Samenvatting collegebesluiten 6 april 2021

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Aanvraag investeringskrediet voor realisatie van Tiny Houses aan de Curaçaolaan 49

De gemeentelijke locatie Curaçaolaan 49 wordt beschikbaar gesteld voor de realisatie van zes Tiny Houses. Voor het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden wordt aan de gemeenteraad een investeringskrediet gevraagd. De gemeente opent voor de zomer een openbare inschrijving voor geïnteresseerde collectieven waarna op basis van loting bij een notaris een collectief wordt geselecteerd. Het collectief werkt samen met de gemeente het ontwerp voor de locatie uit. Hierbij wordt ook de omgeving betrokken. Meer informatie is te vinden op de projectenwebsite van de gemeente: www.amersfoort.nl/tinyhouses. Het daadwerkelijk moment dat de Tiny Houses aan de Curaçaolaan worden gerealiseerd, is mede afhankelijk van het ontwerptraject en de nog te doorlopen ruimtelijke procedure.

Voorziening m.b.t. juridische claims – geheimhouding

Vooruitlopend op het vaststellen van de jaarrekening legt het college de uitgangspunten van de financiële verwerking van een mogelijke claim vast. Hierdoor kan hier, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening, over gecommuniceerd worden met De Raad.

Hamerstukken

Bekrachtiging geheimhouding delen processenverbaal van getuigenverhoren

Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen 2021-022 (verzoek om informatie Vahstal-dossier) heeft het college geheimhouding opgelegd ten aanzien van de gezwarte delen van de bij dat besluit behorende processenverbaal van getuigenverhoren. Een versie van de processenverbaal van getuigenverhoren waarin de geheime delen als zodanig zijn gemarkeerd en nog leesbaar zijn, is voor de raad bij de griffie ter inzage gelegd. Om te voorkomen dat de geheimhouding vervalt dient de raad die geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

City Deal Circulair en Conceptueel bouwen

Amersfoort groeit de komende jaren met gemiddeld 1000 woningen per jaar. En dat doen we zo circulair mogelijk met ecologisch verantwoorde materialen. In de bouw valt echter nog veel winst te behalen. Het gaat tenslotte om grote hoeveelheden grondstoffen. Door deel te nemen aan de City Deal ‘Circulair Bouwen en Conceptueel Bouwen’ draagt Amersfoort actief bij. En zorgen we voor een betere verankering van circulair bouwen bij gebiedsontwikkeling in Amersfoort. In de City Deal werken we de komende 3 jaar met andere steden, rijksoverheden, bouwers en kennisinstellingen om te laten zien dat circulair bouwen van woningen wel mogelijk is. De verwachting is dat hiermee circulaire principes als biobased bouwen, losmaakbaarheid en industriële en flexibele woningbouw sneller hun weg vinden in de Amersfoortse situatie. De ondertekening van de City Deal is op 8 april 2021.

Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart

Op 26 maart 2021 heeft de Rijksoverheid een nieuw corona compensatiepakket voor gemeenten bekend gemaakt. Vanwege de actualiteit en urgentie van corona wordt de financiële compensatie via deze RIB met de raad gedeeld. Het formele raadsbesluit over de toekenning van de middelen aan de specifieke programma’s van de begroting volgt bij het raadsbesluit meicirculaire 2021.

Verklaring van geen bedenkingen Zero-emissie energiestation

De Wieken Op 24 juli 2020 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten van een zero-emissie energiestation waar men waterstof kan tanken en elektrisch kan laden. De locatie is in de Wieken, op de hoek van de Wiekenweg en De Windturbine. De voorgenomen ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning is daarom een planologische procedure nodig in de vorm van een Wabo projectbesluit. De gemeenteraad heeft in dat kader op 15 december 2020 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Daarna hebben de ontwerp omgevingsvergunning (met de ruimtelijke onderbouwing) en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van 24 december 2020 t/m 3 februari 2021 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is 1 zienswijze ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De zienswijze is beoordeeld en betrokken bij het nu voorliggende besluit. De conclusie is dat het besluit aan alle wettelijke vereisten voldoet. De zienswijze leidt niet tot een ander besluit.

Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Parkweelde 3

Op 23 maart 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Magelhaenstraat e.o. (Parkweelde 3) gewijzigd vastgesteld. Voor de uitvoering van dit bestemmingsplan is ook het beeldkwaliteitsplan Parkweelde 3 opgesteld. Dit dient als kader voor de welstandstoets van de nog aan te vragen omgevingsvergunning(en) voor het bouwen. Om het beeldkwaliteitsplan de status te geven van toetsingskader, wordt het door de gemeenteraad vastgesteld. Waar het bestemmingsplan eisen heeft vastgelegd aan de hoogte en oppervlakte van de gebouwen, schetst het beeldkwaliteitsplan eisen ten aanzien van de architectuur. Op deze manier ontstaat een nieuwbouw die ook qua uiterlijk past bij zijn omgeving.

Resultaten aanpak bijplaatsingen rond containers in de openbare ruimte

Een groot aantal inwoners kan afval en recyclebare grondstoffen zoals pmd en oud papier en karton naar onder- en bovengrondse containers in de buurt brengen. In sommige gevallen zien we dat (grof) afval en grondstoffen rond containers worden neergezet. Dit bijplaatsen van afval hoort niet en draagt niet bij aan een schone en prettig leefbare stad. Met een proef op verschillende containerlocaties in de stad zochten we naar de beste oplossingen tegen afvalbijplaatsingen. Na een onderzoeksfase hadden we een duidelijk beeld van wat mensen waar bijplaatsen en waarom zij dit doen. Daaruit konden we afleiden hoe we mensen kunnen motiveren om hun afval op de juiste manier weg te doen. We testten verschillende aanpakken op verschillende containerlocaties. We zagen de grootste afname van bijplaatsingen bij een nette en schone containerplek met heldere informatie aan omwonenden en waar we waarschuwingsstickers op bijgeplaatst afval plakten. Dit effect werd groter als we de informatie in beeldtaal gaven. Strengere handhaving zorgde voor minder frequente bijplaatsing van restafval maar niet voor een afname van de totale hoeveelheid. Maatregelen die we invoerden zonder goede basis waren niet effectief of werken zelfs averechts. Nu we weten wat wel en niet werkt, kunnen we op andere plekken in de stad de juiste aanpak kiezen en toepassen.

Wijziging legesverordening- toevoegen dienst Wet Natuurbescherming

Naast mensen maken ook soorten als huismus, gierzwaluw en vleermuizen gebruik van onze gebouwen. Ze nestelen en verblijven er in kleine ruimtes in muren of onder daken. Bij verbouwings- of isolatiewerkzaamheden worden kieren en openingen dichtgemaakt en verdwijnen mogelijk nestel en verblijfplaatsen. De bescherming van deze soorten is geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). Om gebouwbewonende soorten te kunnen beschermen en het voor woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren eenvoudiger te maken om te verduurzamen heeft de gemeente Amersfoort het Soortenmanagementplan Gebouwbewonende soorten Amersfoort (SMP) op laten stellen. Aan de hand van het SMP heeft de gemeente een ontheffing van de Wet natuurbescherming gekregen die ook gebruikt kan worden door woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren die willen verbouwen en verduurzamen.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Verzoek tot inzage eindrapportage van gemeentelijke directeur centraal stadsgebied (CSG)
  • Wel of Geen vernietiging Bindende Uitspraak inzake Vahstal
  • Ook Amersfoortse Collegeleden behoren in Amersfoort te Wonen

Meer lezen/informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties

Cookieinstellingen