Algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe kijkt vooruit naar begroting 2021

Foto ter illustratie
Foto: Publiek domein

In een turbulente tijd met veel onzekerheden heeft het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe woensdagmiddag 8 juli richting gegeven aan de uitwerking van de begroting 2021 die in november wordt behandeld. Extra aandacht was daarbij voor de financiële effecten van de COVID 19 pandemie, het wegenarrest en de aanpak van droogte.

Dat de economische gevolgen van de COVID 19 pandemie het waterschap gaan raken is zeker, maar hoe is nog onduidelijk. De onzekerheden over de financiële effecten en het besluit over het wegenarrest maken dat het bestuur heeft gekozen om de begroting behoedzaam voor te bereiden. Het bestuur heeft verschillende realistische toekomstscenario’s verkend.

Tariefstijging wegenarrest voor agrariërs gedempt

Het algemeen bestuur heeft besloten het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad, het wegenarrest, in 2021 in één keer door te voeren. Er zijn in de afgelopen periode verschillende mogelijkheden overwogen. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat er binnen de huidige wettelijke mogelijkheden geen alternatieven zijn om de financiële gevolgen van het wegenarrest, alleen voor de agrariërs, op te vangen. Het wegenarrest moet daarom in één keer worden doorgevoerd. Wel is gekeken naar hoe deze stijging zo mild mogelijk kan zijn. Die optie is nu gekozen. De tariefstijging die het wegenarrest veroorzaakt voor agrariërs wordt gedempt door het inzetten van de egalisatiereserve, een financiële buffer, voor alle belastingcategorieën. Dit leidt tot een meer geleidelijke tariefstijging per hectare voor agrariërs. Daarnaast is besloten om de hectares van 2020 als uitganspunt te hanteren bij het berekenen van het tarief voor de komende jaren. Ook dit geeft een dempend effect op de verhoging van het tarief.

Voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk definitief vastgesteld

Met het vaststellen van het voorkeursalternatief (VKA) door het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe is het ontwerp op hoofdlijnen voor de Grebbedijk en de omgeving definitief vastgesteld. Met het voorkeursalternatief voldoet de Grebbedijk aan de normen voor waterveiligheid. De Grebbedijk blijft een relatief compacte dijk die de Gelderse Vallei beschermt tegen overstromingen vanuit de Nederrijn. Daarnaast worden ook doelstellingen met betrekking tot natuurontwikkeling behaald en meerdere gebiedsambities gerealiseerd. Eerder stemden de partners van het gebiedsproces Grebbedijk al in met het VKA.

400.000 euro beschikbaar voor grondeigenaren om droogte te bestrijden

2020 is het derde jaar op rij waarbij er sprake is van ernstige droogte in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap doet al het mogelijke om water vast te houden en te sparen in het hoofdwatersysteem. Dat is echter niet voldoende en water vasthouden in de bodem en de haarvaten van het systeem is noodzakelijk. Om grondeigenaren te stimuleren om maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, water vasthouden en water toevoegen aan de grondwatervoorraad, stelt het bestuur 400.000 euro beschikbaar.

Reacties