Provinciale Staten akkoord met de Regionale Energiestrategieën (RES’en) 1.0

Foto ter illustratie
Foto: Publiek domein

De Statenvergadering van 30 juni draaide vooral om het langverwachte Statenvoorstel Regionale Energiestrategieën (RES’en) 1.0 voor de regio’s Amersfoort en Foodvalley. In de RES’en staat het grootschalig opwekken van duurzame energie centraal. De 1.0 versie biedt duidelijkheid over wat de regio’s willen realiseren en welke zoekgebieden er zijn voor het plaatsen van windmolen- en zonneparken. Provinciale Staten van Utrecht (PS) zijn akkoord met de RES’en 1.0 na een uitvoerig debat.

Terugblik

De RES’en volgen uit het Landelijke Klimaatakkoord waarin staat dat we in Nederland de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95 procent. Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om de nodige maatregelen te treffen. Vorig jaar juli werd door PS de conceptversie vastgesteld waarin GS de opdracht kreeg het plan verder uit te werken.

RES 1.0

De meeste fracties zijn blij dat dit Statenvoorstel nu besproken wordt. De RES 1.0 biedt onder meer zicht op wat de regio’s willen realiseren en welke zoekgebieden geschikt zijn vanwaar duurzame energie kan worden opgewekt. Een belangrijk onderwerp van het debat betrof de toekomst: is er voldoende draagvlak onder de inwoners? Wat als het draagvlak er niet is en daarmee dus de regionaal overeengekomen doelstellingen in gevaar komen? Ook de participatie van inwoners en lokaal eigenaarschap werden bevraagd, de Staten vinden het belangrijk dat omwonenden kunnen profiteren van zonne- of windenergie die in hun omgeving wordt opgewekt.

Er zijn diverse moties en amendementen aangenomen. Een motie over het voorkomen van dwangarbeid in de productieketens voor duurzame energieopwekking kreeg van alle fracties een stem voor. Onder meer een motie over het rekening houden met een juiste balans tussen ruimte voor parken voor zonnepanelen- en windmolenparken wanneer er geschikte locaties worden gezocht en een motie over het stimuleren van biodiversiteit bij grootschalige energieopwekking uit zonne-energie op land hebben een meerderheid behaald.

PS moedigen GS aan om de ruimtelijke invulling van de RES’en snel op te volgen, dat wil zeggen gauw concrete locaties toe te wijzen binnen de nu vastgestelde zoekgebieden om de windmolen- en zonneparken aan te leggen.

Bron: provincie Utrecht

Reacties

Cookieinstellingen