ondersteuning voor alle inwoners die dat nodig hebben. De plannen komen voort uit het beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad, de regiovisie Specialistische jeugdhulp en de regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Meer informatie: www.amersfoort.nl/inkoop2023.

Beoordeling uitvoering Informatie- en archiefbeheer over 2019-2020 in het kader van Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Ieder jaar beoordeelt zowel de interne toezichthouder (gemeentearchivaris) als de provincie de prestaties van gemeenten als het gaat om de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer. De prestaties van gemeente Amersfoort over het jaar 2019-2020 worden beoordeeld als ‘redelijk adequaat’. De interne toezichthouder en de provincie zijn positief over de inspanningen van de gemeente en geven enkele verbeterpunten mee die aansluiten op hun bevindingen.

Ongewijzigd vaststellen partiële herziening Chw bestemmingsplan Amersfoort Zuid en Kattenbroek – Marimbastraat 1-29

Per abuis is in het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Amersfoort-Zuid & Kattenbroek – Marimbastraat 1-29’ niet de juiste bestemming geformuleerd van het huidige gebruik van deze locatie. Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt dit gecorrigeerd. De communicatie vindt plaats via de wettelijk voorgeschreven procedure. De aankondiging vindt plaats via publicaties in de Stadberichten, op de gemeentelijke website en de digitale Staatscourant. Daarnaast zijn de bewoners van het appartementencomplex schriftelijk van de terinzagelegging (van het ontwerp bestemmingsplan) op de hoogte gesteld. De stukken liggen ter inzage in de publiekshal van het stadhuis en worden digitaal beschikbaar gesteld via www.amersfoort.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ondersteuning wijkcentra

Samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners werkt gemeente Amersfoort aan het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Het is daarbij belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Op verschillende manieren stimuleert de gemeente ontmoetingen in de wijken. Zo ondersteunen we onder andere vijf wijkcentra via de regeling ‘ondersteuning wijkcentra’. Deze regeling is geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie blijft de gemeente centra met een exploitatietekort ondersteunen. Dit gebeurt op basis van maatwerk. Hiermee worden middelen efficiënter en effectiever benut. Zo ontstaat er ruimte om ontmoeting te bevorderen in wijken waar dat nog onvoldoende het geval is.

Verlenging zomerterrassen tot 1 november

Het kabinet kondigde 14 september 2021 aan dat de anderhalve-meter-maatregel per 25 september niet meer van kracht is. Wel is de oproep om zo veel mogelijk afstand te houden en elkaar ruimte te geven. Daarmee zouden de terrassen weer conform de bestaande vergunningen moeten worden opgesteld.
Gelet op het feit dat het zomerterrassenseizoen op 1 november a.s. eindigt en afstand houden nog wel gewenst is, wordt het aan horecaondernemers toegestaan om de extra openbare ruimte te blijven gebruiken voor hun zomerterrassen. De opstelling van de winterterrassen vanaf 1 november 2021 vindt dan weer plaats volgens de verleende vergunningen. De marktmeester en pleincoördinatoren van de pleinen waarop de markten worden gehouden, hebben afgesproken dat de markten vanaf 25 september 2021 weer in oorspronkelijke omvang worden opgezet. Dit gaat niet ten koste van het aantal tafels dat de horecaondernemers op de terrassen van die pleinen kwijt kunnen.

Verandering naamgeving straat

Het westelijke deel van bedrijventerrein De Hoef, het Hoefkwartier, wordt de komende jaren veranderd in een gebied waar wonen, werken en onderwijs worden gemengd. Bij de Computerweg ontstaat door de bouwplannen een probleem met de huisnummering. Om dat op te lossen, krijgt het gedeelte tussen het Inputplein en de Rondweg-Oost een andere naam: Netwerklaan. De naamswijziging en de aanpassing van de betrokken adressen gaat in op 1 februari 2023. Het oostelijke deel van de Computerweg blijft ongewijzigd.  

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • vermoedens van gesjoemel bij Het Klokhuis.

Meer informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort