Samenvatting collegebesluiten 7 september 2021

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Aanvraag 3e tranche WBI

In Amersfoort is een groot tekort aan woningen. De gemeente en andere partijen werken intensief samen om, in ieder geval tot 2030, 1000 nieuwbouwwoningen per jaar te realiseren. Om die ambitie te realiseren, dient Amersfoort bij het Rijk een aanvraag in voor de woningbouwimpulsregeling (WBI). Voor het versneld realiseren van de woningbouwplannen van het project Kop van Isselt, wordt €9,65 miljoen aangevraagd. Eind vorig jaar ontving de gemeente vanuit de WBI een bijdrage voor de ontwikkeling van De Hoef.

Hamerstukken

Stand van zaken initiatieven ‘Rondom de Zonnehof

In het gebied “Rondom de Zonnehof” bevinden zich verschillende particuliere initiatieven voor herontwikkeling. Om richting te geven aan deze initiatieven heeft de gemeenteraad in januari 2020 gebiedskaders vastgesteld en een supervisor aangesteld. In deze raadsinformatiebrief is per initiatief aangegeven wat de stand van zaken is van de herontwikkeling en hoe dit zich verhoudt tot de beleidsuitgangspunten zoals verwoord in het Deltaplan Wonen, Actieplan Middenhuur en Afwegingskader Transformatie kantoren.

Raadsinformatiebrief Uitvoering gezondheidsbeleid

Het college informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief over de uitvoering van het gezondheidsbeleid 2017-2022. Het gezondheidsbeleid is in 2020 voortgezet, uitgebreid en waar mogelijk coronabestendig gemaakt. Er is een gezondheidsnetwerk van inwoners en professionals opgebouwd en versterkt. Dit netwerk helpt inwoners van Amersfoort op een duurzame en integrale manier om gezonder te gaan leven.

Zienswijze Ontwerp eerste Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert voor de gemeente Amersfoort en een aantal andere gemeenten in de provincie Utrecht taken uit op het gebied van milieuvergunningen en milieuhandhaving. De RUD stelt in de ‘Ontwerp eerste Bestuursrapportage 2021’ een aantal begrotingswijzigingen voor. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van 248 woningen en 1000 m2 commerciële en maatschappelijke ruimten aan de Printerweg 1-55

Ontwikkelaar FSD wil 248 woningen en 1000 m2 commerciële en maatschappelijke ruimten bouwen aan de Printerweg 1-55. Er komen drie tot zeven bouwlagen. Het plan voldoet aan het ontwikkelkader De Hoef West en past binnen de transformatie van dit gebied naar een nieuwe gemengde stadswijk. Met de verklaring van geen bedenkingen geeft de raad aan geen bedenkingen te hebben tegen het bouwplan en wordt de omgevingsvergunning 6 weken ter inzage gelegd.

Chw-bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en beleidsregels ‘Kop van de Hoef en Lichtpenweg 6

Hoefkwartier wordt de komende jaren getransformeerd van kantorenpark naar een wijk voor wonen, werken en recreëren. Hagedoorn Ontwikkeling wil aan het einde van de Hoefseweg maximaal 600 woningen en 3500-4000 m2 kantoren bouwen. Voor deze locatie en voor de Lichtpenweg 6 is een bestemmingsplan gemaakt en in procedure gebracht. Tegen het bestemmingsplan zijn zienswijzen kenbaar gemaakt. Deze leiden niet tot wijzigingen van het plan.

Aanstellen Stadsdichter 2021-2023

Amersfoort heeft een nieuwe stadsdichter aangesteld: Twan Vet. Hij volgt Jacques de Waart op. Iedere twee jaar wordt in Amersfoort een nieuwe stadsdichter verkozen. De organisatie daarvan is in handen van Bibliotheek Eemland. De jury bestaat dit jaar uit: Wichard Maassen (journalist, schrijver en initiator van de verkiezing), Lies Pannevis (de Bibliotheek Eemland), Floor Visser (inwoner, lezer en organisator), Rob Smulders (gemeenteraadslid PvdA belast met o.a. cultuur) en Elena Alekseeva (de Bibliotheek Eemland). De stadsdichter is een ambassadeur van de stad, die in opdracht van de Gemeente Amersfoort twaalf keer per jaar een gedicht maakt over een zelfgekozen actueel thema in de stad.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Zorgen om bescherming persoonsgegeven gemeente Amersfoort deel 2
  • Extra aanvullende vragen WOB-verzoek Over de Laak
  • Verstoring windturbines op luchtvaartradar

Meer lezen/informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen