Korte samenvatting collegebesluiten 5 december 2017

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Bekijk de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

RIB inclusief tussenevaluatie stand van zaken en vooruitblik bescherming persoonsgegevens

Door het uitvoeren van het Privacybeleid 2017-2019 en het uitvoeren van
activiteiten en producten die direct of indirect voortkomen uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, bereidt de gemeente Amersfoort zich
voor op deze nieuwe wetgeving. Hiermee wordt een goede en veilige omgang met persoonsgegevens en privacygevoelige informatie mogelijk gemaakt en geborgd in de gemeentelijke organisatie en in de (externe) relaties van de gemeente Amersfoort met haar betrokken partijen. Amersfoort is goed op
weg om invulling te geven aan de (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De zorg voor het veilig werken met persoonsgegevens is een veelomvattend en in feite een continu proces
waarin ook regelmatig nieuwe inzichten ontstaan op basis van de praktijk.

Voorstel tot vaststelling verordening leges 2018

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad de tarieven voor gemeentelijke diensten, zoals rijbewijzen, paspoorten en ID-kaarten voor 2018 vast te stellen.

Aanvullend krediet vervangende nieuwbouw scholencomplex De Vosheuvel

Scholencomplex De Vosheuvel aan de Heiligenbergerweg 185 krijgt nieuwbouw. Dit scholencomplex bestaat uit de Koningin Emmaschool,
de Dr. A. van Voorthuysenschool en De Lasenberg. In totaal volgen circa 300 leerlingen van 4 tot 18 jaar hier speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Momenteel is Scholencomplex De Vosheuvel tijdelijk in Leusden gehuisvest aan de Clarenburg 1. Na de aanbesteding was er als gevolg van de marktsituatie maar één inschrijvende partij die bovendien inschreef boven beschikbaar budget. Nu er weer voldoende werk is in de bouw, is er minder concurrentie en zijn de bouwprijzen sterk gestegen met name bij toeleveranciers en onderaannemers/ installateurs. Wij concluderen daaruit dat een aanvullend krediet nodig is, om de consequenties van de ontwikkelende marktsituatie te repareren en dat het alternatief van opnieuw aanbesteden geen optie is omdat dit geen zekerheid geeft op een beter financieel resultaat, gezien de verwachte stijging van bouwprijzen de komende tijd.

Hamerstukken

ARGA Wijzigingen 2017-4 Wijzigingen als gevolg van de cao Gemeenten 2017-2019

Er is een nieuwe CAO afgesloten voor de gemeenteambtenaren. Deze CAO loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Als gevolg van die nieuwe CAO worden het salaris en het Individueel Keuzebudget verhoogd. Daarnaast worden enige rechtspositionele artikelen gewijzigd.

Financiële afwikkeling opheffing recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied en deelname aan Regionaal Routebureau

Vanaf 1 januari 2018 neemt de gemeente deel aan het Routebureau Utrecht. Het Route-bureau zorgt voor het beheer, de ontwikkeling, het onderhoud van en de marketing en communicatie over de toeristisch recreatieve routes in de provincie Utrecht. Doel van het Routebureau is dat mensen meer gaan wandelen, fietsen en varen. De werkzaamheden werden voorheen uitgevoerd door het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied, dat wordt opgeheven.

Aanwijzen stembureaulocaties tbv de verkiezingen op 21 maart 2018

Voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de sleepwet op 21 maart 2018 heeft het college 90 locaties aangewezen als stembureau.
Juridische overdracht van perceel grond bij Farel college aan Stichting PCVOE
Sinds 1994 huurt het Farel College grond van de gemeente voor met name de
fietsenstalling. Het college besluit het perceel grond nu over te dragen aan Stichting PCVOE waar het Farel College onder valt.

Beantwoording raadsvragen:

2017-117 Drugsgebruik bij behandelde psychiatrische patiënten

RIB Uitvoeringsprogramma Transformatie Sociaal Domein

Vanuit de Amersfoortse visie en het ‘Meerjarig beleidskader sociaal domein 2015-2018’ is de afgelopen jaren ingezet op de transformatie in het sociaal domein. Dit doen we samen met de inwoners en onze partners in de stad. Er staat een goede basis om op voort te bouwen, de komende periode gaan we de ingezette ‘beweging’ verder implementeren. Voortbouwend op het
‘Meerjarig beleidskader sociaal domein 2015 – 2018’ heeft het college
het ‘Uitvoeringsprogramma Transformatie Sociaal Domein 2018’ vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma bevat tevens de ‘Transformatieagenda’ waarin de processen en projecten voor de periode 2017 – 2018 zijn opgenomen. Hiermee brengen we in beeld wat ons, samen met de stad, de komende periode nog te doen staat om de verdere implementatie, doorontwikkeling en bestendiging van de veranderingen in het sociaal domein te realiseren.

Vaststelling bestemmingsplan Alphons Mulderlaan 1

De eigenaar van het perceel Alphons Mulderlaan 1 wil bovenop de bestaande fysiotherapiepraktijk een woning bouwen. Er is geen bezwaar aangetekend;
het bestemmingsplan ‘Alphons Mulderlaan 1’ wordt nu aan de raad voorgelegd.

Achtervangovereenkomsten waarborgfonds sociale woningbouw voor twee leningen van de Alliantie

Voor de financiering van woningbouwplannen zijn woningcorporaties aangewezen op leningen. Door een borgstelling bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) kunnen corporaties lenen tegen een lagere rente. Borgstelling door het WSW is alleen mogelijk als ook de gemeente een achtervangpositie inneemt. De Alliantie heeft de gemeente Amersfoort gevraagd om achtervangovereenkomsten aan te gaan voor twee nieuwe
leningen voor een totaalbedrag van € 37 miljoen. Hiermee investeert de Alliantie in nieuwbouw van en transformatie naar sociale huurwoningen bij de projecten Ganskuijl, rotonde 14 Vathorst, Stadsring 185 en Liendertseweg
fase 3. Deze projecten zijn of worden in het kader van de sociale woningbouwopgave door de Alliantie uitgevoerd.

Visie op Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor (MJGP-spoor)

Het ministerie van I&M stelt vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor geluidbeperkende maatregelen voor op diverse plekken langs het spoor in Amersfoort. Prorail voert de maatregelen uit en heeft een plan van aanpak opgesteld. Amersfoort is gevraagd om een visie te geven op dit plan. In het bijzonder op de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van de geplande geluidsmaatregelen en voorgenomen geluidsschermen. De gemeente heeft een conceptvisie opgesteld die besproken wordt met
betrokken bewoners.

Prestatieafspraken Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland is een landelijk werkende woningcorporatie die zich richt op ouderen en zorgvragers. In Amersfoort heeft Woonzorg 413 woningen. Woonzorg en de gemeente willen prestatieafspraken maken voor de periode 2018-2022. De afspraken voor 2018 hebben een licht karakter en in 2018 maken de gemeente en Woonzorg nadere afspraken over de invulling voor de jaren daarna.

RIB Ontwikkeling van bijstand

In Amersfoort is in 2014 en 2015 het aantal mensen die een bijstandsuitkering ontvangen sterker gestegen dan gemiddeld in andere grote steden, in 2016 was de stijging 1% minder dan gemiddeld in Nederland. De gemeente heeft hier onderzoek naar gedaan. Hieruit blijkt ondermeer dat de invloed van landelijke ontwikkelingen, zoals de invoering van de Participatiewet waardoor geen instroom meer mogelijk is in de sociale werkvoorziening en de instroom van statushouders, groter is in Amersfoort, omdat we relatief weinig
bijstandsgerechtigden hebben. In de nieuwe begroting wordt daarom rekening gehouden met een ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen in lijn met de rest van Nederland.

Derde kwartaalbericht RWA-Amfors

Ieder kwartaal ontvangt de gemeenteraad een kwartaalbericht over RWA/Amfors. Bij het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort (RWA) zijn mensen met een arbeidsbeperking en Sw-indicatie in dienst. Vanuit het RWA worden deze medewerkers gedetacheerd naar Amfors. Hier kunnen zij (leren) werken. Uit dit derde kwartaalbericht van RWA/Amfors blijkt dat net zoals vorig kwartaal dat de behaalde maatschappelijke en financiële resultaten in lijn zijn met de voor 2017 gestelde doelen en begroting.

Ontwerp locatieplan ondergrondse afvalcontainers in Nieuwland

In het Ontwerp locatieplan heeft de gemeente 49 plekken bepaald voor ondergrondse restafvalcontainers in Nieuwland. Het concept plan is in een
brief en tijdens inloopbijeenkomsten aan de inwoners van Nieuwland toegelicht. Het besluit over het Ontwerp locatieplan ligt vervolgens 6 weken ter inzage waarbij de belanghebbenden de mogelijkheid hebben om zienswijzen in te dienen.

Collegebericht

Planning nieuwe afvalinzameling in Nieuwland

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties

Cookieinstellingen