Samenvatting collegebesluiten 14 september 2021

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Vaststelling Regionaal Ontwikkelbeeld 2030-2040

De verstedelijkingsopgave in regio Amersfoort en omliggende regio’s is groot en urgent. Alleen door samen te werken, keuzes te maken en investeringen te bundelen kunnen we de verstedelijking in onze regio realiseren en in goede banen leiden. Samen met 9 regiogemeenten, provincie Utrecht, Bureau Regio Amersfoort en Stedenbouwkundig Bureau Must heeft gemeente Amersfoort het Ontwikkelbeeld 2030-2040 opgesteld. Het Ontwikkelbeeld helpt ons om de groei voor wonen, werken, bereikbaarheid op een goede manier mogelijk te maken en tegelijkertijd de landschappelijke waarden en samenhang van onze Regio te versterken. Aan de raad wordt gevraagd het Ontwikkelbeeld 2030- 2040 vast te stellen als basis voor de verdere samenwerking met regiogemeenten, provincie en rijk en als basis voor de uitwerking van lokaal omgevingsbeleid.

Transitievisie Warmte

Amersfoort werkt samen met partners aan een gezonde, CO2-neutrale en klimaatbestendige stad. Eén van de maatregelen die hieraan gaat bijdragen is het realiseren van aardgasvrije wijken. De transitievisie warmte beschrijft de stappen die nodig zijn om tot aardgasvrije wijken te komen. Op basis van deze visie zal de gemeente de komende jaren veel gesprekken met bewoners en bedrijven in buurten en wijken voeren over de wijze waarop we gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde, C02-neutrale buurt en wijk. In de transitievisie warmte is een volgorde van buurten en wijken voorgesteld waarin de gesprekken in de stad plaats gaan vinden. Dat betekent niet dat er al besloten is welk warmtesysteem of welke warmtebron gebruikt moet worden. Of hoe er geïsoleerd kan worden. En ook niet wanneer een buurt aardgasloos wordt. Dit soort keuzes worden pas later, in goed overleg met bewoners en bedrijven uit de buurten en wijken gemaakt. De transitievisie warmte kan daarmee worden gezien als een startpunt, een eerste inventarisatie van kansen en mogelijkheden, voor een gesprek met de buurten en wijken, met als doel uiteindelijk samen tot een goed plan te komen dat bijdraagt aan een CO2- neutrale toekomst. Het college vraagt de gemeenteraad de transitievisie warmte vast te stellen.

Hamerstukken

Onderzoek naar de toekomstige behoefte aan sportaccommodaties in Amersfoort

Amersfoort groeit. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige vraag naar sportvoorzieningen in de stad. De gemeente heeft hier onderzoek naar laten doen. Voor de korte termijn volstaat het huidige aanbod aan binnen- en buitensportaccommodaties in de stad. Maar het onderzoek laat ook zien dat het voor de toekomst wel van belang is om keuzes te maken en besluiten te nemen over uitbreiding en vervanging van sportvoorzieningen, zodat het aanbod van sportvoorzieningen zowel kwalitatief als kwantitatief op niveau blijft. Het college informeert de gemeenteraad over de uitkomsten van het rapport zodat de raad zich een beeld kan vormen van de huidige situatie en mogelijke maatregelen voor de toekomst. Op basis daarvan kunnen beleidskeuzes en daarmee samenhangende voorstellen voor investeringen in sportvoorzieningen op de korte, middellange en lange termijn aan de raad worden voorgelegd.

Schetsontwerp Herinrichting Noordewierweg

Als de centrale ontsluitingsweg met winkels en maatschappelijke voorzieningen is de Noordewierweg de levensader van het Soesterkwartier. Maar de Noordewierweg is onveilig, onoverzichtelijk, rommelig en nodigt uit tot (te) hard rijden. Daarmee is de weg een barrière in de wijk. Daarom willen Gemeente Amersfoort en de werkgroep Noordewierweg Verbindt de Noordewierweg vanaf de Puntenburgerlaan tot en met de kruising Isseltseveld aantrekkelijker, veiliger, leefbaarder en duurzamer maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. In co-creatie met de buurt – vertegenwoordigd door de werkgroep Noordewierweg Verbindt – werkt de gemeente aan een ontwerp dat in 2023 wordt uitgevoerd.  

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen FastNed snellaadstation De Slaag

Om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor de aanleg van een snellaadstation voor elektrische auto’s (een overkapping en een trafohuis) bij tankstation De Slaag is een uitgebreide vergunningprocedure noodzakelijk. Het plan past niet in het bestemmingsplan. Omdat het plan wel goed past bij de omgeving, vraagt het college de gemeenteraad om het plan mogelijk te maken door een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Na dit besluit liggen de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen zes weken ter inzage. Als er geen zienswijzen zijn, wordt de vergunning verleend. Als er wel zienswijzen zijn, legt het college in een voorstel aan de gemeenteraad voor hoe hiermee om te gaan.  

Uitvoering rijkscompensatieregeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) 2e kwartaal 2021

In de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 werden sportverenigingen nog steeds geconfronteerd met maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Zoals de sluiting van sportkantines, een verbod op wedstrijden en beperkingen in de trainingsmogelijkheden voor volwassen sporters. Hierdoor vallen voor hen belangrijke inkomsten weg zoals kantineomzet en inkomsten van toernooien, waardoor inkomsten en uitgaven niet meer in verhouding staan. Daarom hoeven zij (een deel van) de huur en pacht voor de maanden april, mei en juni 2021 niet te betalen. SRO, verhuurder van de accommodaties, vraagt compensatie voor de kwijtgescholden huur aan bij het Rijk via de compensatieregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19. Daarmee beperken we de financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor sportverenigingen.  

Audit Externe Partijen in coronatijd

Amersfoort heeft te maken met veel partijen die taken uitvoeren voor Amersfoort. Dit kunnen organisaties zijn waar de gemeente Amersfoort bijvoorbeeld aandeelhouder van is maar ook instellingen die subsidie ontvangen van de gemeente. Om erachter te komen welke gevolgen corona heeft op de bedrijfsvoering van deze partijen heeft de gemeente bij een aantal instellingen een onderzoek gedaan: Flint, SRO, ROVA, Stichting Wijkteams en Amersfoort in C. De belangrijkste uitkomst is dat de invloed van corona op de bedrijfsvoering van die partijen groot is maar ook per organisatie verschilt. Vooral erg nadelig voor cultuur en sport. Maar bijvoorbeeld voor ROVA juist positief: er is veel meer afval gestort. Opvallend is verder dat de meeste partijen in eerste instantie financieel wel tegen een stootje kunnen. Partijen hebben voldoende gedaan om kosten te besparen en waar mogelijk gebruik te maken van beschikbare steunmaatregelen. De externe partijen zijn in z’n algemeenheid tevreden over de gemeentelijke ondersteuning tijdens de pandemie. De gemeente is goed op de hoogte van de situatie bij de onderzochte organisaties. Het rapport wordt aangeboden aan de gemeenteraad en besproken in de Auditcommissie van oktober 2021.

Precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur voor nutsbedrijven

Nutsbedrijven betalen belasting aan gemeenten voor het mogen gebruiken van de bodem voor kabels en leidingen. Het rijk heeft bepaald dat dat vanaf 2022 niet meer kan. De gemeente heeft daarom de belasting aan de nutsbedrijven in de afgelopen jaren afgebouwd. Om die inkomsten te compenseren wordt de Onroerend Zaak Belasting (OZB) in een aantal stappen tot en met 2023 met 1,2% verhoogd. Nu is uit een interne controle gebleken dat de nutsbedrijven in 2021 575.000 euro te veel belasting hebben betaald, omdat de gemeente het tarief niet had aangepast. Daarnaast bleek dat inwoners deels dubbel betaalden, omdat de nutsbedrijven de belasting doorberekenden aan de huishoudens én de gemeente de OZB verhoogde. Het te veel betaalde verrekent de gemeente komend jaar met de OZB. Het gaat om enkele euro’s per huishouden en om maximaal enkele tientallen euro’s voor bedrijven.

Herstel omissie in een regel van het bestemmingsplan en toepassen coördinatieregeling voor een geluidwalkavel in Vathorst

In het bestemmingplan ‘partiële herziening geluidwal Vathorst en Bergpas(west)’ van 2018 is per ongeluk de afwijkingsmogelijkheid om, onder voorwaarden, perifere detailhandel toe te staan voor de geluidswalkavels tussen Bergpas en het spoor (ten weerszijden van de Heideweg) vergeten. Dit wordt hersteld met een nieuwe gedeeltelijke herziening van dat bestemmingsplan. Er is een plan in ontwikkeling voor het realiseren van een perifere detailhandelsvestiging op de geluidswalkavel aan de noordwestzijde van de Heideweg. Aan de raad wordt voorgesteld om beide procedures aan elkaar te koppelen. Dat betekent dat het ontwerpbestemmingsplan en een ontwerpomgevingsvergunning tegelijk ter inzage liggen.

Bestemmingsplan De Nieuwe Poort – HUA

Na overleg met de provincie is het nu mogelijk om op de locatie van de HUA, de Nieuwe Poort 21, naast maatschappelijke functies ook kantoren toe te staan. Met het mogelijk maken van een Kantoorbestemming komt er een einde aan een langdurig geschil tussen de gemeente en de HUA rondom het wel of niet aanwezig zijn van planschade. Het college stelt aan de gemeenteraad voor hiervoor een postzegelplan te maken.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Amersfoort2014 2021-111 over Belofte maakt schuld, zelfs die van een oud-wethouder
  • Aanbesteding WMO en Jeugd

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen