Oplossingen voor een gezonde lucht

Gemeenten in de provincie Utrecht, kennisinstellingen, belangenorganisaties en burgers werken met de provincie aan een gezondere lucht. Het resultaat is de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht.

Doel is een betere luchtkwaliteit en streven naar advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Provinciale Staten hebben de samenwerkingsagenda op 5 februari aangenomen.

Gezondheid staat centraal in de samenwerkingsagenda. De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn strenger dan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Dat is belangrijk, omdat ook onder de Europese normen nog sprake is van schade voor de gezondheid van mensen.

Oplossingen voor gezonde lucht

De focus ligt op de bijdrage van landbouw en mobiliteit aan luchtkwaliteit. Ook wordt gekeken naar het beperken van overlast door houtrook. Daarnaast is er aandacht voor de luchtkwaliteit bij gevoelige bestemmingen zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen. Maar er is ook aandacht voor slimme meters en betrokkenheid van burgers bij het vergroten van de kennis over en bewustzijn van luchtkwaliteit. Ten slotte is het belangrijk dat op Europees en nationaal niveau besluiten worden genomen die de luchtkwaliteit verbeteren. Op Europees en nationaal niveau blijft de provincie daarom lobbyen.

Samen staan we sterk

Samenwerking is de sleutel tot een vermindering van de ziektelast door luchtverontreiniging. De provincie Utrecht werkt daarom met partners in de regio aan een gezondere lucht. Samen met stakeholders is gezocht naar de invulling van gemeenschappelijke thema’s waarop verbetering van de luchtkwaliteit mogelijk is. De oplossingen uit de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht wil de provincie met de partners uitwerken en realiseren in een Alliantie Gezonde Lucht. Het streven is om uiterlijk in 2030 in de hele provincie Utrecht te voldoen aan de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Grensoverschrijdend probleem

Luchtverontreiniging is een grensoverschrijdend probleem en kan niet door de provincie alleen worden opgelost. Vanuit het Rijk en vanuit Europa zal er hard gestuurd moeten worden op bijvoorbeeld schonere stallen voor de agrarische sector, ontmoediging van het gebruik van fossiele brandstoffen en het versnellen van de vervanging van oude voertuigen.

Draag ook bij

Iedereen kan zijn steentje bijdragen door bijvoorbeeld te kiezen voor een elektrische auto, vaker de fiets te pakken of zijn huis beter te isoleren.

Reacties