Nieuwe regels voor kamerverhuur

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Amersfoort is een levendige stad waar kamerverhuur een belangrijke maatschappelijke functie vervult. Soms kan kamerverhuur echter leiden tot overlast voor de omgeving. Door kamerverhuur te reguleren kan deze overlast beter voorkomen of beëindigd worden. Het college heeft daarom een nieuwe beleidsregel Kamerverhuur vastgesteld.

Op de binnenstad en een aantal winkelstrips na is kamerverhuur vanuit het bestemmingsplan niet toegestaan. Wie toch kamers wil verhuren heeft een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. Tot nog toe werden vergunningaanvragen voor kamerverhuur alleen getoetst aan de Nota Parkeernormen. Met de nieuwe beleidsregels Kamerverhuur is een aantal nieuwe voorwaarden gecreëerd en kan de gemeente een betere belangenafweging maken.

Kaart en zones
Bij de beleidsregels hoort een kaart waarop zones zijn aangegeven. In de zone binnenstad is kamerverhuur vanuit het bestemmingsplan toegestaan. Zone 1 bevindt zich rondom de binnenstad en omvat buurten en straten waar kamerverhuur al aanwezig is en vaak goed past binnen de al aanwezige dynamiek. Hier geldt een afstand van minimaal 3 gewone panden tussen twee kamerverhuurpanden. Zone 2 omvat het overige deel van Amersfoort en is meer gericht op eengezinswoningen. Hier zetten we in op spreiding en moeten minimaal 5 gewone panden tussen twee kamerverhuurpanden zitten.

Toezien op leefbaarheid
Om parkeeroverlast door auto’s en fietsen te voorkomen, wordt bij een vergunningaanvraag voor kamerverhuur naast de afstand tussen twee kamerverhuurpanden ook getoetst aan de Nota Parkeernormen. Ook moet aangetoond worden dat het pand kan voldoen aan de eisen voor geluidsisolatie naar aanpandige woningen om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Verder blijft de brandveiligheid en bouwveiligheid van het pand van belang.

Wanneer de kamerverhuur zou kunnen leiden tot een onaanvaardbare verstoring van de woonomgeving in het pand, kan de vergunning worden geweigerd. Om dezelfde reden kan gehandhaafd worden bij aanhoudende overlast door een kamerverhuurpand.

Meer informatie
De beleidsregel wordt op 29 maart gepubliceerd in de Stadsberichten en op www.overheid.nl.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties