Gemeente onderzoekt mogelijkheden stadspas

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Het college van burgemeester ern wethouders van de gemeente Amersfoort heeft een verkenning gemaakt naar de mogelijkheden voor het invoeren van een stadspas voor inwoners met een laag inkomen.

Stadspas
In gemeenten als Utrecht, Arnhem en Den Haag wordt al gewerkt met een soort van stadspas. Doel hiervan is om de sociale participatie van inwoners met een laag inkomen te bevorderen en armoede te verlichten. Een stadspas kan bijdragen aan de sociale participatie van inwoners met een laag inkomen, waardoor het welzijn van deze groep kwetsbare inwoners kan worden verbeterd en armoede onder hen kan worden verlicht. Een bijdrage in of korting op het deelnemen aan culturele, sportieve of recreatieve activiteiten is hiervoor een veelvoorkomende manier. Ook een bijdrage in de contributie van bijvoorbeeld een sport- of culturele vereniging is een optie. Deze verkenning vloeit voort uit de motie ‘Naar een U-pas met kooptegoed’, die tijdens de behandeling van de programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2010 door de gemeenteraad is aangenomen.

Huidig beleid
Momenteel draagt de gemeente Amersfoort al op grote schaal bij aan participatie voor mensen met een laag inkomen, middels bijvoobeeld subsidies aan het Jeugdsport- en cultuurfonds en de Stichting Leergeld (die bijdragen met o.a. schoolbenodigdheden, bijdrage aan schoolreisjes of werkweek, een fiets om mee naar school te kunnen en een laptop in bruikleen) voor kinderen. De participatie van volwassenen wordt gestimuleerd met onder andere aanvragen voor sport via het financieel vangnet, de Actiefpremie, trajecten en dagbesteding in het kader van re-integratie en participatieactiviteiten in de wijken via de organisatie indebuurt033.

Voors en tegens
Het is de vraag in welke mate een stadspas kan bijdragen aan de sociale participatie van inwoners met een laag inkomen en welke vorm daarvoor het meest geschikt is. Uit de verkenning blijkt dat de uiteindelijke participatie door de inzet van een stadspas moeilijk meetbaar is en de uitvoeringskosten relatief hoog zijn. Een indicatieve raming komt uit op een structurele investering van € 500.000,-. Hiervoor is geen dekking binnen de begroting,
Daarnaast is het nog niet duidelijk welke huishoudens met een laag inkomen vooral baat hebben bij (financiële) ondersteuning voor participatie, door middel van een stadspas. In opdracht van het college doet het NIBUD daarom onderzoek naar het besteedbaar inkomen van minimahuishoudens in Amersfoort en de gevolgen van lokaal en landelijk (inkomens)beleid hierop en rapporteert in het tweede kwartaal van 2017 hierover in een Minima Effect Rapportage.

De gemeenteraad zal de resultaten van de verkenning en de Minima Effect Rapportage bespreken in de Ronde.

Reacties