Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?

Foto: Gemeente Amersfoort

De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken. Dat bijhouden van persoonsgegevens doet de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP bevat gegevens over alle inwoners van Nederland.

Het bijhouden van persoonsgegevens is een taak van de gemeenten die geregeld is in de Wet BRP. Gemeenten wisselen onderling persoonsgegevens met elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere gemeente verhuist. Organisaties als de Belastingdienst en pensioenfondsen maken ook gebruik van uw gegevens omdat zij die nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken. Ook het verstrekken, of uitwisselen van persoonsgegevens uit de BRP is geregeld in de Wet BRP.

Privacy

Uw gegevens worden goed beschermd met een elektronisch beveiligd netwerk. U kunt uw gegevens bekijken op de website MijnOverheid.nl. Niet iedereen kan zomaar uw persoonlijke gegevens bij de gemeente opvragen. In de wet BRP en de gemeenteverordening BRP is vastgesteld wie welke gegevens mogen raadplegen, wie dat niet mogen en wie dat onder bepaalde voorwaarden mogen doen. De gemeente verstrekt uw persoonlijke gegevens in elk geval nooit aan commerciële bedrijven en particulieren. Er kunnen bijzondere redenen zijn waarom u uw persoonsgegevens geheim wilt houden voor bepaalde instanties, bijvoorbeeld als u lastiggevallen wordt. U heeft hier recht op. Door een verzoek tot geheimhouding te doen bij de gemeente, voorkomt u dat bijvoorbeeld niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen of kerkgenootschappen uw gegevens zonder uw toestemming krijgen. Omdat de geheimhouding van uw gegevens niet in alle gevallen mogelijk is, wordt formeel niet gesproken van geheimhouding, maar van verstrekkingsbeperking.

Wie wel?

Overheidsinstanties hebben uw persoonlijke gegevens nodig om hun wettelijke of maatschappelijke taak uit te voeren. Dit geldt ook voor een aantal aangewezen derden. Voor hen kunnen uw gegevens niet geheim gehouden worden. Denk aan:

  • gemeentelijke en andere overheidsorganisaties
  • de sociale verzekeringsbank
  • notarissen en gerechtsdeurwaarders
  • pensioenfondsen
  • verzekeraars

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke instanties bevoegd zijn om uw gegevens te raadplegen. Ook de gemeente kan instanties aanwijzen die uw gegevens mogen raadplegen. Dat is vastgelegd in de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Amersfoort 2014. Wanneer uw verzoek tot beperking gegevensverstrekking (geheimhouding) van uw persoonsgegevens is goedgekeurd, wordt dit in de BRP geregistreerd. Als andere instanties dan eerder genoemd, of particuliere personen, verzoeken om verstrekking van uw gegevens wordt dit in principe geweigerd.

Uitzonderingen

Sommige instanties of personen hebben geen wettelijke status van overheidsinstantie of aangewezen derde, maar moeten toch een wettelijke taak uitvoeren. Bijvoorbeeld advocaten, notarissen en curatoren. Als zij om uw gegevens vragen terwijl uw verzoek tot geheimhouding is geregistreerd, moet de gemeente een afweging maken tussen uw belang en het algemeen belang van de aanvrager. Daarbij wordt gekeken of de gevraagde gegevens wel nodig zijn voor het doel, of de gegevens niet op een andere manier kunnen worden verkregen en of uw privacy niet onevenredig wordt geschaad. Als de gemeente, ondanks uw verzoek tot geheimhouding, toch van plan is de gegevens te verstrekken, zal dit schriftelijk aan u worden gemeld. U kunt dan eventueel bezwaar maken.

Hoe vraag ik beperking gegevensverstrekking (geheimhouding) aan?

  • Digitaal met het formulier dat u via onze website invult, kunt u digitaal het verzoek aanvragen. Inloggen met DigiD is hierbij verplicht. Als u uw aanvraag digitaal indient, krijgt u een bevestiging via het e-mailadres dat u heeft ingevuld.
  • Aan de balie U kunt aan de balie van de afdeling Burgerzaken verzoeken om beperking gegevensverstrekking (geheimhouding) van uw persoonsgegevens. Hiervoor moet u uw geldige legitimatiebewijs meenemen. Hiervoor moet u een afspraak maken bij Burgerzaken. Dat kan online via de website of door te bellen naar 14 033. U wordt dan op de afgesproken tijd geholpen.

Een verzoek beperking gegevensverstrekking (geheimhouding) geldt voor één persoon. Wilt u voor uw gehele gezin beperking gegevensverstrekking (geheimhouding) aanvragen dan moet er per persoon een verzoek worden gedaan. Voor iemand jonger dan 16 jaar moet het verzoek ingediend worden door ouders of verzorgers.

Het verzoek wordt binnen 4 weken in de BRP verwerkt. U ontvangt daarvan bericht.

Andere privacyrechten

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Die geeft mensen meer rechten wat betreft gebruik van persoonsgegevens door instanties. In de privacyverklaring van de gemeente kunt u lezen hoe u een verzoek tot inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens kunt aanvragen.

Bron: gemeente Amersfoort