Rotonde De Nieuwe Poort niet toekomstbestendig

Foto: Gemeente Amersfoort

Om rotonde De Nieuwe Poort nu en in de toekomst bereikbaar te houden, verkeersveiliger te maken en om ontwikkelingen in en om het Stadshart mogelijk te maken, is een ingrijpende aanpak van de rotonde noodzakelijk.

De noodzaak blijkt uit de verkeersstudie die ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd. Het bureau komt met zes mogelijke oplossingen voor de rotonde:

  1. Verbeteren van de huidige rotonde met verkeerslichten met behoud van de huidige tunnelbak.
  2. Vervangen van de huidige rotonde door een kruispunt met verkeerslichten met behoud van de huidige tunnelbak.
  3. Al het gemotoriseerd verkeer in de tunnelbak brengen en langzaam verkeer op het niveau van de huidige rotonde.
  4. Doorgaand verkeer op de hoogte van de huidige rotonde en bestemmingsverkeer in de tunnelbak.
  5. Gemotoriseerd verkeer verdelen over twee niveaus.
  6. Verkeer verdelen over drie lagen, waarbij het langzaam verkeer een eigen niveau krijgt.

Al eerder, in 2014, heeft ingenieursbureau GoudappelCoffeng een verkeersonderzoek gehouden naar de verkeersveiligheid en doorstroming op rotonde De Nieuwe Poort. De gemeente heeft daarna verschillende korte termijnmaatregelen genomen. Zo kwamen er  voorsorteervakken voor afslaand verkeer en verkeerslichten voor fiets- en voetgangers. Voor de lange termijn is een ingrijpende aanpak noodzakelijk.

Proces
De gemeenteraad is op 9 mei geïnformeerd over de mogelijke oplossingen. Naar verwachting stelt het college van burgemeester en wethouders voor de zomer een Peilnota vast die na het zomerreces wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Als in de Peiling een keuze wordt gemaakt om een (of meer) variant(en) verder uit te werken, wordt bekeken op welke manier het participatieproces met omwonenden en belanghebbenden plaatsvindt.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties